INBOX074 - Barbarian (NP-B030) | Coloured Dust

Friday, November 17, 2017

INBOX074 - Barbarian (NP-B030)I'll show you another bust - "Barbarian" (NP-B030). The bust is manufactured in 1:12 scale and molded in a high quality resin. This scale is something new for Nuts Planet. The bust is sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie "Barbarian" (NP-B030). Popiersie jest wykonane w skali 1:12 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Ta skala to nowość w ofercie Nuts Planet.  Popiersie zostało wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Photo from www.nutsplanet.com

Bust as always in the case of NutsPlanet is packed perfectly. This kit is packed in metal box. On the box we find the boxart, painted by Myeoag-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowane jest perfekcyjnie. Tym razem popiersie jest zapakowane w metalowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeoag-Ha Hwang.
Inside metal box we will find 3 parts protected by sponge.
W środku metalowego pudełka znajdziemy 3 części zabezpieczonych gąbką.


Small details are packed in a separate plastic bag.
Małe detale są zapakowane w osobny woreczek foliowy.


Bust is made in 1:12 scale with high quality resin. Below you can see a comparison with a 1:10 scale model.
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy. Poniżej możecie zobaczyć porównanie z modelem w skali 1:10.This element must be removed.
Ten element musi zostać usunięty.


Face as usual in the Nuts Planet busts is made perfect.
Twarz jak zwykle w przypadku popiersi Nuts Planet wykonana jest perfekcyjnie.


Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.

Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details.  In my opinion it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts. I would recommend :)

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania. W mojej opinii jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami. Polecam :)


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak