Scale Model Handbook 17 | Coloured Dust

Wednesday, June 14, 2017

Scale Model Handbook 17Today we will look into another edition of the publication from MrBLACK PUBLICATIONS - "Scale Model Handbook 17".

Dzisiaj zajrzymy w kolejne wydanie publikacji od MrBLACK PUBLICATIONS - "Scale Model Handbook 17".


You can read my previous reviews here:
Scale Model Handbook 15
Scale Model Handbook 16The book is printed on high quality paper. The cover is matte and feels nice under the fingers. The whole book is glued and additionally sewn.

Książka wydrukowana jest na wysokiej jakości papierze. Okładka jest matowa i bardzo przyjemna w dotyku. Całość jest klejona i dodatkowo zszyta.


In the release 17 we can find 9 articles on 50 pages. According to the publication policy, the subjects are different. You will find here "step by step" articles about painting miniatures in scale 90mm, 54mm. Busts in the 1:10 scale. This time nothing about sculpting but we get descriptions about preparation of scenic bases.

W wydaniu 17 znajdziemy 9 artykułów mieszczących się na 50 stronach. Zgodnie z założeniami wydawnictwa, tematyka jest zróżnicowana. Znajdziemy tutaj opisy malowania figurek w skali 90mm, 54mm. Popiersia w skali 1:10. Tym razem nic o rzeźbieniu ale dostajemy opisy przygotowania podstawek scenicznych.

Trooper, 2nd Dragons (Royal Scots Greys)

The first article is written by Ernesto Reyes Stalhuth. 90mm figurine depicting a British cavalryman. On the 10 pages we can read mainly about "How to paint 90mm mounted Napoleonic Figure Using Acrylics".

Pierwszy artykuł jest autorstwa Ernesto Reyes Stalhuth. 90mm figurka przedstawiająca Brytyjskiego kawalerzystę. Na 10 stronach przeczytamy głównie o tym jak "How to paint 90mm mounted Napoleonic Figure Using Acrylics".
The description of the horse painting is very accurate and we will find here many interesting tricks.
Opis malowania konia jest bardzo dokładny i znajdziemy tutaj wiele ciekawych trików.

Gaius Julius Caesar

The second article is by Anson Chen. The main topic is "How to paint realistic metal and textures on a large scale bust". This is all shown on the Nuts Planet 1:10 scale Gaius Julius Caesarr bust.

Drugi artykuł jest autorstwa Anson Chen. Główny temat to "How to paint realistic metal and fabric textures on a large scale bust". To wszystko pokazane jest na popiersiu Gaius Julius Caesar w skali 1:10 firmy Nuts Planet.

"Snow" and "Kiwi"

The next 6 pages is a detailed description of how to paint a blue-gray RAF uniform and dog hair. Mike "The Kiwi" Butler uses acrylic and oil paints.

Kolejne 6 stron to szczegółowy opis o tym jak malować mundur w kolorze RAF Blue-Grey oraz włosy psa. Mike "The Kiwi" Butler używa farb akrylowych i olejnych.

Templar Knight

The next article is 6 pages are full of painting description of the 1:10 bust "Templa Knight" from Young Miniatures. Author Jason Zhou talks about painting various textures materials. Demonstrates also how to use the Weathering Effects techniques.

Kolejny artykuł to 6 stron opisu malowania popiersia "Templa Knight" od Young Miniatures w skali 1:10. Autor Jason Zhou opowiada o malowaniu różnych tekstur materiałów. Demonstruje również sposób wykorzystania technik postarzania (Weathering Effects).

The "Periscope Rifle"

The next 7 pages are from Stelios Neofytidis. This is an accurate presentation of the vignette at 1:35 scale from WWI.

Następne 7 stron to artykuł Steliosa Neofytidisa. Jest to dokładna prezentacja powstania winiety w skali 1:35 z okresu WWI.


Galipoli 1915

Another article is also by Stelios Neofytidis. This time he talks about painting an Australian soldier figure on a 54mm scale.

Kolejny artykuł jest również autorstwa Steliosa Neofytidisa. Tym razem opowiada on o malowaniu figurki Australijskiego żołnierza w skali 54mm.

The "Battle of the Bulge"

Once again Stelios Neofytidis shows us how to create a realistic vignette using commercial figurines and other 1:35 scale products.

Jeszcze raz Stelios Neofytidis pokazuje nam jak stworzyć realistyczna winietę używając komercyjnych figurek i innych produktów w skali 1:35.

Private, 1st Battalion Lincolnshire Regiment, Mons 1914

Short, two-page article about painting a 54mm figure from "Tommy's War"
Krótki, dwustronicowy artykuł o malowaniu figurki w skali 54mm od firmy "Tommy's War"


Joachim Peiper in Kharkov

The last 5 pages of the book were written by Ryota Sakai and Toshihiro Sano. Two well-known Japanese modellers show how to create a realistic scenic base. This was made using figures at 1:35 scale and plastic model from company Dragon Models.

Ostatnie 5 stron książki napisane zostały przez  Ryota Sakai i Toshihiro Sano. Dwoje znanych Japońskich modelarzy, pokazuje jak stworzyć realistyczną podstawkę sceniczną. Do jej powstania użyto figurek w skali 1:35 oraz plastikowego modelu Dragon Models.
SUMMARY
PODSUMOWANIE

Scale Model Handbook 17 is a 50 pages of valuable advices, comments and secrets of painting. We get material from the top shelf. Articles written by well-known and respected artists. High quality phtos supplementary text. Way to publish a book, paper and editing is also at a high level. It's worth to read publications from MrBLACK PUBLICATIONS.

Scale Model Handbook 17 to 50 stron cennych porad, uwag i tajników malarskich. Otrzymujemy materiał z najwyższej półki. Artykuły napisane przez znanych i cenionych artystów. Wysokiej jakości zdjęcia uzupełniające tekst. Sposób wydania książki, jakość papieru i edycja również jest na wysokim poziomie. Warto zapoznać się z publikacjami od MrBLACK PUBLICATIONS.Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak