How to make a stone base v3.0 ? | Coloured Dust

Thursday, October 31, 2019

How to make a stone base v3.0 ?


Today another photo report, a guide on creating a stand for Morgana of Avalon figures from H&V.

Dzisiaj kolejna fotorelacja, poradnik z tworzenia podstawki do figurki Morgana of Avalon od H&V.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


In the past I have already published two tutorials on how to create stone baeses. Today, the next, third version :)
W przeszłości opublikowałem już dwa poradniki na temat tworzenia kamiennych podstawek. Dzisiaj kolejna, trzecia wersja :)I started working on the new scenic base by choosing a wooden pedestal. The base I wanted to make was intended for the fantasy model Morgana of Avalon. The scene is to depict a sorceress calling for power. Power causes the earth to part under her feet.

Prace nad nową podstawką rozpocząłem od wybrania drewnianego piedestału. Podstawka, którą chciałem wykonać miała być przeznaczona dla modelu fantasy Morgana of Avalon. Scena ma przedstawiać czarodziejkę przywołująca moc. Moc powoduje iż ziemia rozstępuje się pod jej nogami.


I marked the place with a pencil to keep it intact. To this place I will glue the resin base included in the set with the model.

Ołówkiem zaznaczyłem miejsce, które ma pozostać nienaruszone. Do tego miejsca przykleję żywiczną podstawkę znajdująca się w zestawie z modelem.


I used an electric multi tool to "smash" the pedestal...
Do "rozwalenia" piedestału użyłem elektrycznego narzędzia typu multi tool...... and a hammer, screwdriver and small saw. If I don't have a workshop at home, it can be a real challenge :)
... oraz młotka, wkrętaka i małej piły. Jeśli nie posiadacie w domu warsztatu, może to być prawdziwym wyzwaniem :)


I glued the broken pieces of wood in new places with Superglue.
Oderwane kawałki drewna przykleiłem w nowych miejscach klejem typu Superglue.


I glued the resin base included in the model kit.
Przykleiłem żywiczną podstawkę wchodzącą w skład zestawu modelu.I filled all cavities with Revell putty. When the putty dried, I finished the surface with sandpaper.
Wszelkie ubytki wypełniłem szpachlą Revell. Kiedy szpachla wyschła, wyrównałem powierzchnię papierem ściernym.I glued flat pieces of stone to the remaining pieces of wood.
Do pozostałych kawałków drewna przykleiłem płaskie kawałki kamienia.


I added many small pebbles. With cork I improved the effect of stones floating under the influence of magic.
Dokleiłem wiele małych kamyczków. Z korka udoskonaliłem efekt unoszących się pod wpływem magii kamieni.

After drying the putty and glue, I covered everything with Vallejo black surface primer. I used an airbrush.
Po wyschnięciu szpachli i kleju całość pokryłem czarnym podkładem Vallejo. Użyłem aerografu.


I additionally lightened the whole with Vallejo gray foundation.
Całość rozjaśniłem dodatkowo szarym podkładem Vallejo.


Using a few shades of gray I painted all the rocks.
Używając kilku odcieni szarości pomalowałem wszystkie skały.I used Vallejo black and gray wash to bring out all the depressions.
Zastosowałem czarny i szary wash Vallejo aby wydobyć wszystkie zagłębienia.After drying the washes, I brightened the whole thing with a dry brush technique.
Po wyschnięciu washy rozjaśniłem całość techniką suchego pędzla.I added some other shades using Vallejo washes.
Dodałem kilka innych odcieni stosując washe Vallejo.It remains only to glue the already painted miniature to the base.
Pozostało już tylko przykleić gotową figurkę do podstawki.


I added a delicate magic effect emanating from among the stones.
Dodałem delikatnego efektu magii wydobywającej się spomiędzy kamieni.


To increase realism, I added several shades of dry Vallejo pigments.
By zwiększyć realizm dodałem kilka odcieni suchych pigmentów Vallejo.


I highlighted the edges of the stones to increase the contrast.
Rozjaśniłem krawędzie kamieni aby zwiększyć kontrast.


The miniature e is ready. :)
Figurka gotowa. :)Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak