"HUMANOID" (part 5 - painting robot and final assembly) | Coloured Dust

Saturday, February 20, 2016

"HUMANOID" (part 5 - painting robot and final assembly)


The last, fifth part of the adventure with the project "Humanoid". I spent a lot of time with him. I invite you to watch.

Ostatnia, piąta część przygody z projektem "HUMANOID". Spędziłem z nim sporo czasu. Zapraszam do oglądania.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a trace in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Please at the beginning read also the first, second, third and fourth part of this story:
Now I had to prepare very small detail. Butterfly who sat on the weathered, great robot hand. Butterfly designed for me, my five year old daughter. It was a big fun :)

Teraz musiałem przygotować bardzo mały detal. Motyla który usiadł na zniszczonej, wielkiej dłoni robota. Motyla zaprojektowała dla mnie moja pięcio letnia córka. Zabawa była przednia :)


I decided to improve this project :) The easiest way was to find drawings of butterflies in the Google search engine. These drawings I've moved to MS Word. For this purpose, I used metodu CTRL + C and CTRL + V. Drawings was shrunked.

Postanowiłem jednak ulepszyć ten projekt :) Najprościej było znalezienie w wyszukiwarce Google rysunków motyli. Rysunki te przeniosłem do programu MS Word. W tym celu użyłem metodu CTRL+C i CTRL+V. Rysunki pomniejszyłem 


Then I printed butterflies in the inkjet printer on the film. You must use a specially designed film. Be careful not to damage the printer.

Następnie wydrukowałem motylki w drukarce atramentowej na folii. Należy użyć specjalnie do tego celu przeznaczonej folii. Uważajcie aby nie zepsuć drukarki.

Now I glued butterfly using Super Glue to the right place.
Teraz przykleiłem motylka używając Super Glue we właściwe miejsce.

Almost finished...
Prawie gotowe...


At the end I added dry pigments. Now the stones and the earth will look more realistic.
Na samym końcu dodałem suche pigmenty. Teraz kamienie i ziemia będą wyglądać bardziej realistycznie.


And this is the end of the project. I spent with this model really a lot of time. I hope you like the end result, and all five of my "step by step" :) Shortly I'll put on the blog the final photos in better quality.

I to już koniec tego projektu. Spędziłem z tym modelem naprawdę sporo czasu. Mam nadzieje, że podoba wam się końcowy efekt oraz wszystkie pięć części "step by step" :) Wkrótce umieszczę na blogu finałowe zdjęcia lepszej jakości.

Have fun painting,
ARBAL