How to make a base with real moss? | Coloured Dust

Saturday, November 16, 2013

How to make a base with real moss?


I always wanted to make a scenic base full of green foliage. Green, which looks like the real thing. To this, I decided to experiment with real moss. This article is rather an idea, a concept than a specific step-by-step.

Zawsze chciałem wykonać podstawkę pełną zielonej roślinności. Zieleni, która wygląda jak prawdziwa. W tym celu postanowiłem poeksperymentować z prawdziwym mchem. Poniższy artykuł to raczej idea, koncept, niż dokładna instrukcja krok po kroku.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


At the beginning I'm work on the socket for model "Le Petit Chaperon" like always. Prepared the ground surface using Milliput. I've added a few stones.

Prace nad podstawką pod model "Le Petit Chaperon" rozpocząłem standardowo. Przygotowałem powierzchnię używając masy Milliput. Dodałem kilka kamieni.


When Milliput was dry, I used a structural paste of  Vallejo - Dark Earth 26218.
Kiedy Milliput wysechł, użyłem pasty strukturalnej firmy Vallejo - Dark Earth 26.218.


A few months ago, on a walk with the family I'm found a small, thin roots. I broke them into small pieces and shoved into a mass before she could dry up

Kilka miesięcy prędzej, na spacerze z rodziną znalazłem małe, cienkie korzenie. Połamałem je na małe kawałki i wcisnąłem w masę, nim zdążyła wyschnąć.


I'm painted the stand with the effects of AK-Interactive: Earth Effects, Damp Earth, Summer Kurks Earth, Fresh Mud. Once dry, I used some acrylic washes. I'm made all highlights with a dry brush technique. The more shades to this type of scenic base, the better.

Pomalowałem podstawkę, używając efektów firmy AK-Interactive: Earth Effects, Damp Earth, Summer Kurks Earth, Fresh Mud. Po wyschnięciu użyłem kilka washy akrylowych. Rozjaśniłem wszystko techniką suchego pędzla. Im więcej odcieni na tego typu podstawce tym lepiej.


A few months ago I gathered also some real moss. I left it to dry. For about three months it has not changed its color. But I do not know how it will look for the next few months or years.

Kilka miesięcy temu zebrałem również trochę prawdziwego mchu. Pozostawiłem go do wyschnięcia. Przez około 3 miesiące nie zmienił on swojego koloru. Nie wiem jednak jak będzie on wyglądał za kolejnych kilka miesięcy czy lat.


The base also will use a lot of Army Painter - Tufts in two colors.
Do podstawki użyję również dużo Army Painter - Tufts w dwóch kolorach.


Moss was divided into smaller pieces. Soke them from the bottom of a large amount of AK118 Gravel&Sand Fixer. I didn't use, any additional adhesive.

Mech podzieliłem na mniejsze kawałki. Nasączyłem je od spodu dużą ilością środka AK118 Gravel&Sand Fixer. Nie używałem, żadnego dodatkowego kleju.


I pressed down the moss into the base.
Mech docisnąłem do podstawki.


If you would like, at this point you can also paint the moss in various shades of green with the airbrush. This can prevent the loss of color by moss in the future.

Jeśli chcecie, w tym momencie można dodatkowo pomalować mech na różne odcienie zieleni przy pomocy aerografu. Może to zapobiec utracie koloru przez mech w przyszłości.


In other spaces of the base I'm glued Army Painter - Tufts.
W pozostałe przestrzenie podstawki nakleiłem Army Painter - Tufts.


In a few places I added etched brass flowers, Polish ABER company.
W kilku miejscach dodałem kwiaty foto trawione, polskiej firmy ABER.


Flowers glued Super Glue type glue. I used a thick glue from PK-PRO. Of course, flowers was glued after painting them :)

Kwiaty przykleiłem klejem typu Super Glue. Użyłem gęstego kleju od PK-PRO. Oczywiście kwiaty przykleiłem dopiero po ich pomalowaniu :) Poniższe zdjęcie jest poglądowe.


I used additionally about 5 shades of dry pigments on to the base. I did it at the end, after gluing figures.

Na podstawkę dosypałem jeszcze około 5 odcieni suchych pigmentów. Zrobiłem to, na samym końcu, po przyklejeniu figurki. A tak, ostatecznie wygląda podstawka.

Le Petit ChaperonUPDATE 03.03.2023

More than 10 years after writing this article, I checked the influence of time on several guides from my blog - The destructive power of time.... One of the observations concerned the method of making coaster badges described above. Check out this article for more photos and comments, with the most important ones below:

Po ponad 10 latach od napisania tego artykułu sprawdziłem wpływ czasy na kilka poradników z mojego bloga - The destructive power of time.... Jedno ze spostrzeżeń dotyczyło opisanej powyżej metody wykonania plakietek na podstawki. Zajrzyj do tego artykułu po więcej zdjęć i uwag a anjwazniejsze znajdziesz poniżej:


After 6 years of using the moss, I can say that it has lost its natural green color. You suggested in the comments that it depends on the species of moss. Importantly, the moss used at that time was not fixed in glycerin. The miniature leaves, however, were fixed in glycerin and did not lose their color.

Po 6 latach od użycia mchu mogę powiedzieć, że stracił swój naturalny zielony kolor. Sugerowaliście w komentarzach, że jest to zależne od gatunku mchu. Co istotne użyty wtedy mech nie był utrwalony w glicerynie. Wykonane natomiast miniaturowe listki były utrwalone w glicerynie i nie straciły koloru.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak