Painting shield using a template. | Coloured Dust

Monday, January 21, 2013

Painting shield using a template.


The easy way to paint shield with a hand made template.

Prosty sposób na pomalowanie tarczy przy użyciu własnoręcznie zrobionego wzornika.The tools you need are pencil or fineliner and "curve line". "Curve line" is a drawing tool, which a few years ago (before the era of computers) used in eg drawing.

Potrzebne narzędzia to ołówek lub cienkopis oraz krzywiki. Krzywiki to taki przyrząd kreślarski, którego jeszcze kilka lat  temu (przed epoką komputerów) używało się np. przy rysunku technicznym.


I covered shield with Vallejo Surface Primer Grey 73.601. I drew on it with pencil 8 bars as a reference to paint the final design.

Tarczę pokryłem podkładem Vallejo Surface Primer Grey 73.601. Narysowałem na niej ołówkiem 8 kresek jako odniesienie do namalowania końcowego wzoru.


From the old packaging I cut a piece of plastic and prepared the template.

Ze starego opakowania po figurkach wyciąłem kawałek plastiku i przygotowałem z niego wzornik.I cut the template to the desired size and shape of the corresponding part. Pen designs accentuate the edges of the disc using the pencil lines drawn sooner. In this way, kept equal spacing.


Przyciąłem wzornik do odpowiedniej wielkości i odpowiedniej części kształtu. Pisakiem odrysowałem na tarczy wzory korzystając z narysowanych prędzej ołówkiem kresek. W ten sposób zachowałem równe odstępy.


Now I could fill in the various elements of the shield by colors. 
Teraz mogłem już wypełnić poszczególne elementy tarczy kolorami.


Below is a picture finally painted shield, and the final figures.
Poniżej zdjęcie ostatecznie pomalowanej tarczy, oraz figurki do której później została przyklejona.


Viking IX C.

This is a simple way to make a template to paint yourself repeating patterns, can be used for many other purposes.

Ten prosty sposób na zrobienie samemu wzornika do malowania powtarzających się wzorów, można wykorzystać do wielu innych celów.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make slimy grime effect?