From the workshop... #14 | Coloured Dust

Friday, April 11, 2014

From the workshop... #14

I'm glad, because my last work GUARDIAN OF HEAVEN landed in the "Top Last 7 Days" on CMON. Apparently nothing special but I'm happy :) I have prepared some tutorials from the process of painting this figure. I only need describe them and publish ... I hope that you are interested in them.
Ciesze się, bo moja ostatnia praca GUARDIAN OF HEAVEN wylądowała w "Top Last 7 Days" na CMON. Niby nic ale to cieszy :) Mam jeszcze przygotowanych kilka tutoriali z procesu malowania tej figurki. Muszę je tylko opisać i opublikować... Mam nadzieję, że jesteście nimi zainteresowani.Last weeks I can't gather for regular painting. Tiredness after work and commuting, and that I can't find a suitable model to paint. One that pulls me completely in its atmosphere, character ... But I'm going to take back on regularly painting. I'm glad the entry on Matheo blog Paints of War. I'm glad that he returned to writing, and thus also encouraged me to work :)

Ostatnie tygodnie nie mogę zebrać się do regularnego malowania. Zmęczenie po pracy i dojazdach oraz to, że nie mogę znaleźć odpowiedniego modelu do pomalowania. Takiego, który wciągnie mnie całkowicie w swój klimat, charakter... Mam jednak zamiar wziąć się za siebie i regularnie malować. Ciesze się z wpisu Matheo na jego blogu Paints of War. Ciesze się, że powrócił do pisania, a przez to również mnie zachęcił do pracy :)


Over a sneak peak of base, a small diorama of Nocturna Models, over I'm working on. We'll see what comes out ...

Powyżej zajawka podstawki, małej dioramy z Nocturna Models, nad którą trochę pracuję. Zobaczymy co z tego wyjdzie...


Let me know in the comments if you're interested review the newSmall Transport Case from HobbyZone.
Dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani recenzją nowej, Małej Walizki Transportowej od HobbyZone.

Small Transport Case - Hobby Zone

Update 12.02.2014
My old works in CoolMiniOrNot Annual 2012. Thanks Painted By-g for the photos!Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.