MIGAWKA - 2024 | Coloured Dust

Sunday, April 21, 2024

MIGAWKA - 2024


A quick report from the 2nd edition of the figurine painting competition in Łódź, which took place on April 20, 2024.

Szybka relacja z 2 edycji konkursu malarstwa figurkowego w Łodzi, który odbył się 20 kwietnia 2024 roku.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toOn April 20, 2024, the second edition of the figurine painting competition called MIGAWKA took place in Łódź. The competition is a one-day event. A great thing for people who don't have much time. You come in the morning, leave your work for grading, spend the rest of the time talking to friends, watching other people's work, attending the awards ceremony and returning home :) The event took place in the STAGRAF store in Łódź. Just a few weeks before the event, the store doubled in size and gained a new room.

20 kwietnia 2024 w Łodzi odbyła się druga edycja konkursu malarstwa figurkowego pod nazwą MIGAWKA. Konkurs w formie jednodniowej imprezy. Świetna sprawa dla ludzi, którzy nie mają wiele czasu. Wpadasz rano, zostawiasz pracę do oceny, resztę czasu spędzasz na rozmowach ze znajomymi, oglądasz pracę innych, wpadasz na rozdanie nagród i wracasz do domu :) Impreza odbyła się w łódzkim sklepie STAGRAF. Sklep dosłownie kilka tygodni przed impreza powiększył się dwukrotnie, zyskując nowe pomieszczenie.


After reaching the place, the well-prepared ŁDZ Figures Crew (and others) were waiting and accepting the works. Registration was made before the event online, using prepared forms. The entry fee was PLN 30. Each participant also received a lottery ticket in which you could draw really valuable prizes (paints, figurines, cups, etc.). A completely acceptable price that was not subject to any discussion.

Po dotarciu na miejsce czekała już świetnie przygotowana ekipa ŁDZ Figures Crew (i inni), która przyjmowała prace. Rejestracji dokonywało się przed imprezą drogą internetową, poprzez przygotowane formularze. Wpisowe wynosiło 30zł. Każdy uczestnik otrzymywał jeszcze los na loterię, w której można było wylosować naprawdę cenne nagrody (farby, figurki, kubeczki itp...) Całkowicie akceptowalna cena niepodlegająca żadnej dyskusji.


The participants were provided with refreshments, hot coffee, tea, water, etc. Great! Believe me, it was really cold, windy and raining that day. Being able to warm up with a hot drink was a hit! Applause for the organizers!

Na uczestników czekał poczęstunek, ciepła kawa, herbata, woda itd... Świetna sprawa! Wierzcie mi tego dnia było naprawdę zimno, wietrznie i padał deszcz. Możliwość rozgrzania się gorącym napojem to był strzał w dziesiątkę! Brawa dla organizatorów!


Below is the event schedule.
Poniżej harmonogram imprezy.


The number of participants and works positively surprised the organizers and probably everyone who came to the event. Almost 140 participants and over 500 works! The standard of these works was really very high. Look for yourself what it looked like.

Ilość uczestników i prac zaskoczyła pozytywnie organizatorów i chyba wszystkich, którzy przybyli na imprezę. Prawie 140 uczestników i ponad 500 prac! Poziom tych prac był naprawdę bardzo wysoki. Popatrzcie sami jak to wyglądało.
No, it's not a model :) In the middle of the party, we went out for some food. Ramen at a nearby restaurant did the trick :)

Nie to nie model :) W środku imprezy wyskoczyliśmy na jakieś jedzonko. Ramen w pobliskiej knajpce dał radę :)
The judges really had a lot of work to do. Due to the huge amount of work, the announcement of the results was postponed by an hour.

Sędziowie mieli naprawdę ogrom pracy do wykonania. Z powodu ogromnej ilości prac, ogłoszenie wyników przesunęło się o godzinę.


Each distinguished and awarded work was photographed by the organizers and later placed on the event website. This way, everyone will have the opportunity to see the winning works.

Każda wyróżniona i nagrodzona praca była fotografowana przez organizatorów aby później te zdjęcia umieścić na stronie internetowej imprezy. W ten sposób każdy będzie miał możliwość obejrzenia zwycięskich prac.The award ceremony began around 5:30 p.m. The organizers provided a large fold-out tent under which you could hide from the constantly falling rain. The weather was terrible, but there was nothing anyone could do about it. There were so many participants that we couldn't fit inside the store.

