Small Transport Case - HobbyZone | Coloured Dust

Thursday, April 24, 2014

Small Transport Case - HobbyZone

A long time I has not written any review of a new product from HobbyZone. Time to catch up.

Dawno już nie napisałem jakiejś porządnej recenzji nowego produktu firmy HobbyZone. Czas nadrobić zaległości.
At the beginning I invite you to read my old review of a large version of transport case to carry miniatures and models from HobbyZone company. WE can tell that this two suitcases are sisters. New smaller model differs mainly size. I will not describe the second time the same details.

Na początek zapraszam do przeczytania mojej recenzji dużej skrzynki do przenoszenia figurek i modeli firmy HobbyZone. Można powiedzieć że obie walizki są siostrami. Nowy mniejszy model różni się głównie wielkością. Nie będę więc drugi raz opisywał tych samych szczegółów.
Delivery as always reached me intact. You can see that the manufacturer pays a lot of attention to the safe packaging of their products.

Przesyłka jak zawsze dotarła do mnie nieuszkodzona. Widać, że producent przykłada wiele uwagi do bezpiecznego pakowania swoich produktów.


Suitcase is made the same way as her younger sister with thick plywood (not MDF). This material is very durable so it is difficult to damage during transport.

Walizka wykonana jest tak samo jak jej młodsza siostra z grubej sklejki (nie płyty MDF). Materiał ten jest bardzo wytrzymały więc trudno o jego uszkodzenie w czasie transportu.

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

Assembly a case isn't a problem. As always, the manufacturer joined a very clear step by step instruction. All we need is a PVA glue.

Złożenie skrzynki nie stanowi problemu. Jak zawsze, producent dołączył bardzo czytelną instrukcję. Wszystko co jest nam potrzebne to klej typu Wikol.

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

Information from the manufacturer website:
Informacje ze strony producenta:

SMALL TRANSPORT CASE
Transport case is the best solution for the carriage miniatures and models, the interior is covered with felt so that your models are really safe. It was designed by professional modelers, thus creating a high quality product that will meet all your expectations.

The main advantages of case:
- Felted interior walls which provide protection of models /figures against damages
- Internal removable shelf, three levels of height settings that allows you to make own configuration
- Two handy niches for accessories and tools
- Robust construction of case protects models during the transportation
- Rubber feet provides stability of the case
- A convenient handle for easy carrying

Dimensions: 30 cm x 15 cm x 30 cm
weight: about 2,3 kg
MAŁA WALIZKA TRANSPORTOWA
Walizka Transportowa jest najlepszym rozwiązaniem do przewożenia figurek i modeli, posiada pokryte filcem ścianki dzięki którym twoje modele będą naprawdę bezpieczne. Została zaprojektowana przez profesjonalnych modelarzy, dzięki czemu powstał produkt wysokiej klasy, który spełni wasze oczekiwania.

Główne zalety walizki:
- Pokryte filcem wewnętrzne ścianki które zapewniają ochronę przed uszkodzeniem modeli/figurek.
- Wewnętrzna ruchoma półka, trzy poziomy ustawień wysokości pozwalają na własną konfigurację pod wybrane modele.
- Dwie podręczne wnęki na przydatne akcesoria i narzędzia.
- Masywna konstrukcja walizki zabezpiecza modele w transporcie.
- Gumowe stopki pod walizką zapewniają stabilność.
- Wygodny schowany uchwyt ułatwia przewożenie w miejscach bagażowych.

Wymiary: 30 cm x 15 cm x 30 cm
Waga: około 2,3 kg

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

As always shows the attention to details (rounded edges for example).
Jak zawsze widoczna jest dbałość o szczegóły, czego przykładem są zaokrąglone brzegi.

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

In these two pictures you can compare the size of the cases. Big case has been painted by lacquer for protection. Smaller is in a raw state. For this reason, the timber color difference is visible. The smaller suitcase, does not have the drawers. They are here only bay in which you can insert a pop-things like glue and paints.

Na tych dwóch zdjęciach możecie porównać wielkość obydwu skrzynek. Większa skrzynka została prze zemnie pomalowana lakierem dla zabezpieczenia. Mniejsza, jest w stanie surowym. Z tego powodu widoczna jest różnica kolorów drewna. Mniejsza walizka, nie posiada również szufladek. Są tutaj tylko wnęki, w które można włożyć podręczne rzeczy jak klej czy farbki.

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

As you can see below, the new model is even suitcases in a standard IKEA rack :)
Jak widać poniżej, nowy model walizki mieści się nawet w standardowym regale IKEA :)

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

The case, with three large figures (70-90mm) ready for transport.
Poniżej walizka, z trzema dużymi figurkami (70-90mm) gotowymi do transportu.

SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)
SMALL TRANSPORT CASE (HobbyZone.pl)

A small tranpsort case is another thoughtful and high-quality product from a company HobbyZone. It remains for me nothing more than to recommend you thistwo cases. Personally, I can't imagine at this time of transport my models without these wooden boxes.

Mała walizka transportowa to kolejny przemyślany i wysokiej jakości produkt od firmy HobbyZone. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko poleci Wam obydwie walizki. Osobiście nie wyobrażam sobie w tej chwili transportu moich modeli bez tych drewnianych skrzynek.


You can purchase case directly in HobbyZone online store:Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.