INBOX080 - Don Cerveza (Phlegyas Art) | Coloured Dust

Tuesday, October 8, 2019

INBOX080 - Don Cerveza (Phlegyas Art)


While cleaning the blog I found a lot of old reviews of figurines that I haven't published yet. These are mostly articles that I started writing even 4 or 5 years ago! In order not to get dusted in the "Drafts" section, I decided to publish them regularly. Keep in mind that these are usually very old and sometimes no longer available models.

Robiąc porządki na blogu znalazłem sporo starych recenzji figurek, których jeszcze nie opublikowałem. Są to w większości artykuły, które zacząłem pisać nawet 4, 5 lat temu! Aby się nie kurzyły w dziale "Wersje robocze" postanowiłem, że będę je regularnie publikował. Miejcie na uwadze, że są to przeważnie bardzo stare i czasami już niedostępne modele.


Don Cerveza
Resin Kit
Scale: 54mm
Sculpture: Valentin Zac


Phlegyas Art is an old company. They has been nominated for "Wamp Awards 2012 - Best New Miniature Company". I loved the figures so I decided to take them in my hands. In the begining let's look at the project "Don Cerveza" figures draw by Claudio Casini (photo from Phlegyas Art website).

Phlegyas Art to stara firma. Została nominowana do nagrody Wamp Awards 2012 - Best New Miniature Company. Bardzo spodobały mi się ich figurki więc postanowiłem wziąć je w swojej ręce. Na początek przyjrzyjmy się projektowi figurki "Don Cerveza" narysowanemu przez Claudio Casini (photo from Phlegyas Art website). 

 

The figurine I have is from a limited edition. The only difference is that it is packed in a special, wooden box.

Figurka, którą posiadam jest z edycji limitowanej. Różnica polega jedynie na tym, że jest zapakowana w specjalną, klimatyczną drewnianą skrzyneczkę.


In the special edition only 50 pieces of this model are available, which are numbered. On the side wall you can see the casting number 8/50.

W edycji specjalnej dostępnych jest tylko 50 sztuk tego modelu, które są ponumerowane. Na bocznej ściance widać numer odlewu 8/50.


On the bottom of the box you will find the Phlegyas Art logo and the cast number once again.
Na spodzie pudełka znajdziemy logo firmy Phlegyas Art oraz kolejny raz numer odlewu.

The bottom of the box.

Inside the box I found a figure wrapped in a string bag.
W środku pudełka znalazłem figurkę zapakowaną w woreczek strunowy.

String bag.

The large, resin book that is included in the set is an offer for an unusual stand.
Wielka, żywiczna księga, która znajduje się w zestawie jest propozycją na nietypową podstawkę.
The figurine was cast from good quality resin. The cast is accurate. The figurine itself is nothing outstanding but can be an interesting, rare element of the collection.

Figurka została odlana z dobrej jakości żywicy. Odlew jest dokładny. Sama figurka nie jest niczym wybitnym ale może stanowić ciekawy, rzadki element kolekcji.
PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 3/5
OVERALL SCORE: 16/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak