Flesh Paint Set (Andrea Color) | Coloured Dust

Tuesday, November 26, 2013

Flesh Paint Set (Andrea Color)

Paint skin on miniatures does not belong to the simplest operations. Each of us probably has already found it's way, favorite color and your own method.

Malowanie skóry na figurkach nie należy do najprostszych czynności. Każdy z nas pewnie znalazł już swój sposób, ulubiony zestaw kolorów i własną metodę.I am constantly looking for new shades and ideas for painting, mostly, human skin on figurines. For this purpose, I reached for a dedicated set of Andrea Color - "Flesh Paint Set". This is my first experience with this paint manufacturer. For many people, I have heard positive feedback about them.

Ja ciągle szukam nowych odcieni i pomysłów na malowanie, głównie ludzkiej skóry na figurkach. W tym celu sięgnąłem po dedykowany zestaw Andrea Color - "Flesh Paint Set". Jest to moja pierwsze spotkanie z farbami tego producenta. Od wielu osób, słyszałem pozytywne opinię na ich temat.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

Paints are packed in a cardboard box, in addition foiled. "The easy way to paint skin" - this slogan can be found on the front of the box. Is it really easy? On the back of the box is a list of all the colors together with their intended use. This is something like "quick user guide".

Farby zapakowane są w kartonowe pudełko, dodatkowo zabezpieczone folią. "The easy way to paint skin" - takie hasło znajdziemy na przodzie pudełka. Czy rzeczywiście easy? Na tylnej stronie pudełka znajduje się wykaz wszystkich kolorów wraz z ich przeznaczeniem. Taka szybka instrukcja obsługi.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

We are opening the box ...
Otwieramy pudełko...

Flesh Paint Set (Andrea Color)
Flesh Paint Set (Andrea Color)

As you can see, according to legend, each color has an additional figurative mark. Geometric shape of the corresponding color and number.

Jak widać, zgodnie z legendą, każdy kolor ma dodatkowe oznaczenie graficzne. Figurę geometryczną o odpowiednim kolorze i numerze.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

In the set, you will also find a colorful guide. Printed on high quality, stiff paper. This is kind of step by ste p guide, how to paint skin using these paints. Unfortunately, in my opinion, is the weakest element of this set.

W zestawie, znajdziemy również kolorową instrukcję. Wydrukowana jest na wysokiej jakości, sztywnym papierze. To swoisty przewodnik, krok po kroku, jak malować skórę przy użyciu tych farb. Niestety, moim zdaniem jest to najsłabszy element tego zestawu.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

Guide describes how to paint the skin on the example of a human face. Here we have two "paths" of painting, depending on the base color (skin tone) that you choose.

Instrukcja, opisuje sposób malowania skóry na przykładzie ludzkiej twarzy. Mamy tutaj dwie "ścieżki" malowania, w zależności od bazowego koloru (odcienia skóry) jaki wybierzemy (Ja wybrałem ścieżkę światła - wtajemniczeni wiedzą o co chodzi :)).

Flesh Paint Set (Andrea Color)

I must admit that this guide made ​​me very disappointed. I'm in the hobby for many years, but deciphering the subsequent stages of painting took me a really long time. The same problem was two of my friends. Experienced and intermediate hobbyist. Apparently there is something wrong with this guide ...

Muszę przyznać, że ta instrukcja mnie bardzo zawiodła. Zajmuje się tym hobby już wiele lat, ale rozszyfrowanie kolejnych etapów malowania zajęło mi naprawdę, dłuższą chwilę. Ten sam problem miało dwóch moich znajomych. Doświadczony oraz średnio zaawansowany hobbysta. Najwidoczniej coś jest tu na rzeczy... The most surprised me an error in the guide. Description of step "2nd Light" is exactly the same as the "2nd shadow". I must admit that I was a little discouraged at the outset. I was expecting a simple guide "step by step", and received a guide whose understanding it took me quite a while.

Najbardziej zdziwił mnie błąd w instrukcji. Opis kroku "2nd light" jest  dokładnie taki sam jak "2nd shadow". Musze przyznać, że trochę mnie to zniechęciło już na samym początku. Spodziewałem się prostego przewodnika "krok po kroku", a otrzymałem poradnik, którego zrozumienie zajęło mi dłuższą chwilę.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

Do not forget, however, what is the most important element of this paint set - paints. Six bottles of 17ml and a known shape. Before the first use, we need to break through the outlet receptacle. Packages are protected from drying out.

Nie zapominajmy jednak co jest najważniejszym elementem tego zestawu - farby. Sześć butelek o pojemności 17ml i znanym wszystkim kształcie. Przed pierwszym użyciem, musimy przebić wylot pojemniczka. Opakowania są zabezpieczone przed wysychaniem.

Flesh Paint Set (Andrea Color)

The paints are very thick. You must almost squeeze them out of the package as toothpaste (almost like oil paints). They have a very pleasant smell of soap. They have very goos coverage. But there is no way (or I can't) to paint without dilution.


Same farby są bardzo gęste. Bardzo, tzn. że trzeba je niemal wyciskać z opakowania jak pastę do zębów.(prawie jak farby olejne). Mają bardzo przyjemny zapach mydełka. Bardzo dobrze kryją. Nie ma jednak mowy (lub ja nie potrafię), aby malować tymi farbami bez ich rozcieńczania.


Another, long time devoted to learning how to control the consistency of the paint. Probably this is due to my personal habits. Use them in my EVOLUTION airbrush, was also problematic. There is no option for me of dilution of these paints directly in airbrush. They are so dense that immediately dry up in the nozzle. In the picture above you see "1st base", "1st shadow" and drop of Vallejo Airbrush Thinner.

Kolejną, dłuższą chwilę poświęciłem na nauczenie się kontrolowania konsystencji tych farb. Prawdopodobnie wynika to z moich osobistych przyzwyczajeń. Użycie ich w moim aerografie EVOLUTION, również było problematyczne. Nie ma mowy o rozcieńczaniu tych farb bezpośrednio w aerografie. Są tak gęste, że momentalnie zasychają w dyszy. Na zdjęciu powyżej widzicie "1st base", "1st shadow" oraz kroplę Vallejo Airbrush Thinner.

PLUS
- very good coverage
- pleasant smell
- 100% matte paint
- thought shades

- bardzo dobre krycie
- przyjemny zapach
- 100% matowe farby
- przemyślane odcienie

MINUS
- poorly written "instruction"
- difficult to use with the airbrush

- słabo napisana "instrukcja"
- trudne do użycia z aerografem


W Polsce, farby Andrea Color można zakupić w sklepie VALHALLA. Warto wspierać polski sklep, wspierający imprezy związane z malarstwem figurkowym w naszym kraju.


Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.