Dry palette - yes or not? (Redgrass Glass Palette) | Coloured Dust

Thursday, April 18, 2024

Dry palette - yes or not? (Redgrass Glass Palette)


Today, some memories, some reflections about the palette. There won't be another wet palette review :) Today I'm talking about the classic "dry" palette.

Dzisiaj trochę wspomnień, trochę rozważań nad paletą. Nie nie będzie kolejnej recenzji mokrej palety :) Dzisiaj o klasycznej "suchej" palecie.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

When I started painting miniatures about 30 years ago, no one in our hobby had heard of a wet palette. I'm talking, of course, about people I knew in person and not through the Internet like now. I must admit that I don't even remember what I used as a palette. I don't have any photos from that period or later years because it wasn't the digital era. However, I remember that at some point I discovered a plain, white ceramic tile as a dry palette. It was left at home after some renovation and I thought it would be perfect. And I was right, it worked great as a dry palette. I have been using this solution for many years. Below is the oldest photo I found from 2010.

Kiedy zaczynałem malować figurki jakieś 30 lat temu, nikt w naszym hobby nie słyszał o mokrej palecie. Mówię oczywiście o ludziach, których znałem osobiście a nie poprzez internet jak teraz. Muszę przyznać, że nawet nie pamiętam czego używałem jako palety. Nie mam żadnych zdjęć z tamtego okresu i późniejszych lat bo przecież nie była to era cyfrowa. Pamiętam jednak, że w pewnym momencie odkryłem jako suchą paletę zwykły, biały kafelek ceramiczny. Został po jakimś remoncie w domu i uznałem, że nada się idealnie. I miałem rację spisywał się świetnie jako sucha paleta. Używałem takiego rozwiązania wiele lat. Poniżej najstarsze zdjęcie jakie znalazłem z 2010 roku.
 
Around 2010...

In the photo above, on the left, you can see the first wet palette I made and used quite timidly. Still, a dry palette in the form of a ceramic tile was the most important. This tile has huge advantages. It is very easy to clean it from dried paint or glue. Just scrape everything off with a knife, razor blade or similar tool.

Na powyższym zdjęciu, po lewej stronie, widzicie pierwsza mokrą paletę jaką zrobiłem i używałem dość nieśmiało. Nadal sucha paleta w postaci ceramicznego kafelka była najważniejsza. Taki kafelek ma ogromne zalety. Bardzo łatwo go wyczyścić z zaschniętej farby czy kleju. Wystarczy wszystko zeskrobać nożem, żyletką czy podobnym narzędziem.


In the following years, I started using old CDs/DVDs as a dry palette. However, they work well as disposable, use and throw away palette. This is not an ecological solution, but it worked great at all kinds of workshops and painting meetings that I often conducted at that time. To this day, I still have about 100 old CDs in my drawer, which I sometimes use as disposable painting palette.

W kolejnych latach jako suchej palety zacząłem używać starych płyt CD/DVD. Sprawdzają się one jednak jako jednorazowe palety, użyj i wyrzuć. Nie jest to ekologiczne rozwiązanie ale sprawdzało się świetnie na wszelkiego rodzaju warsztatach i spotkaniach malarskich jakie w tamtym okresie czasu często prowadziłem. Do dzisiaj mam jeszcze w szufladzie około 100 starych płyt, które czasem wykorzystuje jako jednorazowe palety.


A few years ago, Redgrass released a dry palette as a complement to its wet palette. When I saw it, I immediately remembered my ceramic tile from years ago. There was a tear in my eye :)

Kilka lat temu Redgrass wypuścił suchą paletę jako uzupełnienie, wkład do swojej mokrej palety. Jak ją zobaczyłem, od razu przypomniał mi się mój ceramiczny kafelek z przed lat. Popłynęła łezka w oku :)The dry palette from Redgrass is glass. It is packed very safely in a cardboard box with a soft insert to prevent damage to the palette during transport. The set includes only a palette and 4 silicone, self-adhesive feet for the bottom of the palette. They prevent the palette from moving on the table. They also allow you to lift the palette more easily because it is not directly on the table surface.

Sucha paleta od Redgrass jest szklana. Zapakowana jest bardzo bezpiecznie w karton z miękkim wkładem, zapobiegającym uszkodzeniu palet yw czasie transportu. W zestawie jest niewiele, paleta oraz 4 silikonowe, samoprzylepne stopki pod spód palety. Zapobiegają one przesuwaniu się palety na stole. Pozwalają one również łatwiej podnieść paletę, ponieważ nie leży bezpośrednio na powierzchni stołu.

Redgrass Glass Palette

The palette has all edges sanded. One of the corners is specially cut. This allows you to easily remove the dry palette after inserting it into a wet pallet from the same manufacturer. Look at the photos below. Glass palettes of various sizes are available for sale, adapted to wet palettes.

Paleta ma zeszlifowane wszystkie brzegi. Jeden z rogów jest specjalnie ścięty. Umożliwia to łatwe wyjęcie suchej palety po włożeniu jej do mokrej palety tego samego producenta. Spójrzcie na zdjęcia poniżej. W sprzedaży są szklane palety różnych rozmiarów, dopasowane odpowiednio do mokrych palet.


Read more:

Redgrass Glass Palette

The glass palette has the same properties as the ceramic tile I used in the past. Dried paint, glue or texture paste can be easily scraped off with a razor blade or washed.

Szklana paleta ma te same właściwości co stosowany prze zemnie w przeszłości ceramiczny kafelek. Zaschniętą farbę, klej czy pastę teksturalną można łatwo zeskrobać żyletką lub umyć. 


Personally, I often use a dry palette. I mix and dose metallic paints, washes, GW Contrast and AP SpeedPaints on such a palette. The manufacturer also suggests that it is also suitable for oil paints.

Osobiście często stosuje suchą paletę. Farby metaliczne, washe, GW Contrast czy AP SpeedPaints, mieszam i dozuje własnie na takiej palecie. Producent sugeruje również, że nada się ona również do farb olejnych.

Redgrass Glass Palette

RGG Glass Palette is a great dry palette. It looks nice and works well in practice. It fits perfectly with the wet palette from the same manufacturer. If you don't use a dry palette (which I don't believe in), organize one. Make your own, e.g. from a ceramic tile or buy a ready-made one. It will come in handy and will serve you for years. Do you use it or not, what is your experience in this topic?

RGG Glass Palette to świetna sucha paleta. Ładnie wygląda i sprawdza się w praktyce. Idealnie zgrywa się z mokrą paletą tego samego producenta. Jeśli nie używacie suchej palety (w co nie wierzę) to zorganizujcie sobie jakąś. Zróbcie swoją np. z ceramicznego kafelka albo kupcie gotową. Przyda się i będzie wam służyć latami. Używacie czy nie, jakie jest wasze doświadczenie w tym temacie?


BR,
Michał "ARBAL" Walczak