INBOX075 - MARTINA (GC-B003) | Coloured Dust

Monday, December 18, 2017

INBOX075 - MARTINA (GC-B003)I'll show you another bust - "MARTINA" (GC-B003). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is sculpted by Ki yeol Yoon and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie "MARTINA" (GC-B003). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie wyrzeźbione zostało przez Ki yeol Yoon i wydane przez Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Photo from www.nutsplanet.com
Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki yeol Yoon.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Ki yeol Yoon.
Inside we will find 5 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 5 części zabezpieczonych gąbką.


The set also includes decals. A huge amount of decals .... It has become a standard in busts from Nuts Planet and I am very happy about that.

W zestawie znajdują się również kalkomanie. Ogromna ilość kalkomanii.... Stało się to już standardem w popiersiach od Nuts Planet i bardzo mnie to cieszy.


Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.
Facial features are not very expressive of what makes the face painting will be not easy.
Rysy twarz nie są wyraziste co spowoduje, iż malowanie twarzy nie będzie łatwe.

Some places require minor corrections.
Kilka miejsc wymaga niewielkiej korekty.


Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.
As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easily mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.
Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. I highly recommend.

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły.Szczerze polecam.

PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 18/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak