Vallejo Liquid Gold and Liquid Silver | Coloured Dust

Thursday, April 25, 2013

Vallejo Liquid Gold and Liquid Silver

Some time ago I've been searching for good metalic paints, 'cause acrylic paints were noe good enough. After some time I've found with which I'm not going to part with - Vallejo Liquid Gold i Liquid Silver.

Jakiś czas temu poszukiwałem bardzo dobrych farb metalicznych, gdyż akrylowe nie spełniały moich oczekiwań. Po pewnym czasie znalazłem farby, z którymi nie chcę się rozstawać - Vallejo Liquid Gold i Liquid Silver.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


All of them are packed in the 35ml bottles.
Wszystkie one są zapakowane w buteleczki o pojemności 35ml.


We're going to use these paints in another way than acrylic paints. You CAN'T leave open bottle while painting, because paint will dry. In Liquid Gold serie we can find colours like : Gold, Old Gold, Red Gold, Rich Gold, Green Gold, White Gold and Copper.

Z tymi farbami należy się obchodzić zupełnie inaczej niż z farbami akrylowymi. NIE MOŻNA zostawić otwartej buteleczki w trakcie malowanie, ponieważ farba wyschnie. W serii Liquid Gold znajdziemy takie kolory jak : Gold, Old Gold, Red Gold, Rich Gold, Green Gold, White Gold oraz Copper.Liquid Silver "serie
" contains without any surprise only one colour : Silver.
"Seria" Liquid Silver to bez żadnej niespodzianki jedynie jeden kolor: Silver.
"

Important info os that these paints are based on alcohol. Because of that these paints are flammable and harsh for skin and eyes. Also, the time of drying is much shorter, because alcohol evaporate very quickly.

Ważną informacją jest to, że te farby są oparte na bazie alkoholu. W związku z tym są one łatwo palne i drażniące dla skóry i oczu. Wiąże się z tym też fakt, że schną one bardzo szybko, gdyż alkohol bardzo szybko wyparowuje.
Before using You must to shake the bottle VERY WELL and mix the contents of it. Pigment cup on the bottom very easy and sometimes disposal it from there is difficult.

Przed użyciem bardzo ważne jest, aby BARDZO MOCNO wstrząsnąć i wymieszać zawartość buteleczki. Pigment bardzo łatwo osadza się na dnie i czasami pozbycie się go stamtąd jest dosyć trudne.

On the photo You can see the pigment cupped on the bottom.
Na zdjęciu widzicie pigment osadzony na dnie.The bottom should looks like this after good shake. We can see level of our paint and all air-bubbles.

Tak powinno wyglądać dno po dobrym wstrząśnięciu. Widać poziom naszej farbki oraz wszystkie bombelki powietrza.On the cap is visible little instruction how to open the bottle.
Na nakrętce widnieje mała instrukcja jak otworzyć buteleczkę.Before work with Vallejo Liquid Gold or Liquid Silver You should prepare little, plastic glass in which You're going to dilute paint and brush with syntetic hair.

Przed pracą z Vallejo Liquid Gold lub Liquid Silver należy sobie przygotować mały, plastikowy kieliszek, w którym rozcieńczymy farbę oraz pędzelek z włosiem sztucznym.


Warning! Only syntetic hair is useable for work with this paint.
Uwaga! Tylko włosie sztuczne nadaje się do pracy z tą farbką.The paint should be diluted only with ALCOHOL. THe best is izopropanol, but it must have min. 90% vol. of alcohol. It means that after mixing this paint with water complicated chemistry reactions happend, after what it is useless.

Farbę tą należy rozcieńczać wyłącznie przy użyciu ALKOHOLU. Najlepiej jak byłby to izopropanol, jednak musi mieć min. 90% obj. alkoholu. Wiąże się to z tym, że po wymieszaniu tej farby z wodą zachodzą niekorzystne dla niej reakcje chemiczne, po których jest ona niezdatna do użytkowania.

So we're adding some alcohol.
Dodajemy zatem odrobinę alkoholu.Unfortunately with alcohol paints You must work much faster.
Niestety z farbami alkoholowymi trzeba pracować dosyć szybko.After finished job, the brush must be cleaned also in the same alcohol with which we were diluting paint.
Po ukończeniu pracy pędzel czyścimy również w tym samym alkoholu, którym rozcieńczaliśmy farbę.


Be creative, don't give up,
RatCatcher 


P.S.

If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Wieszak na farby - HobbyZone (POLISH VERSION)