How to make a simple labels for bases? | Coloured Dust

Monday, January 5, 2015

How to make a simple labels for bases?

One of the most frequently asked questions for my readers is, "How did you do the labels on bases?". The same question is asked me on all sorts of competitions. Ways to do these labels is of course a lot. Many similar guides on this topic can be found on the Internet. Below I will present to you my way, which is a compilation of a few other ideas I've found in the past.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań przez moich czytelników brzmi "Jak zrobiłeś etykietki na podstawkach?". To samo pytanie jest mi zadawane na wszelakich konkursach. Sposobów na zrobienie takich etykietek jest oczywiście wiele. Wiele podobnych poradników o tej tematyce znajdziecie w Internecie. Poniżej przedstawię Wam mój sposób, który jest kompilacją kilku innych pomysłów jakie znalazłem w przeszłości.

We need:

 • foil (film) for laser or inkjet printer
 • double-sided adhesive tape
 • scissors
 • black paint
 • computer
 • printer


Potrzebujemy:
 • folia do drukarki atramantowej lub laserowej
 • taśma klejąca dwustronna
 • nożyczki
 • czarna farba
 • komputer
 • drukarkaThe most important thing that is needed to complete the labes are film for printing. In the past it was used to display the presentation on żutknikach. It can be hard to come by nowadays. Fortunately, I have two more packaging.

Najważniejszą rzeczą jaka jest potrzebna do wykonania etykietek jest folia do drukowania. W przeszłości wykorzystywano ją do wyświetlania prezentacji na rzutnikach. Może być trudna do zdobycia w dzisiejszych czasach. Na szczęście posiadam jeszcze dwa opakowania.


We must remember that there is a film version for laser printers ...
Musimy pamiętać, że istnieje folia w wersji do drukarek laserowych...


... and a version for inkjet printers. This is very important. Using the wrong film you can damage the laser printer!

...oraz wersja do drukarek atramentowych. Jest to bardzo istotne. Używając nieodpowiedniej folii możemy uszkodzić drukarkę laserową!


Once we have a suitable foil we can design labels. I make it just in MS Word. You can use any graphics program. It's just your choice. Remember about the appropriate dimensions of the label to the pedestal.

Kiedy już mamy odpowiednią folię możemy zaprojektować etykietki. Ja tworzę je poprostu w MS Word. Możecie użyć dowolnego programu graficznego. To już tylko Wasz wybór. Pamiętajcie o dobraniu odpowiednich wymiarów etykietki do piedestału.
Another important thing is to print labels in so-called mirror. The idea is that the ink or toner will be from the bottom of the label. In this way, touching it by hand will not damage it. If like me you don't have a printer that gives possibility to print in the mirror, you can use the PDFCreator. This is a free software that creates a printer called PDFCreator in the operating system. Before printing, turn on the printer properties appropriate option.

Kolejną ważna sprawą jest wydrukowanie etykietki w tzw. odbiciu lustrzanym. Chodzi o to, aby atrament lub toner znajdował się od spodu etykietki. W ten sposób nie uszkodzimy go dotykając ręką. Jeśli tak jak ja nie posiadacie drukarki, która daje mozliwość wydruku w odbiciu lustrzanym, możecie zastosować PDFCreator. To darmowe oprogramowanie, które utworzy drukarkę o nazwie PDFCreator w systemie operacyjnym. Przed wydrukiem włączamy we właściwościach drukarki odpowiednią opcję.


We print our design in PDFCreator printer. This creates a PDF file from our project but in mirror image.
Drukujemy nasz projekt do drukarki PDFCreator. W ten sposób powstanie plik PDF z naszym projektem ale w odbiciu lustrzanym.


Now you can print the PDF on a real printer and on relevant films. Cut out the label from all over the sheet of film. We leave some not printed film around.

Dopiero teraz możemy wydrukować ten PDF na prawdziwej drukarce i odpowiednio dobranej folii. Wycinamy etykietkę z całego arkusza folii. Pozostawiamy trochę czystej folii na około.


Prepare double-sided adhesive tape of sufficient width. You can buy it at any DIY store.
Przygotowujemy dwustronną taśmę klejącą o odpowiedniej szerokości. Kupicie ją w każdym markecie budowlanym lub sklepie DIY.


Glue film to the double-sided adhesive tape, from side on which the ink (or toner) is. Just for that was needed the option of mirror image when printed.

Naklejamy folię na taśmę dwustroną, na której znajduje się tusz (lub toner). Właśnie w tym celu potrzebny był wydruk z opcją odbicia lustrzanego.


Very carefully cut label using sharp scissors.
Bardzo dokładnie wycinamy etykietkę ostrymi nożyczkami.


The label on the double-sided adhesive tape and cut-out.
Etykieta po naklejeniu na taśmę i wycięciu.


Now paint the edges of the label with black paint (2). When this is done you could not see the white edges of the adhesive tape (1). In the picture below you should see the difference. Instead of paint you can use also a black marker pen.

Teraz malujemy krawędzie etykietki czarną farbą (2). Robimy to po to, aby nie było widać białych krawędzi od taśmy klejącej (1). Na poniższym zdjęciu powinniście zobaczyć różnicę.  Zamiast farby możemy użyć np. czarny pisak.


After the paint has dried, peel off the second part of the tape.
Po wyschnięciu farby, odklejamy drugą część taśmy.


Stick a label on a pedestal and firmly press to the surface.
Przyklejamy etykietkę na piedestale i mocno dociskamy ją do powierzchni.


We can modify our labels. For example one option is to print without a black background and paint them using gold acrylic paint. Experiment.

Możemy modyfikować nasze etykietki. Jedną z opcji jest wydruk bez czarnego tła i pomalowanie w kolorze złotym farbą akrylową. Poeksperymentujcie.


Simple, isn't it?
Prawda, że proste?


Have fun painting,
ARBAL