Incredible Masking Putty (PK-PRO) | Coloured Dust

Tuesday, June 17, 2014

Incredible Masking Putty (PK-PRO)

About masking could be a lot to say. The materials that I use for this purpose, in principle, meet my expectations. But there is a new product on the market from PK-PROIncredible Masking Putty.

O maskowaniu można by wiele powiedzieć. Materiały, które używam do tego celu w zasadzie spełniają moje oczekiwania. Na rynku pojawił się jednak nowy produkt od PK-PROIncredible Masking Putty.
If you're not familiar with the techniques of masking models and miniatures, while working with an airbrush, you will start from reading my comprehensive guide about this:

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z technikami maskowania modeli i figurek, podczas pracy z aerografem, to na początek zapraszam do przeczytania mojego obszernego poradnika w tym temacie:


The box, which putty is packaged, looks like a box of shoe polish :)
Pudełko, w której znajduje się masa, przypomina pudełko z pastą do butów :)


Information from PK-PRO website:
80g Masking Putty.
Color: black.
PK-PRO Incredible Masking Putty is a simple and intelligent masking material, wich can be easily used for masking your Models before brushing with Airbrush. It is a dilatant Silicon Putty. It changes its behaviour depending on the force applied. With low force you can easily shape it. A ball made of Masking Putty would bounce like a rubber ball, it will splinter when hit with a hammer and breaks smooth when ripped apart. It does not stain, is free from grease and cannot dry out and is therefore an ideal tool to airbrush patterns on your models. It can be reused many times.

Informacje ze strony PK-PRO:
80g Masking Putty. 
Kolor: czarny. 
PK-PRO Incredible Masking Putty to prosty i inteligentny materiał maskujący, który może być łatwo wykorzystany do maskowani modeli przy malowaniu aerografem. Jest to masa silikonowa. Jej zachowanie zmienia się w zależności od zastosowanej siły. Można ją łatwo kształtować, przy użyciu niewielkiej siły. Kulka wykonana z Masking Putty będzie odbijać się jak gumowa piłka, rozpryśnie się po uderzeniu młotkiem i rozerwie się przy rozciąganiu. Nie pozostawia plam, nie jest tłusta i nie wysycha, a zatem jest to idealny materiał do maskowania przy malowaniu modeli aerografem. Może ona być ponownie używana wiele razy.


Masking Putty (PK-PRO)

Unused mass in the box is completely smooth. In the picture below you can see the sign from my finger when I gently touched the putty.

Nieużywana masa, w pudełku jest całkowicie gładka. Na zdjęciu poniżej widzicie ślad po dotknięciu jej delikatnie palcem.

Masking Putty (PK-PRO)

The consistency is difficult to describe. To bring it out of the box you need to use a little force.
Konsystencja jest trudna do opisania. Żeby wydobyć ją z pudełka trzeba użyć trochę siły.

Masking Putty (PK-PRO)

The putty may be like clay and can be knead it to form different shapes.
Masę można ugniatać jak plastelinę i formować z niej różne kształty.

Masking Putty (PK-PRO)

It can also form a very thin strips. They are flexible.
Można z niej również uformować bardzo cienkie paseczki. Są one elastyczne.

Masking Putty (PK-PRO)

I took out the tests on the living organism. The first I have painted figurine The Looter, 920 AD. I began by painting the face by airbrush. and initial shading.

Zabrałem się za testy na żywym organizmie. Jaką pierwszą malowałem figurkę The Looter, 920 AD. Rozpocząłem od pomalowania aerografem twarzy i początkowego jej wycieniowania.


It's time to paint coat.
Przyszedł czas na pomalowanie płaszcza.


Secured painted face using the testing Incredible Masking Putty. It will be a good test, because the layers of paint on the face are very thin and fresh. The putty I put practically a few minutes after the paint dries on the face.

Zabezpieczyłem pomalowaną wcześniej twarz za pomocą testowanej Incredible Masking Putty. To będzie dobry test, bowiem warstwy farby na twarzy są bardzo cienkie i świeże. Masę maskującą nałożyłem praktycznie kilka minut po wyschnięciu farby na twarzy.

Masking Putty (PK-PRO)

The putty can pushed by your fingers or any other standard tool. I tightened it on the edges using tool visible in the picture below. I have not encountered any problems.

Masę można dociskać palcami lub praktycznie każdym innym narzędziem. Ja dociskałem ją na krawędziach widocznym na zdjęciu poniżej narzędziem. Nie napotkałem żadnych problemów.


I started painting with airbrush.
Rozpocząłem malowanie aerografem.


To speed up the drying of the paint, I used a hair dryer. Another test for the Incredible Masking Putty. I was curious about how it to behave under high temperature.

Aby przyśpieszyć schnięcie farby, użyłem suszarki do włosów. Kolejny test dla Incredible Masking Putty. Byłem ciekaw jak zachowa się pod wpływem wysokiej temperatury.

Masking Putty (PK-PRO)

Paint dried up, and nothing happened with putty. It has not changed its consistency. In the picture below you can see the dried paint on the weight of masking putty.

Farba wyschła, a masie maskującej nic się nie stało. Nie zmieniła swojej konsystencji. Na zdjęciu poniżej widzicie zaschniętą farbę na masie maskującej.

Masking Putty (PK-PRO)

To paint viking coat, I put a few layers of paint, creating lightening. Now it's time for remove Incredible Masking Putty. Is the paint on his face remained intact? A moment of uncertainty ...

Żeby pomalować płaszcz wikinga, nałożyłem jeszcze kilka warstw farby, tworząc rozjaśnienia. Przyszedł czas na zdjęcie Incredible Masking Putty. Czy farba na twarzy pozostała nienaruszona? Chwila niepewności...

Masking Putty (PK-PRO)

Incredible Masking Putty unstuck without a problem. It left no vestige, paint is not damaged. The first use and first impression is very good ...

Incredible Masking Putty odkleiła się bez problemu. Nie pozostawiła żadnego śladu ani nie uszkodziła farby. Pierwsze użycie i pierwsze wrażenie bardzo dobre...


But what about the paint that remained, and the dried on the putty?
Co jednak z farbą, która pozostała i zaschła na masie?

Masking Putty (PK-PRO)

Have crushed the mass again in hand. The paint has not left any sign.
Ugniotłem masę ponownie w dłoni. Po farbie nie pozostało żadnego śladu.

Masking Putty (PK-PRO)

Test of the "white glove" showed that this piece of putty is not dirty. So I can safely use it again.
Test "białej rękawiczki" wykazał, że ten kawałek masy nie brudzi. Można więc ja spokojnie użyć kolejny raz.

Masking Putty (PK-PRO)

Another test on another model. Several photos without description. Judge for yourself how the Incredible Masking Putty works.

Poniżej kolejny test na innym modelu. Kilka zdjęć bez opisu. Sami oceńcie jak tym razem spisała się Incredible Masking Putty.

Masking Putty (PK-PRO)
Masking Putty (PK-PRO)
Masking Putty (PK-PRO)
Masking Putty (PK-PRO)
Masking Putty (PK-PRO)

And now, again, a short example. Its aim is to show how Incredible Masking Putty behaves. With used part of putty, I formed a cross and put it in a box. I have closed the box.

A teraz kolejny, krótki przykład. Jego celem jest pokazanie jak zachowuje się Incredible Masking Putty.  Ze użytej porcji masy, uformowałem krzyż i położyłem w pudełku. Pudełko zamknąłem.

Masking Putty (PK-PRO)

1 hour later...
1 godzinę później...

Masking Putty (PK-PRO)

A few hours later...
Kilka godzin później....

Masking Putty (PK-PRO)

As you can see our piece of putty is "absorbed" by the rest of the putty remaining in the box.
Jak widzicie nasz kawałek  masy niejako "wchłania" się w resztę masy pozostałej w pudełku.


SUMMARY:
PODSUMOWANIE:

+ it does not stain
+ is free from grease
+ cannot dry out
+ can be reused many times
+ easy to use
+ heat-resistant
- price

+ nie pozostawia śladów
+ nie jest tłusta
+ nie zasycha
+ możę być wielokrotnie uzywana
+ łatwa w uzyciu
+ odporna na wysokie temperatury
- cena

Click here to buy in PK-PRO shop:Have fun painting,
ARBAL