Juweela - Rubble In The Box (City) | Coloured Dust

Wednesday, August 18, 2021

Juweela - Rubble In The Box (City)


Today I will present you another product from Juweela - Rubble In The Box - City. At the beginning a bit of history. In 2014, I made a scenic base with rubble. In 2019, I gave the Juweela owner the idea to create a product that made it simple . In the case of this, in 2020 such a product was created and was available for sale. I have owned "Rubble in the box" for over a year, but I did not have the opportunity to show it on the blog. The reason for the delay is simple, lost of  inspiration, burnout in the subject of this hobby and new interests...

Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny produkt od  Juweela - Rubble In The Box - City. Na początek trochę historii. W 2014 wykonałem podstawkę sceniczną z gruzem. W roku 2019 podsunąłem pomysł właścicielowi firmy Juweela aby stworzyć produkt, który łatwo pozwoli wykonać taką podstawkę. W wyniku tego w roku 2020 taki produkt powstał i był dostępny w sprzedaży. Posiadam "Gruz w pudełku" od ponad roku ale nie miałem okazji go Wam pokazać. Powód opóźnienia jest prosty, całkowity brak weny twórczej, wypalenie się w temacie tego hobby oraz nowe zainteresowania...Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toThe product is packed in an aesthetic cardboard box. The set is available in three scales 1:32, 1:45 and 1:87. The box of the 1:87 set is half the size. Due to the fact that three sets were created, you can easily choose the right one for the scale of the models you work with.

Produkt zapakowany jest w estetyczne kartonowe pudełko. Zestaw dostępny jest w trzech skalach 1:32, 1:45 oraz 1:87. Pudełko zestawu 1:87 jest o połowę mniejsze. Dzięki  temu, iż powstały trzy zestawy, z łatwością dobierzecie odpowiedni do skali figurek z jakimi pracujecie. 

There is a sticker on the bottom of the box with a photo and description of the contents.
Na spodzie pudełka znajduje się naklejka ze zdjęciem i opisem zawartości.


Inside box, we will find the same amount of ingredients in each of the three sets.
W środku pudełka znajdziemy w każdym z trzech zestawów taką samą ilość składników.


Each set includes:
- small pieces of debris
- larger pieces of debris
- larger construction elements
- bricks
- boards

W skład każdego zestawu wchodzą:
- drobne kawałki gruzu
- większe kawałki gruzu
- większe elementy konstrukcyjne
- cegły
- deseczki


The rubble is traditionally for the Juweela brand made of very good quality gypsum (referred to by the manufacturer as ceramics). This type of material is ideal for imitating rubble in modeling. It crumbles naturally and is easy to process.

Gruz jest tradycyjnie dla marki Juweela wykonany z bardzo dobrej jakości gipsu (okreslanego przez producenta jako ceramika). Tego typu materiał idealnie nadaje się do imitacji gruzu w modelarstwie. Kruszy się w sposób naturalny oraz jest łatwy do obróbki.
 Ceramic bricks in each set are selected according to the scale.
Cegły ceramiczne są w każdym zestawie dobrane odpowiednio do skali.


Wooden boards also vary in size depending on the scale.
Drewniane deseczki również są różnej wielkości w zależności od skali.


An interesting addition are the larger elements of the structure. These are, for example, pieces of masonry, walls made of bricks.

Ciekawym dodatkiem są większe elementy konstrukcji. Są to np kawałki muru, ścian wykonanych z cegieł. 


Believe me, each box is filled with a huge amount of components. It's hard to close them. The box of the set in 1:32 scale weighs almost 0.6 kg.

Uwierzcie mi, że każde z pudełek jest wypełnione ogromną ilością elementów. Wręcz ciężko je zamknąć. Pudełko zestawu w skali 1:32 waży prawie 0,6kg.


Is "Rubble In The Box" worth buying? If you plan to make a scenic base with rubble elements, then yes. If you are going to create a a big model or gaming table with rubble on it, the answer is also yes. The number of items in the box is huge. Such a set is probably enough to make many scenic bases. Having such a kit also eliminates the need to get all the ingredients separately. I recommend :)

Czy warto zakupić "Rubble In The Box"? Jeśli masz w planach wykonać podstawkę sceniczną z elementami gruzu to tak. Jeśli masz zamiar stworzyć makietę, na której będzie gruz to odpowiedź również brzmi - tak. Ilość elementów w pudełku jest ogromna. Taki zestaw wystarczy prawdopodobnie na wykonanie wielu podstawek scenicznych. Posiadanie takie zestawu eliminuje również potrzebę zdobycia wszystkich składników osobno. Polecam :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak