Magnetize your Space Marines! | Coloured Dust

Thursday, May 30, 2013

Magnetize your Space Marines!

In this article I will show you how to magnetize figures for WH40K. Most of you already know this method and use it themselves. But perhaps there is someone who might use this kind of step by step tutorial.

W tym artykule pokażę w jaki sposób użyć magnesów neodymowych w figurkach do gry Warhammer 40000. Z pewnością większość z Was zna już tą metodę i sama ją stosuje. Może jednak komuś jeszcze przyda się tego typu poradnik "krok po kroku".I already presented this metod on my blog:
Opisaną poniżej metodę prezentowałem już ogólnie na moim blogu:
How to paint Space Marines Tactical Squad? (part 1/2)
How to paint Space Marines Tactical Squad? (part 2/2)
Dark Elf Dreadlord on Black Dragon (part 2)

The model I will be working on is a Deathwing Knight. Below I have shown all of the parts that are needed to put him together. We will also need neodymium magnets. First I prepared the model in a standard way, in which I would have prepared him for painting: How to prepare figure for painting?

Figurka, nad którą będę pracował to Deathwing Knight. Poniżej pokazałem wszystkie części potrzebne do jego złożenia. Będziemy również potrzebować magnesów neodymowych. Najpierw przygotowałem model w standardowy sposób do malowania: How to prepare figure for painting?

neodymium magnets

The model is supposed to have the possibility to exchange hands for other with different armour and weapons. For this reason the magnets will be placed in 3 elements of the model.

Figurka ma mieć możliwość wymiany rąk na inne, z dowolnym uzbrojeniem. Z tego powodu magnesy neodymowe będą zamontowane w 3 elementach modelu.


In red you can see the places in which I will mount the magnets. In the torso, I will place 3x1mm magnets, in the arms 5x1mm. Those are quite large magnest for such a small miniature, but I like to feel safe during a game, that none of the elements of the model will fall off.

Na czerwono oznaczyłem miejsca, w których zamontuje magnesy. W tułowiu wkleję magnesy wielkości 3x1mm, a w ramionach 5x1mm. To dość spore magnesy jak na taka mała figurkę. Lubie mieć jednak pewność, że w czasie gry, żadne elementy figurki nie odpadną.First I drill holes using a small grill 1,5mm. I use a standard BOSCH drill for that.
Najpierw nawiercam otwory małym wiertłem grubości 1,5mm. Używam do tego celu zwykłej wiertarki BOSCH :)


Then I drill a wider diameter, suiting the size of the magnet. In this case its 3mm.

Następnie rozwiercam otwór wiertłem o takiej samej grubości co magnes. W tym przypadku są to 3mm.


The hole is ready.
Otwór jest gotowy.


It is better to try and place the magnet in the hole without glue first. We can check whether the prepared cavity is of right size and depth

Najpierw warto umieścić magnes bez kleju w otworze. W ten sposób sprawdzamy czy otwór jest odpowiedniej głębokości.

neodymium magnets

We remove any excess plastic and uneven surface using a hobby knife
Usuwamy nierówności z krawędzi otworu przy pomocy nożyka.


This is how two holes look like on the terminators torso.
Tak wyglądają dwa nawiercone otwory od środka korpusu terminatora.


We glue the magnet into place using superglue. Remember about the poles of the magnet! It is best to glue in the magnets always using the same method. There will be no problems in exchanging equipment between miniatures.

Wklejamy magnesy przy pomocy kleju typu Super Glue w otwory. Pamiętamy o odpowiedniej biegunowości magnesów! Najlepiej zawsze wklejać magnesy w ten sam sposób. Nie będzie wówczas problemów z wymiana elementów pomiędzy różnymi figurkami.

neodymium magnets

Unfortunatelly magnets glued into the torso make it harder to glue it together. We must remove the excess plastic from the mini just as shown on the picture, using a hobby knife.

Magnesy wklejone w korpus niestety utrudniają jego późniejsze sklejenie. Musimy, przy pomocy nożyka usunąć nadmiar plastiku oznaczony na zdjęciu.


In a simpler option we can skip drilling holes in the arms of the terminator. We can stick the 5x1mm magnet straight to the element.

W prostszej opcji możemy pominąć nawiercanie otworów w ramionach terminatora. Możemy przykleić magnes 5x1mm bezpośrednio do elementu.

neodymium magnets

This is how the model looks like in the simpler version. As you can see the arms stick out from the rest of the figure. The magnets will be visible even after painting. The terminator is a bit broad in the shoulders.

Tak prezentuje się figurka w opcji prostszej. Jak widać ramiona odstają od figurki. Magnesy będą widoczne nawet po pomalowaniu modelu. Terminator jest trochę za szeroki w barach :)We can correct that drilling 5mm holes in the arms. It is slightly more difficult than the torso. It does not demand superhuman powers though.

Możemy to skorygować nawiercając otwory o średnicy 5mm również w ramionach. Jest to troszkę trudniejsze niż w przypadku korpusu. Nie wymaga to jednak jakiś nadprzyrodzonych zdolności.


Now the figure looks like it Has been glues without any magnets!
Teraz figurka wygląda jak sklejona bez żadnych magnesów!

Dark Angels Terminator

The above mentioned tasks demand a little more work during assembling the figures. But the effect we achieve is worth the extra effort. We achieve the possibility to endlessly change the arsenal of our space marines.

Powyższe czynności wymagają trochę więcej pracy przy składaniu figurek. Efekt jaki jednak uzyskujemy jest wart moim zdaniem tego dodatkowego czasu. Uzyskujemy możliwość dowolnej modyfikacji uzbrojenia naszych kosmicznych wojowników.Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.