Everlasting Wet Palette - Redgrass | Coloured Dust

Tuesday, September 10, 2019

Everlasting Wet Palette - Redgrass

I haven't reviewed a product, a gadget related to our hobby in my blog for a long time. I'm catching up today. I will show you the wet palette of the Redgrass company in the "PAINTER" version. This product meets all the requirements of wet palette for figurine painters. If you have read my guide - "Wet palette - FAQ" then you can conclude that this is a practically perfect product. But is this really the perfect product? To answer this question, I invite you to read this review.

Bardzo dawno nie recenzowałem na moim blogu produktu, gadżetu związanego z naszym hobby. Dzisiaj nadrabiam zaległości. Pokażę Wam mokrą paletę firmy Redgrass w wersji "PAINTER". Produkt ten spełnia wszystkie wymagania stawiane przed mokrą paletą przez malarzy figurkowych. Jeśli zapoznaliście się z moim poradnikiem - "Mokra paleta - FAQ" to możecie wywnioskować, że jest to produkt praktycznie idealny. Ale czy naprawdę tak jest? Aby odpowiedzieć na to pytanie zapraszam Was do przeczytania tej recenzji.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


The product is packed in an ordinary cardboard box. The "PAINTER" version what is presents here has dimensions of 15x20cm (5.9"x7.9"). It is a compact size that guarantee for easy storage and sufficient space on the pellet.

Produkt zapakowany jest w zwykłe kartonowe pudełko. Wersja "PAINTER", którą tutaj prezentuje ma wymiary 15x20cm (5,9"x7,9"). To komapktowa wielkość pozawalająca na łatwe przechowywanie i wystarczającą powierzchnię na pelecie.

Everlasting Wet Palett - Redgrass

On the back of the packaging you will find the exact instruction (QUICK SETUP) how to prepare for work and how to use our new palette. We will also find here some (CARE INSTRUCTIONS) tips on how to care for our palette over time.

Na tylniej ściance opakowania znajdziemy dokładną instukcję (QUICK SETUP) jak przygotować do pracy i jak używać naszą nową paletę. Znajdziemy tu również kilka wskazówek (CARE INSTRUCTIONS) jak dbać o naszą paletę z upływem czasu.


Inside the box you will find 3 elements wrapped in foil.
W środku pudełka znajdziemy 3 elementy zapakowane w folię.


The contents of the box are:
- pallet (wet pallet box)
- additional "dry" palette mounted by magnets
- two hydration foams (sponges)
- 50 sheets of paper
- wide rubber to protect the pallet during transport.

Zawartość pudełka to:
- paleta (pudełko mokrej palety)
- dodatkowa "sucha" paleta mocowana na magnesy
- dwa wkłady (gąbki)
- 50 arkuszy papieru
- szeroka guma do zabepzieczenia palety w czasie transportu.

Everlasting Wet Palett - Redgrass

An interesting addition is the "dry" palette. It is made of thick, very durable plastic. We can attach it to a wet pallet in two positions. Installation is done using built-in neodymium magnets. This is a very interesting solution. An additional palette can be useful for many of us.

Ciekawym dodatkiem jest "sucha" paleta. Wykonaan jest z grubego, bardzo wytrzymałego  plastiku. Możemy ją przyczepić do mokrej palety w dwóch pozycjach. Montaż odbywa się za pomocą wbudowanych magnesów neodymowych. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Dodatkowa paleta może być przydatna dla wielu z nas.

Everlasting Wet Palett - Redgrass
Everlasting Wet Palett - Redgrass

The kit also includes wide rubber. We can secure the pallet against opening during transport. A surprising add-on added by the manufacturer. It looks like everything was thought of.

W zestawie znajduje się też szeroka guma. Możemy nią zabezpieczyć paletę przed otwarciem w czasie transportu. Zaskakujący dodatek dorzucony przez producenta. Wygląda na to, że pomyślano o wszystkim.


On the bottom of the palette (or basically the box) you will find the Redgrass logo.
Na spodzie palety (a w zasadzie pudełka) znajdziemy logo firmy Redgrass.


Now let's look at the main element of the wet palette - the box. It's made of very hard and fall-resistant plastic. A really solid material and exact mold casting. The bottom of the pallet has tabs. They are likely to prevent the sponge from slipping. It works great.

Przyjrzyjmy się teraz głównemu elementowi mokrej palety - pudełku. Jest ono wykonane z bardzo twardego i wytrzymałego na upadki plastiku. Naprawdę solidne tworzywo i dokładnie odlanie formy. Dolna część palety posiada wypustki. Prawdopodobnie mają one zapobiegać przesuwaniu się gąbki. Sprawdza się to wyśmienicie.