Około 17:30 rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród. Organizatorzy zapewnili duży rozkładany namiot pod którym można był się schować przed cały czas padającym deszczem. Pogoda była fatalna, ale na to już nikt nie był w stanie nic zaradzić. Uczestników było tak dużo, że nie pomieścili byśmy się w środku sklepu.Each participant received a QR code that led to a website with the results and photos of the winning works. A brilliant idea and it worked great! BRAVO!

Każdy z uczestników otrzymał kod QR, który prowadził na stronę internetową z wynikami i zdjęciami zwycięskich prac. Genialny pomysł i zadziałał świetnie! BRAWA!


When awarding prizes, a given category became visible on the event website. Everyone could see the photos of the works and get to know the names of the winners.

Przy wręczaniu nagród, dana kategoria stawała się widoczna na stronie imprezy. Każdy mógł sobie sam obejrzeć zdjęcia prac i zapoznać się z nazwiskami zwycięzców.The party ended around 6:30 p.m. Those who had to go back went home. I know that some people stayed until Sunday and drank a lot of drinks before going to bed :) I reached the Łódź Kaliska railway station in the pouring rain and returned to Toruń in a warm train. It is worth mentioning here that the STAGRAF store is located 15 minutes on foot from the railway station (another plus).

Około 18:30 impreza się zakończyła. Kto musiał wracać udał się w drogę powrotną do domu. Wiem, że część osób została do niedzieli i udała się spożyć wysoko % napoje przed snem :) Ja w padającym deszczu dotarłem na dworzec PKP Łódź Kaliska i w ciepłym pociągu wróciłem do Torunia. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że sklep STAGRAF mieści się 15min od dworca PKP na piechotę (kolejny plus).


I managed to get bronze in the Diorama category at Galant (Master) level. I also received a special mention from the guys from Krakowskie Spotkania Figurkowe. The plan was carried out, because this was the only work I was counting on to receive any possible distinction. I took other models just because I had room in my suitcase. I consider it a success considering 140 participants and almost 500 works.

Udało mi się zdobyć brąz w kategorii Diorama na poziomie Galant (Master). Dostałem również specjalne wyróżnienie od chłopaków z Krakowskie Spotkania Figurkowe. Plan został wykonany, bowiem tylko tą praca liczyłem na jakieś ewentualne wyróżnienie. Inne modele zabrałem tylko da tego, że miałem jeszcze miejsce w walizce. Uważam to za sukces pamiętając o 140 uczestnikach i prawie 500 pracach. The only comment I have is the Diorama category. I emphasize that this is only my opinion. This category was defined in the regulations as "Works that focus on the story, the interaction of figures and are coherent in composition." In my opinion, it turned out to be a bit of a bag for various tasks. I think there was simply no other category. Which of the following examples of works are dioramas and which are not? Judge for yourself.

Jedyną uwagę jaką mam to właśnie kategoria Diorama. Podkreślam że to wyłącznie moja opinia. Kategoria ta, była zdefiniowana w regulaminie jako "Prace, które skupiają się na historii, interakcji figur oraz są spójnie kompozycyjnie". Moim zdaniem okazała się ona trochę takim workiem na prace różne. Chyba zabrakło po prostu kategorii inne. Które z poniższych przykładów prac to dioramy, a które nie? Oceńcie sami.MIGAWKA - EDYCJA 2 It was a great party! Great organization, great preparation in every detail. You can see that the guys from Łódź are a good team that "knows what it's about" :) Many thanks for your work and willingness. Apart from seeing great works, it was also great to meet people I hadn't seen for several years and to shop at the STAGRAF store. The turnout shows that more competitions of this type are needed in Poland. See you in a year!

MIGAWKA - EDYCJA 2 To była świetna impreza! Świetna organizacja, świetne przygotowanie w każdym detalu. Widać, że chłopaki z Łodzi to zgrana ekipa, która "wie o co tu chodzi" :) Wielkie dzięki za waszą pracę i chęci. Poza oglądaniem świetnych prac, super było również spotkać ludzi, których nie widziałem kilka dobrych lat i zrobić zakupy w sklepie STAGRAF. Po frekwencji widać, że w Polsce potrzeba więcej tego typu konkursów. Do zobaczenia za rok!


BR,
Michał "ARBAL" Walczak