Vallejo - Painting Sets | Coloured Dust

Sunday, April 13, 2014

Vallejo - Painting Sets

I waited a few months of writing this short review. It can, however, call it a presentation. We all know the paint company Acrylicos Vallejo. So I have no intention of their further tests, many of which can be found on the Internet. I want you just to present three sets of paints that manufacturer.

Kilka miesięcy zbierałem się do napisania tej krótkiej recenzji. Może jednak nazwijmy to prezentacją. Wszyscy znamy farby firmy Acrylicos Vallejo. Nie mam więc zamiaru poddawać ich kolejnym testom, których wiele można znaleźć w Internecie. Chcę Wam po prostu zaprezentować trzy zestawy farb tego producenta.Face Painting Set
Acrylic paint set for painting pale and dark skin.
Zestaw farb akrylowych do malowania bladej oraz ciemnej skóry.

Vallejo - Face Painting Set

All presented sets contain 8 bottles of paint. The code numbers of each color can be seen in the photos below. Quite an interesting idea to add black color to this set. We all have the black color in our workshops. Isn't it? Personally, I will replace it by Glaze Medium or Airbush Thinner.

Wszystkie prezentowane zestawy zawierają 8 buteleczek z farbami. Numery poszczególnych kolorów widoczne są na zdjęciu poniżej. Dość ciekawym pomysłem jest dodanie czarnego koloru do tego zestawu. Wszyscy mamy przecież czarny kolor wśród naszych farb. Osobiście zastąpił bym go Glaze Medzium lub Airbush Thinner.

Vallejo - Face Painting Set

What is the strongest element of all paint sets, it's instructions - "step by step". These SBS were prepared by the well-known painter - Angelo Giraldez. Giraldez Studio is known for painting miniatures for Infinity game system the company Corvus Belli. Visit his profile on Facebook - really worth it.

To co jest najsilniejszym elementem wszystkich zestawów farb, to dołączona instrukcja "krok po kroku". Poradniki te zostały przygotowane przez znanego malarza - Angelo Giraldez. Giraldez Studio znane jest z malowania figurek do systemu Infinity dla firmy Corvus Belli. Odwiedźcie jego profil na Facebook'u - naprawdę warto.

Vallejo - Face Painting Set
Vallejo - Face Painting Set

The following comparison of packaging paints Andrea Color and Acrylicos Vallejo (6 ​​vs. 8). Paints Andrea Color was presented already by me. I invite you to read - Flesh Paint Set (Andrea Color).

Poniżej porównanie opakowania farb Andrea Color i Acrylicos Vallejo (6 vs 8). Farby Andrea Color prezentowałem już prędzej, zapraszam do lektury - Flesh Paint Set (Andrea Color).Black & White
Set of acrylic paints to paint black and white color. Two colors that bring a lot of problems, especially novice painters. Ideal set for painting black or white clothing on figurines.

Zestaw farb akrylowych do malowania czarnego i białego koloru. Dwa kolory, które przysparzają wiele problemów, szczególnie początkującym malarzom. Idealny zestaw do malowania czarnych lub białych ubrań na figurkach.

Vallejo - "Black & White" Painting Set

Inside, again we can find "step by step" prepared by Angelo Giraldez.
W środku, ponownie znajdziemy "step by step" przygotowany przez Angelo Giraldez.


White, black, and their colleagues ...
Biały, czarny i ich koledzy...

Vallejo - "Black & White" Painting Set

Vallejo - "Black & White" Painting Set

Each tutorial included in a set of paints, contain useful basics for beginners. Overview of the basic techniques, highlightening and shading surfaces. Giraldez puts emphasis on technique here is to use acrylic paints (blending, wash).

Każdy poradnik znajdujący się w zestawach farb, zawiera przydatne dla początkujących podstawy. Omówienie podstawowych technik rozjaśniania i cieniowania powierzchni. Giraldez kładzie tu nacisk na techniki używania właśnie farb akrylowych (blending, wash).

Vallejo - "Black & White" Painting Set
Vallejo - "Black & White" Painting Set
Non Metallic Metal
Set of acrylic paints to paint NMM technique. Personally, I'm not a fan of this technique. I can't use it. I purchased this set as a kind of "ready to use" in the hope that it will carry me through the first steps of NMM technique. Additionally, it contains all the necessary colors to start the fun. I don't have to worry about colors selection.

Zestaw farb akrylowych do malowania techniką NMM. Osobiście nie jestem miłośnikiem tej techniki. Nie potrafię jej stosować. Nabyłem ten zestaw jako swoisty "gotowiec" z nadzieją, że przeprowadzi mnie przez pierwsze kroki techniki NMM. Dodatkowo zawiera wszystkie niezbędne kolory do rozpoczęcia zabawy. Nie muszę sam martwić się o ich dobór.

Vallejo - "NMM" Painting Set

Again, white, black, and their colleagues ...
This set contains, however exceptionally only colors from the palette Game Color, Vallejo company.

Ponownie biały, czarny i ich koledzy...
Ten zestaw wyjątkowo zawiera jednak kolory tylko z palety Game Color firmy Vallejo.

Vallejo - "NMM" Painting Set

"Step by Step" describes a painting of a silver and gold, using NMM technique. It's to these two colors are matched paint in this set.

"Step by step" opisuje malowanie koloru srebrnego i złotego w technice NMM. Właśnie do tych dwóch kolorów dobrane są farby w tym zestawie.

Vallejo - "NMM" Painting Set
Vallejo - "NMM" Painting Set

Below the result of my tests using a set of "Black & White" and "Flesh Painting Set". Black color was painted with brush, using Glaze Medium from Vallejo. The skin was painted with an airbrush and Vallejo Airbrush Thinner. Additionaly, I used diluted washes for midtones.

Poniżej wynik moich testów z użyciem zestawu "Black & White" oraz "Flesh Painting Set". Kolor czary malowałem pędzlem, używając dodatkowo Glaze Medium od Vallejo. Skórę malowałem z użyciem aerografu i Vallejo Airbrush Thinner. Dodatkowo użyłem rozcieńczonych washy do midtonów.


EXECUTIONER
I must admit that I became a fan of all kinds of paint sets. I think of the sets from different manufacturers as Acrylicos VallejoAK-Interactive or AMMO. They are comfortable, especially for modellers. On the market there are many themed paint sets, such as: "Russian Green", "U.S. Army Olive Drab", NATO Armour Colors "etc.. Buy one set suitable for our current project, along with helpful instructions. Worth interested in this option.

Muszę przyznać, że stałem się fanem wszelakich zestawów farb. Myślę tu o zestawach różnych producentów jak Acrylicos Vallejo, AK-Interactive czy AMMO. Są wygodne, szczególnie dla modelarzy. Na rynku pojawiło się wiele zestawów farb tematycznych, np.: "Russian Green", "US Army Olive Drab", NATO Armour Colors" etc. Kupujemy jeden zestaw odpowiedni dla naszego aktualnego projektu, wraz z pomocną instrukcją. Warto zainteresować się taką opcją.


Have fun painting,
ARBAL