INBOX078 - Chief Liam (GC-B004) | Coloured Dust

Saturday, May 4, 2019

INBOX078 - Chief Liam (GC-B004)

I'll show you another bust - "Chief Liam" (GC-B004). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is sculpted by Ki yeol Yoon and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie "Chief Liam" (GC-B004). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie wyrzeźbione zostało przez Ki yeol Yoon i wydane przez Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this Inbox to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten Inbox znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Photo from www.nutsplanet.com
Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki yeol Yoon.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Ki yeol Yoon.

Chief Liam (GC-B004)


Chief Liam (GC-B004)

Inside we will find 4 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 4 części zabezpieczonych gąbką.The set also includes decals. A huge amount of decals .... It has become a standard in busts from Nuts Planet and I am very happy about that.


W zestawie znajdują się również kalkomanie. Ogromna ilość kalkomanii.... Stało się to już standardem w popiersiach od Nuts Planet i bardzo mnie to cieszy.Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.

Chief Liam (GC-B004)
Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.

Some places require minor corrections.
Kilka miejsc wymaga niewielkiej korekty.Chief Liam (GC-B004)

Chief Liam (GC-B004)

As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easily mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. TBust doesn't require a lot of work to prepare them for painting (only 3 parts). For all these reasons, it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts.  I highly recommend.

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania (tylko 3 części). Z tych wszystkich powodów jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami. Szczerze polecam.

PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak