INBOX036 - Orcs (Kromlech.eu) | Coloured Dust

Thursday, June 12, 2014

INBOX036 - Orcs (Kromlech.eu)

Sometimes it is good to return to the roots and paint for a change figures in 28mm heroic scale. I've always wanted to paint orcs from, Polish company Kromlech.

Czasem dobrze jest powrócić do korzeni i pomalować dla urozmaicenia figurki w skali 28mm heroic. Zawsze miałem ochotę na orki, polskiej firmy Kromlech.

www.kromlech.eu
Figures company Kromlech can be purchased directly from the manufacturer's online store www.bitsofwar.com. Figures, elements for conversion and bases reached me safely packed. Nothing was damaged. Practically the next day after the purchase, shipment was at my home.

Figurki firmy Kromlech można zakupić bezpośrednio w sklepie internetowym tego producenta www.bitsofwar.com. Figurki, elementy do konwersji i robienia podstawek dotarły do mnie bezpiecznie zapakowane. Nic nie uległo uszkodzeniu. Praktycznie następnego dnia po zakupie, przesyłka była u mnie w domu.


Today I wanted to show you four figurines of orcs ideally suited for players Warhammer 40,000. Figures are made from high quality resin. All have 25mm plastic bases.

Dzisiaj chciał bym pokazać Wam cztery figurki orków idealnie nadających się dla graczy Warhammer 40000. Figurki wykonane są z wysokiej jakości żywicy. Wszystkie zawiera jedną podstawkę 25mm.


Orc Commissar (KRM008)

Many details and a pleasant expression on his face :)
Wiele detali i przyjemny wyraz twarzy :)


Mini required only minor adjustments on his right hand. A few seconds work with a knife and the model is ready for painting.

Figurka wymagała jedynie niewielkiej korekty na prawej ręce. Kilka sekund pracy nożem i model jest gotowy do malowania.


Orc Tank Driver (KRM011)


This time also a small defect on the left sleeve. Very easy to remove. More defects not found.
Tym razem również niewielki defekt na lewym rękawie. Banalnie prosty do usunięcia. Więcej usterek, nie znalazłem.


Orc Pilot (KRM021)

Figure mades from two elements. Left hand, we need to glue to the body.
Figurka składa się z dwóch elementów. Lewą dłoń musimy dokleić.


Orc Field Chirurgeon (KRM012)

My favorite model. Orc surgeon - a butcher. This figure also consists of two parts.
Mój ulubiony model. Orkowy chirurg - rzeźnik. Ta figurka, również składa się z dwóch części.


Well, the whole crew of four. Photo from the front and rear. Isn't this orcs present a delightfully?
No i cała czteroosobowa ekipa. Zdjęcie z przodu i z tyłu. Czyż nie prezentują się uroczo?


For players Warhammer 40000, collecting an army of Orcs is probably an absolute "must have".
Dla graczy Warhammer 40000, zbierających armię Orków to jest chyba absolutny "must have".


Have fun painting,
ARBAL