From the workshop... #3 | Coloured Dust

Monday, July 22, 2013

From the workshop... #3

What's up in the workshop ...
Co tam w warsztacie...
Making interesting scenic bases involves gathering. Yes, almost all of my walk with the family ends up being brought into the house for something interesting. This time very thin and small roots ...

Robienie ciekawych podstawek scenicznych wiąże się ze zbieractwem. Tak, prawie każdy mój spacer z rodziną kończy się przyniesieniem do domu czegoś ciekawego. Tym razem bardzo cienkie i małe korzenie...

Scenic bases - be creative! It's all around us ...

Coloured Dust

After completing a major project which was OPERATOR 79, time to get on with the next thing. In the cabinet I have a few ready to paint and WIP projects. There is also still some unopened boxes of figurines.

Po skończeniu dużego projektu jakim był OPERATOR 79, czas zabrać się za coś kolejnego. W gablocie mam kilka oczekujących na zakończenie projektów. Jest tam również część nieotwartych jeszcze pudełek z figurkami.


The choice fell on the Spartan King in 54mm scale from Yedharo Models.
Wybór padł na Spartan King w skali 54mm od Yedharo Models.


Total lack of ideas on scenic base. Brainstorming with friend, a day for reflection, viewind ing the film 300. 23 second in the trailer of the film 300resulted in a final solution to the problem.

Totalny brak pomysłu na podstawkę. Burza mózgów ze znajomym, dzień przemyśleń, seans filmu 300. 23 sekunda trailera filmu 300, przyniosła jednak ostateczne rozwiązanie problemu.

300

Two ideas, but in this project I will use only one of these bases.
Dwa pomysły, ale do tego projektu wykorzystam tylko jedną z tych podstawek.

Battle Bases - Micro Art Studio


Burn your plinth… Come on baby, light my fire.

Micro Art Studio

During the process of creating these bases I made ​​a lot of photos. Are you interested in "step by step"?

W czasie procesu tworzenia tych podstawek zrobiłem mnóstwo zdjęć. Jesteście zainteresowani poradnikami "step by step"?

Micro Art Studio

CMON
And now for something completely different. Many of you email me with inquiries about the assessment of your work. There are also emails asking for tips and advice on painting. I try to answer, but this consumes a lot of time. Today I decided to show you the work from one of the blog reader - Peter. This is the first figure in 54mm scale (8.1 on CMON!).
 
A teraz coś zupełnie innego. Od wielu z Was dostaje często meile z zapytaniami o ocenę Waszych prac. Są to również meile z prośbą o  udzielenie wskazówek oraz porad odnośnie malowania. Staram się na nie odpowiadać, chociaż pochłania to sporo czasu. Zdecydowałem się dzisiaj pokazać Wam pracę jednego z czytelników bloga - Piotra. To jego pierwsza figurka w skali 54mm (8.1 na CMON!).

The second picture is a WIP of the next figure. Black Paint Sett by Andrea Miniatures seems to be ideal for beginners.

Drugie zdjęcie to WIP jego kolejnej figurki. Black Paint Set  od Andrea Miniatures wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla początkujących.


If You used on your work, one of the tutorial from my blog, please send photos to my email (coloureddust-at-gmail-dot-com). I will publish it here if you want.

Jeśli wykorzystaliście w swoich pracach, któryś z poradników na moim blogu, przyślijcie zdjęcia na mój email (coloureddust-at-gmail-dot-com ). Opublikuję je tutaj jeśli chcecie.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.