How to 3D print a resin miniature? | Coloured Dust

Friday, August 27, 2021

How to 3D print a resin miniature?


Printing miniatures has become very popular in recent times. Relatively low prices of 3D printers resulted in the spread of printing in modeling. The offer of both paid and free models is surprisingly large today. I would like to point out that this post is not sponsored in any way, which is unfortunately a bane these days.

Drukowanie miniatur stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Relatywnie niskie ceny drukarek 3D spowodowały rozpowszechnianie druku w modelarstwie. Oferta  figurek  płatnych jak i darmowych jest na dzień dzisiejszy zdumiewająco dużą. 
Chciałem zaznaczyć, że post ten nie jest w żaden sposób sponsorowany co jest niestety zmorą w dzisiejszych czasach.  Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


From ARBAL:

This article was guest-written by BLOWY. This is a general description of the figurine's printing process from purchasing it to removing it from the printer and assembling it. It's intended for readers completely new to the topic of 3D Printing. It is to give you an overview of what it is all about. If you express interest in this topic leaving a comment in the comments section below this post, BLOWY will describe each stage of the process in separate, detailed articles.

Artykuł ten został napisany gościnnie przez Piotra. Jest, to ogólny opis, przedstawiający proces wydruku figurki od jej zakupu aż do wyjęcia z drukarki i złożenia.  Przeznaczony jest dla czytelników całkowicie nowych w temacie 3D Printing. Ma dać wam ogólny obraz na czym to wszystko polega. Jeśli wyrazicie zainteresowanie tematem w komentarzach pod tym postem, to Piotr rozwinie każdy z etapów tego procesu w osobnych, szczegółowych artykułach.


1. 3D PRINTER
1. DRUKARKA 3D
We have several companies on the market that produce budget printers such as AnycubicPhrozenElegoo. At the time of writing this guide (August 2021), they are all really affordable. In this article, I would like to introduce you to the process of printing a 3D figurine on an Anycubic Photon Mono photopolymer printer. The miniature is created here by the process of hardening the liquid resin with UV light.

Na rynku mamy kilka firm które produkują budżetowe drukarki takie jak AnycubicPhrozenElegoo. W momencie gdy piszę ten poradnik (sierpień 2021) wszystkie są naprawdę przystępne cenowo. W tym artykule chciałbym przybliżyć wam proces drukowania figurki 3D na drukarce fotopolimerowej firmy Anycubic. Figurka powstaje tutaj poprzez proces utwardzania płynnej żywicy światłem UV.
 2. MODEL
2. MODEL
We start by choosing a model. There are really many pages with figures, I will present a few of them:
In this article, I am going to show you the process of printing a Mandalorian purchased from the Gambody website.

Zaczynamy od wybrania modelu. Stron z figurkami jest naprawdę dużo, przedstawię kilka z nich:
W tym artykule, pokażę wam proces drukowania Mandaloriana kupionego ze strony Gambody.
 
Gambody website.
  


3. PREPARING THE MODEL FOR PRINTING
3. PRZYGOTOWANIE MODELU DO WYDRUKU
Now we have to prepare the model for our 3D printer. Personally, I use free software such as Lychee Slicer. We have to properly position the model on the working field. Add supports so that the model prints in the right position and does not lose details. Additionally, we set print parameters such as layer thickness which determines the quality of the model. Our printout will be printed on a 0.03mm layer which should give us very nice details and smooth surfaces.

Teraz musimy przygotować model pod naszą drukarkę 3D. Osobiście korzystam z darmowego oprogramowania jakim jest Lychee Slicer. Musimy odpowiednio ustawić model na polu roboczym. Dodać podpory aby model drukował się w odpowiedniej pozycji i nie stracił detali. Dodatkowo ustawiamy parametry wydruku takie jak grubość warstwy która określa jakość modelu. Nasz wydruk będzie drukowany na warstwie 0,03mm co powinno dać nam bardzo ładne detale i gładkie powierzchnie.

Lychee Slicer

Lychee Slicer

Lychee Slicer

Save the generated file on the USB flash drive attached to the printer. Insert the USB flash drive into the printer's USB port.
Wygenerowany plik zapisujemy na dołączonym do drukarki pendrive. Pendrive wkładamy w gniazdo USB drukarki.
4. RESIN
4. ŻYWICA
Before we start the printer, we have to pour resin into it. We have a full range of colored resins with different properties on the market. For this print, I used the "Elegoo Water Washable" resin, which means that after printing, you can wash the model from the remnants of uncured resin in ordinary water. In the case of other resins, washing of the model must be carried out in Isopropanol with a concentration of 99%, popularly known as IPA. The problem is that IPA gives off an unpleasant smell and you have to constantly replenish your stocks, which is a downside of this solution, but the resin will be much cheaper.

