Orc Warbus (PUPPETS WAR) | Coloured Dust

Friday, August 9, 2013

Orc Warbus (PUPPETS WAR)


Today, the parcel with Orc Warbus from PUPPETS WAR has finally arrived. First impression? Very heavy box. This instantly gave me a big smile. I don’t know why, but heavy models have this thing in them (and I am not talking about troublesome painting).  

Dziś dotarła do mnie paczka z Orc Warbus od PUPPETS WAR. Pierwsze wrażenie? Paczka jest bardzo ciężka. Od razu wywołało to uśmiech na mojej twarzy. Niewiedzieć czemu, ciężkie modele mają w sobie to coś (i nie mówię tu o trudności w malowaniu).


  This is a guest post by red_gobbo.

After unboxing, I was attacked by a huge amount of bits and mould parts - mainly marked with company’s logo. I can see them as a rubble on bases of some of my bigger models. Nice marketing trick from guys at PW.

Po otwarciu paczki moim oczom ukazała się mnogość części oraz elementów formy, w większości opatrzonych logo firmy. Już widzę, że reklamę jako gruz na podstawki otrzyma kilka z moich większych modeli. Swoją drogą to bardzo dobry chwyt marketingowy chłopaków z PW.

My greatest attention is caught by the big parts, of course. The cabin is one solid piece of resin - full inside! I will not be cutting it, but this is how it feels like. Another two big parts are the top and bottom of the truck. Those are not fully filled, but still you can see that the producer has not been saving on the material. And speaking of material - it is slightly different to the resin I know. And after quick inspection it is different from other parts of the kit. So maybe the producer did save on material? The surface is a little rough and you can see tiny bits of something, like “sand”. I doubt that they will be visible after priming and painting, though. Even if they do a little it is no problem, how would the mekanics have new steel sheets anyway?

Oczywiście najbardziej interesują mnie te największe kawałki. Cała kabina to jeden klocek żywicy - w dodatku chyba pełny w środku! Nie będę tego rozcinał, ale tak się właśnie wydaje. Kolejne dwa to góra i dół ciężarówki. Te już nie do końca pełne, ale wciąż widać że producent nie oszczędzał na materiale. A skoro już o nim mowa - jest trochę inny od tego w znanych mi odlewach. I jak się przyglądam to również inny niż pozostałe części z zestawu. A może jednak na czymś oszczędzali? Faktura jest nieco bardziej szorstka i można w nim dojrzeć drobne punkciki jakby “piasku”. Wątpię jednak aby były widoczne po nałożeniu podkładu i pomalowaniu. Zresztą w końcu to orcze ustrojstwo, więc to nie będzie duży problem. Skąd zresztą mekanicy mieli by mieć nawą blachę?Orc Warbus (PUPPETS WAR)
Orc Warbus (PUPPETS WAR)

What about the quality of casting? There is few flaws to it, mainly those are flesh and mould imperfections. So nothing that a knife or file cannot fix (How to prepare figure for painting?). Apart from few cuts to the model (especially on the back end of the roof) there is not much filling to be done. Let’s proceed to the smaller parts than.

A jakość odlewu? Jest kilka niedoróbek, w większości to nadlewki/błędy formy. Czyli pozbędziemy się ich przy pomocy nożyka i pilniczka czy papieru ściernego (How to prepare figure for painting?). Poza kilkoma cięciami modelu (szczególnie jednym większym na tyle dachu) nie ma za bardzo czego wypełniać. Przejdźmy więc do mniejszych części.


Orc Warbus (PUPPETS WAR)
Orc Warbus (PUPPETS WAR)

The producer precisely enumerates the parts of the set: main cabin, rear part, optional rear part coverage, 2 benches, 6 wheels, 2 wheel mountings, 1 lamp, 2 mirrors, 2 tracks, muffler tip, 5 bars, 8 guns and dozer blade.

Producent skrupulatnie wylicza części zestawu: kabina, tylna paka, opcjonalny dach, 2 ławeczki, 6 kół, 2 mocowania kół, 1 lampa, 2 lusterka, 2 gąsiennice, tłumik, 5 kratek, 8 karabinów oraz spychacz.


Orc Warbus (PUPPETS WAR)

So I was am a bit surprised by the additional amount of bars (eight instead of promised five). OK, there is nothing wrong with putting more of them on the model. But just after a while I can see why there are more of it than stated. Bits with such tiny details are apparently difficult to cast and there are quite a bit of faults. But I can easily choose 5 that apart from removing some flash will be fine. But I can still see the fault that is one each of the bars - maybe it is time to improve the mould?

