Battle Bases - Micro Art Studio | Coloured Dust

Thursday, March 21, 2013

Battle Bases - Micro Art Studio

Making interesting and impressive basess for figure has always been a problem for me. When I became interested in scale models in 54 and 70mm had to develop my skills in this direction. For the last year I shared with you many ideas to complete the interesting  base.

Wykonywanie ciekawych i efektownych podstawek pod figurki zawsze było dla mnie problemem. Kiedy zainteresowałem się modelami w skali 54 i 70mm musiałem rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku. Przez ostatni rok podzieliłem się z Wami wieloma pomysłami na wykonanie ciekawej podstawki.
Among the players battle systems, for a long time have become very popular ready scenic bases, made of resin. There's no denying that they greatly accelerate the work on the figures, especially if you have to paint the army, consisting of several models. In addition, they are often very effective. One of the most well-known manufacturers of this type is a Polish company stands Micro Art Studio.

Wśród graczy systemów bitewnych, od dłuższego czasu bardzo popularne stały się gotowe podstawki sceniczne, wykonane z żywicy. Nie da się ukryć, że znacznie przyśpieszają one pracę nad figurkami, szczególnie jeśli mamy do pomalowania armię, składającą się z kilkudziesięciu modeli. Dodatkowo są one często bardzo efektowne. Jednym z bardziej znanych producentów tego typu podstawek jest polska firma Micro Art Studio.
I decided to see if the bases can also be used on a larger scale figures than 32mm. With a really wide range of Micro Art Studio (314 types of coasters in the online store!) I picked a few designs. I focused only on the bases of larger sizes - 40x40mm and 50x50mm. I chose three designs that I intend to use in future projects:

Postanowiłem sprawdzić, czy da się te podstawki wykorzystać również przy figurkach w większej skali niż 32mm. Z naprawdę bogatej oferty Micro Art Studio (314 rodzajów podstawek w sklepie internetowym!) wybrałem kilka wzorów. Skupiłem się tylko na podstawkach o większych wymiarach - 40x40mm i 50x50mm. Wybrałem trzy wzory, które mam zamiar wykorzystać w przyszłych projektach:

Order came to me via a professionally packaged box. Nothing was damaged. Stands were packed in a very nice looking blisters with protective foam inside.
 
Zamówienie przyszło do mnie pocztą w profesjonalnie zapakowanym kartonie. Nic nie było uszkodzone. Podstawki były zapakowane w bardzo ładnie wyglądające blisterki, z gąbką zabezpieczającą w środku.

Packaging.
At the beginning I looked at the bases of the series Arcane Bases. The first impression was very positive. The resin, which has been cast is a very high quality. It is hard, and all the details are very well reproduced. Bases do not require any preparation before painting.
 
Na początek przyjrzałem się podstawką z serii Arcane Bases. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Żywica, z której zostały odlane jest bardzo wysokiej jakości. Jest twarda, a wszelkie szczegóły są bardzo dobrze odwzorowane. Podstawki nie wymagają praktycznie żadnego przygotowania przed malowaniem.

Amount of detail on the base really surprised me very positively. Take a look at the below photo and you can judge it as it looks.
 
Ilość detali na podstawce naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Przyjrzyjcie się poniższemu zdjęciu i sami oceńcie jak to wygląda.

Arcane Bases, 50x50mm

Arcane Bases, 40x40mm
Another stand series Skulls Bases. It was anything special, but how many skulls I have used to make the stand?
 
Kolejne podstawki z serii Skulls Bases. Niby nic specjalnego, ale ile czaszek musiał bym zużyć, żeby wykonać taką podstawkę?

Skulls Bases
The quality is still OK. You can see here a few minor glyph, but I think this is due to how the form has to be prepared for this type of stand. However several movements toothbrush solve this problem.

Jakość nadal jest OK. Widać tutaj już kilka drobnych nadlewek, ale wynika to chyba z tego jak musi być przygotowana forma do tego typu podstawki. Kilka ruchów szczoteczką do zębów rozwiąże jednak ten problem.

Skulls Bases, 50x50mm

Skulls Bases, 40x40mm
The last model basess, which I bought is a Shrine Bases. Workmanship as in the previous cases is very high.

Ostatni wzór podstawek, które nabyłem to Shrine Bases. Jakość wykonania tak jak w poprzednich przypadkach jest bardzo wysoka.

Shrine Bases

Shrine Bases, 40x40mm

Shrine Bases, 50x50mm
And one photo - bottom of the baese.
I jeszcze zdjęcie jak podstawki wyglądają od spodu.

Bottom of the bases.
In conclusion, I must admit that the basess Micro Art Studio very positively surprised me. If I still had time to play the Warhammer Fantasy Battle, these bases will become part of my figures. Now, however, i will use them on models in scale 54, 70mm fitting them on pedestals. In the near future I will try to show you what effect I got and how to paint some of these bases.

Podsumowując muszę przyznać, że podstawki firmy Micro Art Studio bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Gdybym nadal miał czas na granie w Warhammer Fantasy Battle, z pewnością część moich figurek stała by na tych podstawkach. Teraz wykorzystam je jednak do modeli w skali 54, 70mm montując je na piedestałach. W najbliższym czasie postaram się pokazać Wam jaki uzyskałem efekt oraz jak pomalować, niektóre z tych podstawek.
Have fun painting,
ARBAL


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Vallejo - Textures of Sand, Earth & Stone