Scale Model Handbook 16 | Coloured Dust

Thursday, August 11, 2016

Scale Model Handbook 16


A month ago I presented you a MrBLACK PUBLICATIONS. In the near future I will gradually review a lot of  books for you. We begin with Scale Model Handbook 16 (Figure Modelling).

Miesiąc temu przedstawiłem Wam wydawnictwo MrBLACK PUBLICATIONS. W najbliższym czasie będę stopniowo recenzował dla Was poszczególne książki. Rozpoczniemy od Scale Model Handbook 16 (Figure Modelling).


Figure Modelling 16 (MrBLACK)


The book is printed on high quality paper. The cover is matte and feels nice under the fingers. The whole book is glued and additionally sewn.

Książka wydrukowana jest na wysokiej jakości papierze. Okładka jest matowa i bardzo przyjemna w dotyku. Całość jest klejona i dodatkowo zszyta.

Figure Modelling 16 (MrBLACK)

In the release 16 we can find 8 articles on 50 pages. According to the publication policy, the subject s are different. You will find here "step by step" articles about painting miniatures in scale 75mm, 90mm, 54mm. Busts in the scale of 1: 9 and 1:10. Besides painting also we get descriptions of sculpting, conversions and preparation of scenic bases.

W wydaniu 16 znajdziemy 8 artykułów mieszczących się na 50 stronach. Zgodnie z założeniami wydawnictwa, tematyka jest zróżnicowana. Znajdziemy tutaj opisy malowania figurek w skali 75mm, 90mm, 54mm. Popiersia w skali 1:9 i 1:10. Poza malowaniem dostajemy również opisy rzeźbienia, konwersji i przygotowania podstawek scenicznych.

CONTENTS


Roman Legionary 1st Century A.D.

The first article is written by the well-known and respected painter Sergey Popovichenko. 75mm figure of a Roman Legionary from Pegaso Models. Article includes model conversions, painting and base preparation. On 5 pages Sergey shares with us the knowledge of painting with acrylics and oil paints.

Pierwszy artykuł jest autorstwa znanego i cenionego malarza Sergey Popovichenko. 75mm figurka rzymianina od Pegaso Models. Artykuł obejmuje konwersje modelu, malowanie i wykonanie podstawki. Na 5 stronach Sergey dzieli sie z nami wiedzą z malowani farbami akrylowymi i olejnymi. 
Knight Hospitaller, 13th Century

The second article is written by Ernesto Reyes Stalhut. On the next 5 pages we find an exact description of painting Pegaso Models figurine in 90mm scale.

Drugi artykuł jest autorstwa Ernesto Reyes Stalhuth. Na kolejnych 5 stronach znajdziemy dokładny opis malowania figurki Pegaso Models w skali 90mm.


At the beginning of each article, there is list of used paints and toolsby the author.
Na początku każdego artykułu, wymienione są dokładnie użyte przez autora farby i narzędzie.


In this guide, Ernesto entered great ideas and comments about painting metallics. Here I found really valuable information, and I really like to paint "true metallics" technique.

W tym poradniku Ernesto zawarł masę świetnych pomysłów i uwag odnośnie malowania metalików. Znalazłem tutaj naprawdę cenne informację, a bardzo lubię malować techniką "true metallics".
"The Descent of Odin"

Another 7 pages are very detailed "step by step" process of sculpting Viking figurine by Igor Kordyukov. The figurine was released commercially by Irbis Miniatures. This guide contains 124 photos!

Kolejne 7 stron to bardzo szcegółowy "step by step" z procesu rzeźbienia figurki wikinga przez Igora Kordyukov. Figurka ta została wydana komercyjnie przez Irbis Miniatures. Poradnik ten zawiera 124 zdjęcia!
Hannibal Barca

Another article is 3 pages describe about painting "Hannibal Barca" bust from Nuts Planet. Jason Zhou tells about ultra realistic skin painting.

Kolejny artykuł to 3 strony opisu malowania popiersia "Hannibal Barca" firmy Nuts Planet. Jason Zhou opowiada o ultra realistycznym malowaniu skóry.
Otto Carius

The next 5 pages contains 49 images describing the painting "Otto Carius" busts in 1:10 scale.
Kolejne 5 stron zawiera 49 zdjęć opisujących malowanie popiersia "Otto Carius" w skali 1:10.


Additionally we find here a portion of historical information about the Otto Carius.
Dodatkowo znajdziemy tutaj porcję historycznych informacji o osobie Otto Cariusa.


Juanma Vergara betrays us their ways of painting the eyes, the skin and the German uniform from the period of WWII.
Juanma Vergara zdradza nam swoje sposoby na malowanie oczu, skóry i niemieckiego munduru z okresu WWII.
Ensign 28th Foot at Waterloo

Description of painting  next bust in 1:9 scale takes another 7 pages. Ernesto Reyes Stalhuth describes how to paint the two problematic colors - red and yellow. We can find 40 pictures depicting the whole process step by step.

Opis malowania kolejnego popiersia w skali 1:9 zajmuje kolejne 7 stron. Ernesto Reyes Stalhuth opisuje sposób malowania dwóch problematycznych kolorów - czerwonego i żółtego. Znajdziemy tutaj 40 zdjęć obrazujących cały proces krok po kroku.
Rhino Painting!

This time, 3 pages in a completely different subject. This article is a continuation of the first part, published in Scale Model Handbook 15. Javier Gonzalez (ARSIES) describes the process of painting the converted figures from Knight Models.

Tym razem 3 strony w zupełnie innej tematyce. Ten artykuł jest kontynuacją pierwszej części opublikowanej w Scale Model Handbook 15. Javier Gonzalez (ARSIES) opisuje proces malowania skonwertowanych figurek od Knight Models.Twitchy Mary

The last 4 pages of this book is a description of the painting Andrea Maniatures sc-fi figures in 54mm. I think it's probably the weakest article in this book. I do not know how but it;s not fit to the whole level in the book. Perhaps the way to paint this model (especially the base) just I don't like. But this is only my opinion.

Ostatnie 4 strony tej książki to opis malowania figurki sc-fi w skali 54mm od Andrea Miniatures. Moim zdaniem to chyba najsłabszy artykuł w tej książce. Nie wiem ale jakoś nie pasuje mi do całości. Być może sposób pomalowania tego modelu (a w szczególności wykonania podstawki) po prostu mi się nie podoba. Ale to tylko moja opinia.
SUMMARY
PODSUMOWANIE

Scale Model Handbook 16 is a 50 pages of valuable advices, comments and secrets of painting. We get material from the top shelf. Articles written by well-known and respected artists. High quality phtos supplementary text. Way to publish a book, paper and editing is also at a high level. It's probably the best printed publication about painting miniatures with which to that time I had contact. I recommend you read the books of MrBLACK PUBLICATIONS. I reach for anoter book to read it and to write review for you. Maybe you had already read the MrBLACK books? If so, what are your impressions after reading?

Scale Model Handbook 16 to 50 stron cennych porad, uwag i tajników malarskich. Otrzymujemy materiał z najwyższej półki. Artykuły napisane przez znanych i cenionych artystów. Wysokiej jakości zdjęcia uzupełniające tekst.. Sposób wydania książki, jakość papieru i edycja również jest na wysokim poziomie. To chyba najlepsze drukowane wydawnictwo w tematyce malowania figurek z jakim do tej chwili miałem styczność. Polecam Wam zapoznanie się z książkami od MrBLACK PUBLICATIONS. A ja sięgam już po kolejne książki aby je dla Was również zrecenzować. A może mieliście już do czynienia z książkami MrBLACK? Jeśli tak to jakie są Wasze wrażenia po lekturze?Have fun painting,
ARBAL