Zdziwiła mnie więc z początku nadprogramowa liczba kratek (osiem zamiast obiecanych pięciu). OK, nie zaszkodzi zamontować ich na większej ilości okien. Ale po chwili już widzę dlaczego jest ich więcej. Takie drobne elementy najwyraźniej trudno odlać i jest tu sporo braków. Ale spokojnie dam radę wybrać 5 przy których poza usunięciem ”ciałka” nie trzeba będzie za dużo dłubać. Chociaż widzę błąd powtarzający się na każdej kratce - może czas już poprawić formę?There are the two promised benches. Not overly detailed, but they do what they are asked for. Worse however, they do not match the marked places. The supports are too closely placed - they require some cutting and regluing. Not much to do but still.

Są też dwie obiecane ławeczki. Niezbyt szczegółowe, ale spełnią swoją rolę. Najgorsze jednak, że nie pasują do oznaczonych miejsc na pace. Mają za krótki rozstaw wsporników - trzeba będzie odciąć i dokleić poprawnie. Niedużo roboty, ale zawsze.
The wheels are nice and there is an option to replace them with tracks. Neat option, but for me this model is distinctive enough from the GW truck, so I will be using the trucks to convert my other Trukk. Those are a bit smaller and will require some small work but will give some character to the otherwise standard models. And spare wheels (and who do not needs the spare wheels!) will be obtained anyway - from the GW kit. So there is a gain in wheels department afterall!

Kółka są fajne i w dodatku mają opcję bycia zastąpionymi przez małe gąsiennice. Dobra opcja, ale jak dla mnie model jest już dość odrębny od ciężarówki GW, więc gąsiennice posłużą do konwersji mojej kolejnej Ciężaruffki. Są trochę mniejsze i będą wymagać małych przeróbek, ale nadadzą trochę innego wyglądu oklepanym modelom. A zapasowe kółka (kto nie potrzebuje zapasowych kółek!) zostaną mi się i tak - z zestawu GW. Czyli zysk kółek jest!Orc Warbus (PUPPETS WAR)

In the set we also have the dozer blade, mounting kit for the wheels (to fit them on the frame we need to cut some more mould imperfections) and a pair of pieces of unknown use. But no! After looking closely at the producer’s pictures - those are dust guards! How kind of those pleasant orc road co-users! There is also the muffler, light cover and mirrors included. Exactly - the mirrors. Unfortunately both of mine were broken. Maybe the mould could use some straighteners here? Fortunately the resin likes super glue a lot so I still hope to save them. I am worried about them on the finished model however. They will be prone to breakage and I will need to say goodby to them at some point. Also, we have ten barrels instead of promised eight. Nice bonus, especially that all of them are usable.

W zestawie mamy też spychacz, części do montażu kół (żeby je przyczepić trzeba spiłować kolejne nadlewki) oraz parę klocków niewiadomego przeznaczenia. A nie! Po przestudiowaniu zdjęć producenta to... chlapacze! Jacy z tych orków uprzejmi współużytkownicy dróg! Jest też wydech, osłonka na światło i lusterka. No właśnie - lusterka. Niestety u mnie oba połamane. Może przydała by się jakaś dodatkowa osłonka w formie? Na szczęście żywica bardzo lubi klej cyjanoakrylowy (np. Kropelkę), więc mam nadzieję je odratować. Martwię się o nie jednak na skończonym modelu. Prawdopodobnie będę się musiał z nimi kiedyś i tak pożegnać. Mamy jeszcze dziesięć luf, zamiast obiecanych ośmiu. Fajny bonus, szczególnie że wszystkie są zdatne do użytku.


Orc Warbus (PUPPETS WAR)

Now comes the time for some summary - the model has a lot of character. It is a very nice idea for an orc transport and very well executed. Of course there are some mentioned problems, but for the price we are getting more (in my opinion) than in the “original”. The model has a lot of detail - it will paint itself almost. I cannot wait when I can start to wrestle with it!

Przydało by się jakieś podsumowanie - model ma dużo charakteru. Dobry pomysł na transport dla orków i bardzo dobre wykonanie. Oczywiście jest parę wspomnianych problemów, ale i tak za tą cenę dostajemy w moim mniemaniu więcej niż w “pierwowzorze”. Ma też ogromnie dużo detali - w zasadzie pomaluje się sam. Już nie mogę się doczekać kiedy zacznę się z nim siłować!Orc Warbus (PUPPETS WAR)
Orc Warbus (PUPPETS WAR)Best regards | Pozdrawiam,
red_gobbo
If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.