The upper part of the box (lid) is made of the same material but in a different color. The pallet closure is equipped with a gasket. Thanks to this, after closing, the pallet is practically completely tight. Why is this so important I wrote in my guide - "Wet palette - FAQ". For the test (and for my laziness) I didn't paint for a month. After opening the palette, the sponge inside was still wet.

Górna część pudełka (pokrywka) wykonana jest z tego samego materiału ale w innym kolorze. Zamknięcie palety wyposażone zostało w uszczelkę. Dzięki temu po zamknięciu, paleta jest praktycznie całkowicie szczelna. Czemu jest to takie ważne pisałem w moim poradniku - "Mokra paleta - FAQ". Dla testu (i z moejgo lenistwa) nie malowałem przez miesiąć. Po otwarciu palety, gąbka w środku była nadal mokra.


The set includes two pieces of sponge (refill). The sponge used is very interesting. It's incredibly hard but when it gets wet it gets soft. However, it is not soft enough for the brushes to get inside during work :) What can I say is perfect ...

W zestawie znajdziemy dwie sztuki gąbki (wkładu). Zastosowana gąbka ta jest bardzo ciekawa. Jest niesamowicie twarda ale gdy ją namoczymy robi się miękka. Nie jest jednak na tyle miękka by pędzle w czasie pracy wchodził w nią jak w macło :) Cóż mogę powiedzieć jest idealna...


50 pieces of paper were attached to the palette. Paper can be purchased separately from the manufacturer.
Do palety dołączono 50 sztuk papieru. Papier można dokupić u producenta osobno.


The paper is cut perfectly to the size of the sponge. We take it out of the packaging and it's ready to use.
Papier jest przycięty idealnie do rozmiarów gąbki. Wyciągamy go z opakowania i jest gotowy do użycia.

Everlasting Wet Palett - Redgrass
Everlasting Wet Palett - Redgrass

Unfortunately, I noticed that after a month of not opening the palette, the paper began to expel miniature hair. This is also noticeable when rubbing with the brush for a long time in one place. Remember, however, that you can always replace the paper that suits you best, which I wrote more about this here.

Niestety zauważyłem, że po miesiącu nie otwierania palety papier zaczął wydalać z siebie miniaturowe włoski. Jest to równiez zauważalne przy tarciu pędzlem przez dłuższy czas w jednym miejscu. Pamiętajcie jednak, że papier zawsze możecie zastąpić takim jaki Wam najbardziej odpowiada o czym pisałem więcej tutaj.


SUMMARY
PODSUMOWANIE

Everlasting Wet Palette from Redgrass in the "PAINTER" version is an ideal product. It meets all the requirements that are placed on a wet pallet. Excellent quality performance of the entire set. Durable plastic, very absorbent and hard sponge. Tight box (seal). Additional dry palette mounted on magnets. Only the paper is not perfect (it happens that tiny hairs come off after some time).

The price in September 2019 is 38.90 €. You have to decide for yourself if it is worth investing such an amount in a practically perfect solution or if you want to play alone in building a wet palette. Personally, I used the DIY palette for several years. Now, just on my desk is a perfect, very nicely made, almost perfect wet palette. I would recommend!


Everlasting Wet Palette od firmy Redgrass w wersji "PAINTER" to produkt idealny. Spełnia wszystkie wymagania jakie są stawiane przed mokra paletą. Doskonałej jakości wykonanie całego zestawu. Wytrzymały plastik, bardzo chłonna i twarda gąbka. Szczelne pudełko (uszczelka). Dodatkowa sucha paleta mocowana na magnesy. Jedynie papier nie jest idealny (zdaża się, że odchodzą od niego malutkie włoski po pewnym czasie). 

Cena we wrześniu 2019 to 38,90€. Sami musicie zdecydować czy warto zainwestować taką kwote w praktycznie idealne rozwiązanie czy chcecie się bawić sami w budowanie mokrej palety. Osobiście używałem palety DIY przez kilka lat. Teraz poprostu na moim biurku jest idealna, bardzo ładnie wykonana, niemal idealna mokra paleta. Polecam!
Do you own an Everlasting Wet Palette from Redgrass? What are your impressions of using this palette? Leave a comment below :)

Czy jesteście posiadaczami Everlasting Wet Palette od firmy Redgrass? Jakie są wasze wrażenia z użytkowania tej palety? Pozostawcie komentarz poniżej :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak