Modelling materials (part 5) | Coloured Dust

Saturday, November 10, 2012

Modelling materials (part 5)


Another overview of the modelling materials, useful while working on figures

Kolejny przegląd materiałów modelarskich przydatnych w czasie pracy nad figurkami.


Kleje Milliput Standard i Super Fine 
Od lat są używane w modelarstwie i rękodzielnictwie na całym świecie.Łatwość przygotowania i obróbki, nawet bardzo małych elementów przypadła do gustu wszystkim twórcą modelarskim, artystom, rzeźbiarzom realizującym swoje potrzeby twórcze.

For years, are used in the modeling and handicrafts worldwide.Ease of preparation and handling, even very small parts of all liked the modeller creator, artist, sculptors fulfill their creative needs.

Inside the package.

Charakterystyka kleju epoksydowego Milliput.
Doskonały klej w 5 kolorach. Można go nakładać ile chcemy, nie traci na objętości, nie rozciąga się, nie deformuje się. Nie pęka i nie spływa z powierzchni pionowych. Jest wolny od rozpuszczalników.
Odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników. Wytrzymuje temperatury do 130 oC. Jest bardzo łatwy w formowaniu na zimno i to w dłoniach. Po wyschnięciu jest twardy jak stal. Klei szkło, gumę, beton, ceramikę, wszystkie typy metali, drewno, itp. Po utwardzeniu nadaje się do obróbki domowymi narzędziami.

Milliput epoxy adhesive characteristics.
Excellent adhesive in 5 colors. It can be applied if you want to, do not lose the volume, does not extend to, not deformed. It does not crack and does not flow from vertical surfaces. It is free of solvents. Resistant to water, acids, solvents. Withstands temperatures up to 130 oC. It is very easy in the formation of a cold and it's in his hands. When dry, is as hard as steel. Adhesion to glass, rubber, concrete, ceramics, all types of metal, wood, etc. After the curing process is suitable for household tools.


Sposób użycia tej masy jest prosty i podobny do popularnego green stuff'u.
Wymieszać równe części Milliputa. Zagniatać przez co najmniej 5 minut, aż kolory połączą się i uzyskamy jednolitą masę. Powierzchnie, do których zastosujemy masę, powinny być oczyszczone z tłuszczu i brudu. Można użyć rozpuszczalnika lub mydła z ciepłą wodą. Na oczyszczoną powierzchnię możemy nakładać masę i formować przez 3-4 godziny, aż się utwardzi. Narzędzia wykorzystywania do kształtowania Milliputa, dobrze jest po użyciu wyczyścić wodą i przetrzeć papierem. Jeśli kit wyschnie to prawie niemożliwe będzie do usunięcia. Do mieszania składników zaleca się używać rękawic jednorazowych. Masa łatwo się przykleja, kiedy nie używamy wody.

How to use this weight is simple and similar to the popular green stuff.
Mix equal parts of Milliput. Knead for at least 5 minutes, until the colors come together and get a uniform mass. Surfaces to which we apply the weight should be cleaned of grease and dirt. You can use a solvent or soap with warm water. The surface is, we can apply the mass and form for 3-4 hours, until they harden. Tools used to shape Milliput, it is the use of clean water and wipe with paper. If putty dries it will be almost impossible to remove. To mix the ingredients recommended to use disposable gloves. Weight is easy to stick, when we do not use water.


Milliput Standard "Yellow-Grey"
Doskonała dwuskładnikowa masa do napraw elementów w modelach plastikowych, żywicznych i metalowych. Można tworzyć figurki, akcesoria, dioramy, drzewa od podstaw i robić odlewy. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, akwarelami, akrylowymi i nitro. Wartość wagowa masy w opakowaniu 113,4 gr.

Excellent two-component mass to repair items in plastic, resin or metal models. You can make figurines, accessories, dioramas, trees from the ground and make casts. Suitable for painting with oil paints, watercolors, acrylic and nitro. Weight value in the package 113.4 grams.


Milliput Super Fine "White"
Doskonała dwuskładnikowa masa do prac związanych z naprawą elementów potrzebujących bardzo gładkiej powierzchni. Dzięki bardzo niskiej granulacji, masa po wyschnięciu i odpowiedniego polerowania uzyskuje bardzo gładką powierzchnię. Bardzo dobrze łączy tworzywa sztuczne, metale, szkło i drewno. Można powiedzieć, że nie ma granic.

Excellent two-component mass to work on the repair items in need of a very smooth surface. With a very low grain size, weight after drying and adequate polishing a very smooth surface is obtained. Very well connected plastics, metals, glass and wood. We can say that there are no limits.

[edit 16.11.2012 infro from SamboR]
Warto dodać, że Miliput można spokojnie łączyć z green stuffem - dostajemy wtedy coś na pograniczu obu tych mas.

Fluid maskujący (Maskol)
Tzw. maskol, jest przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni przed malowaniem. Służy do zamalowanie powierzchni którą chcemy zasłonić przed malowaniem. Jest preparatem, który po pomalowaniu i wyschnięciu tworzy na powierzchni malowanego przedmiotu elastyczną błonę. Po pomalowaniu delikatnie należy ją usunąć odsłaniając zabezpieczoną dolną warstwę. Siła przylegania preparatu jest niewielka , więc w czasie odrywania nie odrywa się razem z farbą do której przywiera. Jednocześnie siła przywierania jest na tyle dobra, że brzegi naniesionej emulsji same się nie odrywają. Produkowany jest przez różne firmy modelarskie takie jak Humbrol, Vallejo czy Wamod.

Is designed to protect the surface before painting. Used to paint the surface you want to cover before painting. Is a product after the painting and drying, forms a surface of the object a flexible membrane. After painting gently remove it secured exposing the lower layer. Adhesive strength of the preparation is small, so that at the time of detachment is not torn off along with the paint to adhere. At the same time the adhesion strength is good enough that the edges of the applied emulsion divert themselves. It is manufactured by various companies such as Humbrol modeling, Vallejo and Wamod.

Tusze (Inks)
[rady zasięgnięte od Łukasza z fantasygames]
Tusze dla artystów nadają się do washowania różnych elementów - wnikają głębiej i dają większy kontrast niż standardowe washe. Wadą tusz jest połysk, który pozostaje po wyschnięciu. Można go jednak zniwelować, dodając np. medium matującego (np. Matt Varinsh Vallejo). Tusze zostawiają też po sobie ślad, "granicę". Ten efekt również można zniwelować dodając do nich np. Glaze Medium z Vallejo (który niweluje napięcie powierzchniowe i farba/tusz lepiej się rozlewa po zakamarkach), wtedy nasz wash nie zostawia widocznych granic. Jeśli taki się pojawia można to rozmyć wilgotnym pędzlem. Oczywiście tusze jak i inne dziwne rzeczy mają swoje specyficzne zastosowania i nie są uniwersalne. Osobiście używam starych tuszy firmy Games Workshop oraz tuszy Vallejo z serii farb Game Color.

[council consulted on Luke with fantasygames]
Ink for artists suitable for wash different elements - penetrate deeper and give more contrast than the standard wash. The disadvantage is the gloss ink that remains after drying. But it can be overcome by adding a matting medium (eg Matt Varinsh Vallejo). Inks also leave a mark, "border". This effect can also be overcome by adding to them such as the Vallejo Glaze Medium (which reduces the surface tension and ink/paint spreads better in the corners), then we wash leaves no visible borders. If such a blur you can get wet brush. Of course, ink and other strange things have their specific applications and are not universal. I use an old inks of Games Workshop and Vallejo inks series Game Color paints.


Previous articles in this series:
Poprzednie artykuły z tego cyklu:

Modelling materials (part 1) thinner, acrylic paint remover, Cleanser Ipa, matt varnish
Modelling materials (part 2) glue , decal softener, pigments, mediums, liquid green stuff 
Modelling materials (part 3) AK Interactive
Modelling materials (part 4) Surface Primer, Varnishes, Fluorescent Colors, X-27


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in. One of my previous articles - How to make a stone base?