Za nim uruchomimy drukarkę, musimy wlać do niej żywicę. Na rynku mamy pełną gamę kolorowych żywic o różnych właściwościach. Do tego wydruku użyłem żywicy "Elegoo Water Washable" co oznacza, że po wydrukowaniu można przemyć model z resztek nieutwardzonej żywicy w zwykłej wodzie. W przypadku innych żywic mycie modelu trzeba przeprowadzać w Izopropanolu o stężeniu 99% popularnie nazywanym IPA. Problem jest taki, że IPA wydziela nieprzyjemny zapach i trzeba ciągle uzupełniać zapasy tego specyfiku co jest minusem tego rozwiązania ale za to żywica będzie dużo tańsza. 
 
Elegoo Resin


Once we have the resin poured into the tank, we can press the "print" button :)
Kiedy już mamy wlaną żywicę do zbiornika, możemy nacisnąć przycisk "print" :)
 
Anycubic Photon Mono
5. PRINT
5. WYDRUK

The printing process is quite long so we have to be patient. It can last from one hour to twenty hours. It all depends on how big the model we want to print, what is the accuracy and how fast we have the printer.

Proces wydruku jest dosyć długi więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Może trwać od jednej godziny nawet do dwudziestu. Wszystko zależy jak duży model chcemy drukować, jaka ma być dokładność i jak szybką drukarką dysponujemy. 


Anycubic Photon Mono

Anycubic Photon Mono


6. CLEANING THE MODEL
6. OCZYSZENIE MODELU

After finishing printing, remove the handle on which the model was printed. We have to clean it from the remnants of uncured resin. You can use a toothbrush and plain water for this purpose, if you used the "Elegoo Water Washable" resin.

Po skończonym drukowaniu, zdejmujemy uchwyt na którym wydrukował się model. Musimy go oczyścić z resztek nieutwardzonej żywicy. Można do tego celu użyć szczoteczki do zębów oraz zwykłej wody, jeśli wykorzystaliśmy żywicę "Elegoo Water Washable"

Printed model before cleaning.


The second method is to use the automatic Wash and Cure washer which is a two-in-one device. He can clean models and harden at the same time.

Druga metoda to użycie automatycznej myjki Wash and Cure która jest urządzeniem "dwa w jednym". Potrafi oczyszczać modele  i zarazem utwardzać o czym później. 

Wash and Cure

Gently remove the supports and wait for the printout to dry. The model is initially prepared for further processing.

Usuwamy delikatnie podpory i czekamy aż wydruk wyschnie. Model jest wstępnie przygotowany do dalszej obróbki.
7. HARDENING
7. UTWARDZANIE
We still have to cure the resin with UV light. For this purpose I use a special device called "Washe and Cure" also from Anycubic. We can also use a cosmetic UV lamp to harden the nails or simply place the model on the windowsill and expose it to UV rays. The latter solution is less accurate and the process takes longer, but it will be also the correct method of hardening the resin.


Pozostało nam jeszcze utwardzenie żywicy światłem UV. Do tego celu używam specjalnego urządzenia o nazwie "Washe and Cure" również firmy Anycubic. Możemy wykorzystać również kosmetyczną lampkę UV do utwardzania paznokci lub po prostu wystawić model na parapet i poddać go działaniu promieni UV. To ostatnie rozwiązanie jest mniej dokładne i proces trwa dłużej ale jak najbardziej będzie to poprawna metoda utwardzania żywicy.


Anycubic Wash and Cure

 

Anycubic Wash and Cure
8. END OF THE PROCESS
8. KONIEC PROCESU

After printing, we can pour the residual resin from the printer back into the bottle. This is a big plus, nothing is wasted, the resin can be reused next time. Please note that unhardened resin is not environmentally friendly and should not be poured into the sewage system.

Po skończonym drukowaniu, zlewamy resztki żywicy z drukarki z powrotem do butelki. Jest to duży plus, nic się nie marnuje, żywicę możemy ponownie wykorzystać następnym razem. Należy pamiętać, że nie utwardzona żywica nie jest przyjazna dla środowiska i nie należy jej wylewać do kanalizacji.

3D Printing workshop
 

Order in the workshop during 3D prints is very important. We can easily damage something, get dirty or knock over a bottle. After finishing work, we clean everything up nicely and leave it until the next time :)

Ład i porządek przy wydrukach 3D jest bardzo istotny. Łatwo możemy coś uszkodzić,ubrudzić czy przewrócić jakąś butelkę.Po skończonej pracy, wszystko ładnie sprzątamy i zostawiamy do następnego razu :)

 

3D Printing workshop

 
This is how the finished model looks like.
Tak prezentuje się gotowy model.

 

Printed "The Mandalorian"


Once again, I would like to remind you that the presented printing process has been shown quite generally so that anyone who is not in the topic can get acquainted with this technology. If you would like to delve into the topic of figurine printing, please leave a comment. If there is more interest, I will show you the secrets of 3D printing more often.

Jeszcze raz przypomnę, że przedstawiony proces wydruku został pokazany dosyć ogólnie aby każdy kto nie jest w temacie mógł zapoznać się z tą technologią. Jeśli chciałbyś zagłębić się w temat drukowania figurek, zostaw komentarz. Jeśli będzie większe zainteresowanie, częściej będę pokazywał wam tajniki druku 3D.BLOWY