Painting true metallics. | Coloured Dust

Monday, March 25, 2013

Painting true metallics.

In this tutorial I will show you how to paint metallic colors on the figures. Present an example of figures HELLENIKA shield. I note that I am completely anti-fan techniques NMM (Non-Metallic Metal).

W tym tutorialu pokaże Wam w jaki sposób maluję metaliczne kolory na figurkach. Przedstawię to na przykładzie tarczy z figurki HELLENIKA. Zaznaczam, że jestem całkowitym antyfanem techniki NMM (Non-Metallic Metal).

Preparation of this tutorial was very difficult for technical reasons. To accurately show the successive stages of work required to make a very good quality photos. I do not know whether the end I managed it but I think it is more important to understand the whole idea, how to paint. This will allow you to experiment on your own, if you will like this.

Przygotowanie tego tutoriala było bardzo trudne z powodów technicznych. Aby dokładnie pokazać kolejne etapy pracy wymagane jest zrobienie bardzo dobrej jakości zdjęć. Nie wiem czy do końca mi się to udało ale ważniejsze jest chyba zrozumienie całej idei, sposobu malowania. Pozwoli to Wam na własne eksperymenty jeśli spodoba się Wam ten sposób.
In all the steps I used only washy (Shades) from Games Workshop and Vallejo Airbrush Thinner 71.361. The trick is to mixing washes with the thinner, so as to obtain a very thin layer of paint. A similar effect can be achieved mixing washes with distilled water. The next step is applying thin layers of different shades of diluted washes. Bear in mind that each layer must dry well!

We wszystkich krokach używałem wyłącznie washy (Shades) firmy Games Workshop oraz Vallejo Airbrush Thinner 71.361. Trik polega na mieszaniu washy z tym rozcieńczalnikiem, tak aby uzyskiwać bardzo cienkie warstwy farby. Podobny efekt można uzyskać mieszając washe z wodą destylowaną. Kolejne kroki to nakładanie cienkich warstw, różnych odcieni rozcieńczonych washy. Należy pamiętać aby poszczególne warstwy dobrze wyschły!


Base colors - ABADDON BLACK and IRONBREAKER

ATHONIAN CAMOSHADE
REIKLAND FLESHSHADE

BIEL-TAN GREEN
DRAKENHOF NIGHTSHADE

NULN OIL(making dots and small scratches)
AK 711 CHIPPING COLOR
(making bigger scratches)


In the last step (8) highlights the bright metallic color all the edges and scratches. Brighten the surfaces that the final miniatures will be the most illuminated.

W ostatnim kroku (8) rozjaśniamy jasnym metalicznym kolorem wszystkie krawędzie oraz zadrapania. Rozjaśniamy również powierzchnie, które na finalnej figurce będą najbardziej oświetlone.

RUNEFANG STEEL
(highlights)

So finally looks painted shield on the front and rear. Below I posted the picture of shield already attached to the miniature.

Tak prezentuje się ostatecznie pomalowana tarcza z przodu i z tyłu. Poniżej zamieściłem również zdjęcie tarczy przymocowanej już do figurki.


HELLENIKA


Have fun with real metalllics and diluted washes. Experiment!
Miłej zabawy z prawdziwymi metalikami i rozcieńczanymi washami. Eksperymentujcie!


Have fun painting,
ARBAL


P.S.

If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a chipping effect?