Hussar 2017 | Coloured Dust

Monday, November 6, 2017

Hussar 2017My last visit to the Hussar competition took place in 2014. After 3 years I visited this event again. I went to Warsaw with my whole family to spend an autumn weekend in the capital. So it was a 2in1 trip, a painting contest and a weekend with the family. But the kids played a major role in this adventure. For this reason I did not pass the "Hussar afterparty" and the accompanying workshops. Below my photo from still hot moments.

Moja ostatnia wizyta na konkursie Hussar odbyła się w roku 2014. Po 3 latach znów odwiedziłem ta imprezę. Pojechałem do Warszawy z całą rodzinką spędzić jesienny weekend w stolicy. Był to więc wypad 2in1, konkurs malarski i weekend z rodziną. Dzieciaki grały jednak główną rolę w tym wyjeździe. Z tego powodu nie zaliczyłem "Hussar afterparty" i warsztatów towarzyszących imprezie. Poniżej moja fotorelacja i kilka gorących jeszcze wrażeń.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


I have not painted from 4 months, so I took the last few works with me. I even took my projects from 2016. The rules of the event have changed and from 2 years can we can put into the competition any number of works. So I went with 9 models. Five of them was busts.

Od 4 miesięcy nie malowałem, więc zabrałem z sobą na konkurs kilka ostatnich prac. Wziąłem nawet moje projekty z 2016 roku. Regulamin imprezy zmienił się i od chyba 2 lat można wystawiać w konkursie dowolną ilość prac. Pojechało więc ze mną 9 modeli. Pięć z nich to popiersia.


The event took place on 4-5.11.2017 in Warsaw. Ochota Cultural Center is a very pleasant place. There was no problem with parking the car in front of the building. Behind the wall of the resort was a very nice bar with hamburgers and a milk bar :)

Impreza odbyła się w dniach 4-5.11.2017 w Warszawie. Ośrodek Kultury Ochota to bardzo przyjemne miejsce. Nie było problemu z zaparkowaniem samochodu przed budynkiem. Za ścianą ośrodka mieścił się bardzo przyjemny bar z Hamburgerami oraz bar mleczny :)


I paid the entrance and got a receipt ... Shock, at any modeling or painting event in Poland I did not receive proof of payment (and even more receipt) of my participation.

Zapłaciłem wejściówkę i dostałem paragon... Szok, jeszcze na żadnej imprezie modelarskiej lub malarskiej w Polsce nie otrzymałem dowodu opłacenia (a tym bardziej paragonu) mojego uczestnictwa.


At the event you could meet many Polish famous painters. Painters from Germany, Russia and Hungary also visited the event. Record of works submitted to the competition. There were 160 works (there were 120 of them in 2016). As always, the work was secured and housed in specially prepared showcases. Logistic preparation was perfect!

Na imprezie można było spotkać wielu polskich znanych malarzy. Imprezę odwiedzili również goście z Niemiec, Rosji i Węgier. Pobito rekord prac zgłoszonych do konkursu. Można było obejrzeć 160 prac (w 2016 było ich 120). Jak zawsze prace były zabezpieczone i znajdowały się w specjalnie przygotowanych gablotach. Przygotowanie logistyczne bez zastrzeżeń!


As every year you could buy a wooden bases from Miniature Bases and figurines from the Valhalla store.
Jak co roku można było zakupić podstawki od Miniature Bases oraz figurki od sklepu Valhalla.


Karol Rudyk Art models were also possible to bought directly.
Do kupienia były również bezpośrednio modele Karol Rudyk Art.Rage Craft also featured the figures. They could also be purchased at the company's stand.
Swoje figurki prezentowało również Rage Craft. Można było je również zakupić na stoisku firmy.Apart from the competition entries, it was also possible to see models painted by Lan Art Studio, Bohun, Ben Komets and Mixed Dimmensions.

Oprócz prac konkursowych była również możliwość obejrzenia modeli pomalowanych przez Lan Art Studio, Bohuna, Ben Komets czy Mixed Dimmensions.

And now photos of the competition models. I apologize for the quality but the models were protected by plexi glass.
A teraz zdjęcia prac konkursowych. Przepraszam za jakość ale zdjęcia wykonane były przez plexi chroniące modele.


Category of bust. Here are great surprises because I counted 31 busts! In general in the past, it was a very niche category. I am very pleased with such a great interest in busts. I brought 5 of my works to this category. If such a tendency persists, the organizers should, in my opinion, think of splitting this category into busts sf/fantasy and historical.

Kategoria popiersia. Tutaj wielkie zdziwienia ponieważ naliczyłem 31 popiersi! Generalnie była to dotychczas bardzo niszowa kategoria. Cieszy mnie bardzo takie duże zainteresowanie popiersiami. Sam przywiozłem 5 moich prac do tej kategorii. Jeśli taka tendencja się utrzyma, organizatorzy powinni moim zdaniem pomyśleć o rozdzieleniu tej kategorii na popiersia sf/fantasy i historyczne.

WINNER by Paweł Makuch.
On Sunday at 14:00, the ceremony of the end of the event began and the results were announced.
W niedzielę o 14:00 rozpoczęła się ceremonia zakończenia imprezy i ogłoszenia wyników.

The winner was Paweł Makuch for his fantastic bust.
Zwycięzcą został Paweł Makuch za swoje fantastyczne popiersie.


I managed to get two bronze statues for the bust of Yi Sun-sin and Clever Hunter miniature. My diorama REVOLUTION was featured. I am satisfied with the results as a hobbyist among the professional painters :)

Mi udało się zdobyć dwie brązowe statuetki za popiersie Yi Sun-sin i figurkę Clever Hunter. Wyróżnienie zdobyła moja diorama REVOLUTION. Jestem zadowolony z wyników jako hobbysta wśród rzeszy zawodowych malarzy :)


like always I've brought home a few wooden bases from Miniature Bases and small rewards.
Jak zawsze przywiozłem do domu kilka podstawek od Miniature Bases i drobne nagrody.


Summing up the event was very successful and prepared to the highest level. I plan to meet you on Hussar 2018. See you :)
Podsumowując impreza bardzo udana i przygotowana na najwyższym poziomie. Planuję spotkać się z Wami na Hussar 2018. Do zobaczenia :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak