Return after a two-year break? | Coloured Dust

Wednesday, August 25, 2021

Return after a two-year break?

I was away for a long time, I didn't write anything for a long time, I didn't paint any miniature for a long time... I just checked that I painted the last model in November 2019. It's almost a 2-year break from painting. The last article on this blog appeared almost 1.5 years ago... It may be a long and boring post, but I personally need it to reset and look at the miniatures scene after 2 years.

Długo mnie tu nie było, długo nic nie pisałem, długo nie pomalowałem żadnej figurki... Sprawdziłem właśnie, że ostatni model pomalowałem w listopadzie 2019 roku. To prawie 2 lata przerwy od malowania. Ostatni artykuł na tym blogu pojawił się prawie 1,5 roku temu... To może być długi i nudny post ale jest dla mnie osobiście potrzebny aby dokonać swoistego resetu i spojrzenia na scenę figurkową po 2 latach.

Why did I disappear.
Czemu zniknąłem.

I have such a thing that I burn out in all my hobbies after some time. After some time, I also return to this abandoned hobby. I interrupted the topic related to miniatures painting once at the beginning of my studies and the second time two years ago. Will I be able to come back a third time? If so, then certainly not with the same intensity as when this blog was created over 10 years ago. I definitely won't go to YouTube (I've already tried) because I don't have time for it.

Ja już tak mam, że wypalam się w każdym moim hobby po jakimś czasie. Po jakimś czasie wracam też do tego porzuconego hobby. Temat związany z figurkami przerwałem już raz na początku studiów i drugi raz 2 lata temu. Czy uda mi się powrócić po raz trzeci? Jeśli tak to na pewno już nie z taką samą intensywnością jak w momencie powstawania tego bloga ponad 10 lat temu. Na pewno nie wejdę na YouTube (już próbowałem) ponieważ nie mam na to czasu.

It seems to me that in this hobby I have achieved everything I wanted to achieve. In recent years, the level of advancement of professional painters in Poland has increased incredibly high. I do not want to race with anyone, and it is impossible for me to reach the level of professional painters. If I am going to paint and write, it will only (actually always have been) for my own pleasure.

Wydaje mi się, że w tym hobby osiągnąłem już chyba wszystko co chciałem osiągnąć. W ciągu ostatnich lat poziom zaawansowania profesjonalnych malarzy w Polsce wzrósł niesamowicie wysoko. Nie mam ochoty ścigać się z nikim, a osiągnięcie poziomu zawodowych malarzy jest dla mnie niewykonalne. Jeśli będę malował i pisał to tylko (w sumie zawsze tak było) dla własnej przyjemności.


Has anything changed in my life?
Czy coś się zmieniło w moim życiu?

Over the past 2 years, the intensity of my life has changed. I won't be writing about COVID-19 here, although this pandemic has had an impact on several decisions as well. When you are 43, you have a professional job in the IT, the need for continuous professional development, two children in school and preschool age, another hobby which is Airsoft, Buschcraft, you try to maintain good physical condition - you run, exercise, sometimes like to play Warzone or read a book , you have a problem... how to reconcile it all? Do you know the answer to this question? If so, I would like to know this answer :)

W ciągu ostatnich 2 lat intensywność mojego życia zmieniła się. Nie będę tu pisał o COVID-19, chociaż ta pandemia miała również wpływ na kilka decyzji. Kiedy masz 43 lata, prace zawodową w branży IT, potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, dwójkę dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, kolejne hobby jakim jest Airsoft, Buschcraft, starasz się utrzymać dobrą kondycję fizyczną - biegasz ćwiczysz, lubisz czasem pograć w Warzone czy poczytać książkę, to masz problem... jak to wszystko pogodzić? Znacie odpowiedź na to pytanie? Jeśli tak to chętnie ją poznam :)Has anything changed in the minaiture world?
Czy coś się zmieniło w świecie figurek?

For 2 years I did not paint, but I watched all the time what was happening on the miniature scene (except for the miniature games). Has there been any big breakthrough? Have innovative products appeared on the market?

In my opinion no. What you can see and what I mentioned earlier is a huge leap in painting skills among leading painters. Small companies emerged, one could rather say that the figure publishers have appeared. They don't sculpt themselves, someone else does it, but they have their own brand and sell new models in nicely packed boxes. And very well. However, no revolutionary modeling products appeared. What dominated the scene are 3D sculptors and 3D prints, this is an amazing leap into the future and new possibilities.

One more thing hasn't changed. People keep asking the same questions after many years. What airbrush to buy, which paper should I use for a wet palette, what varnish is the best, etc ... And yet the answers to all of this have been on the Internet for a long time. I have personally answered them all on this blog. You can see the new generation of modelers/painters mainly on Facebook and YouTube groups. You can see that people have stopped reading, they have no skills to search for information on the Internet. The basis was YouTube and quick questions asked on Facebook groups.

What is your opinion?

Przez 2 lata nie malowałem ale cały czas obserwowałem co się dzieje na figurkowej scenie (poza grami figurkowymi). Czy nastąpił jakiś wielki przełom? Czy na rynku pojawiły się innowacyjne produkty? 

Moim zdaniem nie. To co widać i o czym wspomniałem wcześniej to ogromny skok umiejętności malarskich wśród czołowych malarzy. Pojawiły się małe firmy, można by raczej powiedzieć, że pojawili się wydawcy figurek. Sami nie rzeźbią, robi to kto inny ale oni mają swoją markę i sprzedają nowe modele w ładnie zapakowanych pudełkach. I bardzo dobrze. Nie pojawiły się natomiast żadne rewolucyjne produkty modelarskie. To co zdominowało scenę to rzeźbiarze 3D oraz wydruki 3D, to jest niesamowity skok w przyszłość i nowe możliwości. 

Nie zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Ludzie ciągle po latach zadają te same pytania. Jaki aerograf kupić, jak papier użyć do mokrej palety, jaki lakier jest najlepszy itd... A przecież odpowiedzi na to wszystko już od dawna są w internecie. Ja osobiście odpowiedziałem na nie wszystkie na tym blogu. Widać nowe pokolenie modelarzy/malarzy głównie na grupach Facebook i YouTube. Widać, że ludzie przestali czytać, nie potrafią szukać informacji w internecie. Podstawą stał sie YouTube oraz szybkie pytania zadawane na grupach Facebook.

A jakie jest wasze zdanie?
Return after 2 years?
Powrót po 2 latach?

All in all, something started happening in my workshop. At the same time, my friend Piotr also started returning to his hobby. We started with cleaning up the workshops. Check what we have in our drawers. Checking whether the paints are still good for use and whether the compressors are still working.

Reasumując, coś zaczęło się dziać w moim warsztacie. Równolegle powrót do hobby rozpoczął również mój przyjaciel Piotr. Zaczęliśmy od porządków w warsztatach. Skontrolowania tego co mamy w swoich szufladach. Sprawdzenia czy farbki ciągle nadają się do użycia i czy kompresory ciągle działają.

Odkurzanie farbek.

Porządki w pędzlach.


The second step will be for Piotr and me to paint the same miniature in parallel. As the world has moved on, it will be a miniature printed in 3D technology. If everything goes according to plan, you can expect articles on 3D printing and painting this miniature.

Drugim krokiem będzie pomalowanie równolegle przez Piotra i mnie tej samej figurki. Jako, że świat poszedł do przodu będzie to figurka wydrukowana w technologii 3D. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to możecie się spodziewać artykułów na temat wydruku 3D oraz malowania tej figurki.

So what, will you come back here?
To co, wrócicie tutaj?


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak