Photo Frames | Coloured Dust

Wednesday, October 25, 2017

Photo FramesToday I will sell you a quick patent for a cheap and attractive base for bigger miniatures and dioramas. I assume that many of you know and use this idea but maybe it is worth putting it on my blog for the next generation of younger painters.

Dzisiaj sprzedam Wam szybki patent na tanią i efektowną podstawkę pod większe figurki i dioramy. Zakładam, że wielu z Was zna i stosuje ten pomysł ale może warto umieścić go na moim blogu dla kolejnych, młodszych pokoleń modelarzy.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toMaybe you remember two of my biggest projects - HUMANOID and REVOLUTION. In general I liked the idea of combining several miniatures on one base to create a simple scene. To put together some figurines in this way, I needed quite large base. The solution is simple, impressive, easily accessible and what is most important, very cheap.


Może pamiętacie dwa z moich większych projektów - HUMANOID i REVOLUTION. Generalnie bardzo mi się spodobała idea łączenia kilku figurek na jednej podstawce w celu stworzenia prostej scenki. Żeby połączyć z sobą kilka figurek w ten sposób, potrzebowałem całkiem sporych podstawek. Rozwiązanie jest proste, efektowne, łatwo dostępne i co najważniejsze bardzo tanie.

Using the photo frame as a bases for miniatures and dioramas.
HUMANOID

Using the photo frame as a bases for miniatures and dioramas.
REVOLUTION

This solution are the photo frames. I can buy it at IKEA, Pepco and many other places. The store I have closest to me is Pepco. They often change the offer. thanks for that, you can buy other frame designs from time to time.

Tym rozwiązaniem są ramki do zdjęć. Można ja kupić w IKEA, Pepco oraz w wielu innych miejscach. Sklep, do którego mam najbliżej to Pepco. Często zmieniają ofertę. Dzięki temu co jakiś czas można kupić tam inne wzory ramek.


Frames are very cheap. Their price depends mainly on the size.
Ramki są bardzo tanie. Ich cena zależy głównie od rozmiaru. 


Pierwszy przykład to zestaw 3 plastikowych ramek. Kupiłem jeden komplet i otrzymałem 3 wielkości podstawek pod figurki :)


These frames have unusually rounded corners. They are made of plastic.
Te ramki maja nietypowo zaokrąglone rogi. Są wykonane z plastiku.


Before using them sometimes it is worth to remove the glass. Glass is to protect the photo.
Przed ich użyciem czasem warto usunąć z niż szkło. Szkło jest do ochrony zdjęcia.Now some examples of other frames. This time made of MDF. Of course the frames are available in different colors. I always prefer black color for my bases.

Teraz kilka przykładów innych ramek. Tym razem wykonanych z MDF. Oczywiście ramki występują w różnych kolorach. Ja jak zawsze preferuje kolor czarny do moich podstawek.


1,5EURO for such a base? For me this is more then OK :)
6,99PLN za taką podstawkę? Jak dla mnie bomba :)


Sometimes the frames are not made perfect. This on the picture below will probably require a slight correction. At the end I'll paint it with a black surface primer. In this way I will correct the factory errors and get rid of the white color on the upper surface

Czasami ramki nie są wykonane perfekcyjne. Ta na zdjęciu poniżej, prawdopodobnie będzie wymagała lekkiej korekty. Na końcu pomaluję ją czarnym podkładem. W ten sposób poprawię fabryczne niedoróbki oraz pozbędę się białego koloru na górnej powierzchni.


And another photo frames...
I kolejne ramki...
To sum up, I recommend buying cheap photo frames and using them as a bases for figurines and dioramas. They are not expensive, so it is always a good idea to have theme at home. We never know when we will need them. And do you use such a solution?

Reasumując, polecam zakup tanich ramek do zdjęć i użycia ich jako podstawek pod figurki oraz dioram. Nie są drogie , więc warto mieć w domu zawsze kilka sztuk. Nigdy nie wiadomo kiedy nam się przydadzą. A Wy stosujecie takie rozwiązanie?


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak