Vallejo - Game Air | Coloured Dust

Sunday, October 19, 2014

Vallejo - Game Air

A few months ago, the company Vallejo, has launched a new set of paints - Game Air. This is a set dedicated to airbrush. Their colors have been specially selected for figures of fantasy and sf. That such colors, I always lacked. Let's take a closer look into this very interesting proposal from Vallejo.

Kilka miesięcy temu, firma Vallejo, wprowadziła na rynek nowy zestaw farb - Game Air. Jest to zestaw farb dedykowanych do aerografu. Ich kolory zostały specjalnie dobrane do figurek fantasy i sf. Właśnie takich kolorów, mi osobiście bardzo brakowało. Przyjrzyjmy się bliżej tej niezwykle interesującej propozycji od Vallejo.
(Some text was copied from Vallejo website)

Introduction 
Game Air is a range of water-based, matte acrylic colors, developed especially for airbrushing. In the formulation of this range various new resins have been selected for qualities which up till now had not been achieved in water-based colors. The strength, resistance and covering power of Game Air is superior to any acrylic airbrush color currently available and also allows for application by brush to highlight the smallest details of the miniature. The pigments have been selected according to their degree of light-fastness and optimum micronization. The effects of washes and transparencies can be obtained by diluting the colors; all colors and varnishes can be mixed together and diluted with Airbrush Thinner.

Game Air to linia wodnych farb, matowe kolory akrylowe, opracowane specjalnie dla aerografu. W skład tej serii zastosowano różne nowe żywice, które zostały specjalnie wybrane dla jakości jakiej do tej pory nie udało się osiągnąć w farbach akrylowych. Wytrzymałość, odporność i krycie Game Air jest lepsze od jakichkolwiek akrylowych farb do aerografu dostępnych obecnie na rynku. Farby te można oczywiście używać z  pędzlem, aby wyróżnić najmniejsze szczegóły na miniaturze. Pigmenty zostały wybrane zgodnie z ich stopniem odporności na światło i optymalnej mikronizacji. Efekt washy oraz transparentności można uzyskać rozcieńczając farby. Wszystkie kolory i lakiery mogą być mieszane razem i rozcieńczane Airbrush Thinner'em.
Surface Primers
The water-based acrylic-polyurethane primers dry quickly to the touch, and confer a mat, self leveling base coat of extraordinary resistance; the painting of the model can be continued almost immediately. We now have available eight colors of primers. This can speed up our work on the model. Primer can we in fact serve for us as the base color.

Na bazie wody, podkłady akrylowe-poliuretanowe szybko schną oraz nadają matową, warstwę podkładu niezwykłej odporności. Malowanie modelu może być kontynuowane niemal natychmiast. Mamy teraz dostępnych osiem kolorów podkładów. Może to nam przyśpieszyć prace nad modelem. Podkład może nam bowiem służyć jako kolor bazowy.

Varnishes
The varnishes have been formulated especially for airbrushing. Drying is very fast and does not leave fingerprints (“no tack”). Varnishes can be applied directly or diluted with distilled water or Thinner 71.261. In some cases, a layer of varnish is enough but if more layers are required, an interval of 5 minutes is suggested between each coat. Once protected by the varnish, the colors resist the application of oils, glazes, and even pure turpentine and light washes with alcohol.

Lakiery zostały opracowane specjalnie dla aerografu. Są to lakiery szybkoschnące. Lakiery można stosować bezpośrednio lub rozcieńczać wodą destylowaną lub Airbrush Thinner'em 71.261. W niektórych przypadkach, jedna warstwa lakieru jest wystarczająca, ale jeśli jest to wymagane można nakładać dodatkowe warstwy w odstępie 5 minut. Po zabezpieczeniu lakierem kolory są odporne na stosowanie olejów, glejzów, a nawet czystej terpentyny i lekkich washy z alkoholem.
Chipping Medium
The product can be used by brush or airbrush to create effects of wear, rubbing and chipping on acrylics.
Produkt może być stosowany za pomocą pędzla lub aerografu do tworzenia efektów zużycia, otarcia i odrapań na akrylowych farbach.Airbrush Thinner
The Airbrush Thinner can give more flexibility to the color without causing a loss of adhesion, opacity and covering properties. The product also helps to delay the drying of paint inside the airbrush mechanism, so that is advisable to add a few drops of Thinner while working. For dilution with Thinner, the recommended proportion is 1 part Thinner to 3 parts paint. Distilled water changes the properties of Game Air but is not incompatible.

Airbrush Thinner może dać więcej elastyczności farbie, nie powodując utraty przyczepności i właściwości kryjących. Produkt ten pomaga opóźnić schnięcie farby wewnątrz mechanizmu aerografu, więc wskazane jest, aby dodać kilka kropli rozcieńczalnika podczas pracy. Przy rozcieńczaniu Airbrush Thinner'em, zalecana proporcja to 1 część rozcieńczalnika 3 części farby. Woda destylowana zmienia właściwości Game Air, ale nie jest niekomptybilna.
Shown in the pictures primer, varnish, thinner and chipping medium are nothing new. It's already well known to us products, which complement the entire range of Game Air.

Pokazane na zdjęciach podkład, lakiery, thinner i chipping medium nie są niczym nowym. To dobrze znane już nam wcześniej produkty, które uzupełniają cała paletę Game Air.

Game Air Colors
The colors in the range have been selected in collaboration with modelers specialized in fantasy figures and dioramas (Angel Giraldez), and the existing colors in the Game Color range have been taken into particular consideration. The names and shades of the most popular colors of Game Color have been maintained in Game Air, using the formulation and resins employed for Model Air.

Kolory w tej palecie zostały wybrane w porozumieniu z malarzami specjalizującymi się w figurkach fantasy i dioramach (Angel Giraldez), ze szczególnym uwzględnieniem istniejących kolorów z gamy Game Color. Nazwy i odcienie najpopularniejszych kolorów Game Color zostały utrzymane w Game Air, z zastosowaniem formuły i żywicy z Model Air.


Vallejo - Game Air

I decided to take a look at the pallet Game Air dividing it into groups of colors. This carefully selected colors are in my opinion the strength of this set. I will not focus on the technical aspects. These types of reviews can be found on other blogs and YouTube.

Postanowiłem przyjrzeć się palecie Game Air dzieląc ją, na grupy kolorów. To odpowiednio dobrane kolory są moim zdaniem siłą tego zestawu. Nie będę skupiał się na technicznych aspektach. Tego typu recenzje możecie znaleźć na innych blogach oraz YouTube.


The first I separated metallics.
Jako pierwsze oddzieliłem metaliki.

72.756 Glorious Gold
72.758 Brassy Brass
72.757 Bright Bronze
72.755 Polished Gold
72.754 Gunmetal
72.752 Silver
72.753 Chainmal Silver
Yellow and its shades:
Kolor żółty i jego odcienie:

72.705 Moon Yellow
72.707 Gold Yellow
72.706 Sun Yellow
72.708 Orange Fire
72.709 Hot OrangeNext, the shades of green:
Następne, to odcienie zieleni:

72.733 Light Livery Green
72.730 Goblin Green
72.732 Escorpena Grenn
72.729 Sick Green
72.728 Dark Green
Blue:
Niebieski:

72.723 Electric Blue
72.721 Magic Blue
72.722 Ultramarine Blue
72.715 Hexed Lichen
72.720 Imperial Blue


Vallejo - Game Air


Red, purple and pink:
Czerwień, fiolet i róż:

72.710 Bloody Red
72.711 Gort Red
72.712 Scarlet Red

72.776 Alien Purple
72.714 Warlord Purple
72.713 Squid PinkBlack and white.
Czerń i biel.


Shades of gray:
Odcienie szarości:

72.750 Cold Grey
72.747 Wolf Grey
72.749 Stonewall Grey
72.748 Sombre Grey


Vallejo - Game Air

Shades of skin:
Odcienie skóry:

72.703 Pale Flesh
72.741 Dwarf Skin
72.704 Elf Skintone
72.736 Bronze Fleshtone
72.735 Dead Flesh
72.744 Dark Fleshtone
Shades of brown:
Odcienie brązu:

72.761 Khaki
72.740 Leather Brown
72.763 Desert Yellow
72.762 Earth
72.743 Beasty Brown
72.745 Charred Brown

Game Air vs Game Color
Below is a photo comparing the bottle color Khaki 72061 series Game Color and Khaki 72761 series Game Air. The colors are practically identical. The same situation is with other colors in both palettes. Each color of the Game Color has its counterpart in Game Air. A table can be found in the leaflet > CLICK.

Poniżej zdjęcie porównujące buteleczkę koloru Khaki 72.061 z serii Game Color oraz Khaki 72.761 z serii Game Air. Kolory są praktycznie identyczne. Taka sama sytuacja jest z innymi kolorami w obydwu paletach. Każdy kolor z Game Color ma swojego odpowiednika z Game Air. Dokładną tabelę znajdziecie w ulotce > CLICK.


I store my Game Air paints in a practical plastic box.
Mój zestaw Game Air przechowuje w praktycznym plastikowym pudełku.


Probably in the next few weeks will be available for purchase the entire set of Game Air in a more convenient carrying case. At the moment you can already submitted a "pre order" for example in
PK-PRO. The whole sets include additionaly as Airbrush Cleaner.

Prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni dostępny będzie do kupienia cały zestaw Game Air w bardziej wygodnej walizce. Na tą chwilę można już składać "pre order" np.  w sklepie PK-PRO. Zestaw dodatkowo zawiera Airbrush Cleaner.


Conclusions
I like a new series of Game Air paints. I use an airbrush where possible. These paint facilitate me my job. Paint does not require a long mixing and additional dilution. Great color palette chosen for the figures of fantasy and sf. Of course, these colors can be used in many other projects. If, you are thinking about first paints for airbrush, it is a perfect set. In short - highly recommended.

Nowa seria farb Game Air przypadła mi bardzo do gustu. Używam aerografu gdzie to tylko możliwe. Te farby ułatwiają mi moją pracę. Farby nie wymagają długiego mieszania i dodatkowego rozcieńczania. Świetnie dobrana paleta kolorów dla figurek fantasy i sf. Oczywiście kolory te możemy wykorzystać w wielu innych projektach. Jeśli w szczególności zastanawiacie się nad swoimi pierwszymi farbami do aerografu, to jest to idealny zestaw. Mówiąc krótko - zdecydowanie polecam.

Vallejo - Game Air


Have fun painting,
ARBAL