INBOX044 - Anglo-Norman Crusader, 1189 (H&V) | Coloured Dust

Wednesday, February 18, 2015

INBOX044 - Anglo-Norman Crusader, 1189 (H&V)

Today, we will look to the box with a bust from H&V. As you probably have noticed for some time, I fell in love with busts. This one is different because sculpted in 1:12 scale.

Dzisiaj zajrzymy do pudełka z popiersiem od H&V. Jak zapewne zauważyliście od pewnego czasu zakochałem się w popiersiach. To jest jednak inne bo wyrzeźbione w skali 1:12.

The model is packed in a nice box with a hard cardboard. The box is sealed with tape, which ensures us that we open them first.

Model zapakowany jest w ładne pudełko z twardego kartonu. Pudełko jest zaklejone taśmą, która gwarantuje nam, że otwieramy je jako pierwsi.
All bust components are protected with sponge.
Wszystkie elementy popiersia są zabezpieczone gąbką.


As you can see parts are not too many. And very well, we do not lose a lot of time for assembling the model.
Jak widzicie cześci nie ma zbyt wiele. I bardzo dobrze, nie stracimy dużo czasu na złożenie modelu w całość.


In the package are two helmets option inclluded. We can choose one of them.
W zestawie mamy opcjonalnie dwa hełmy. Możemy wybrać jeden z nich. 


It's how bust looks in both helmets. As you can see, the quality of the cast is very good. We do not have too many elements that we need to correct. The surfaces are very smooth.

Tak prezentuje się popiersie z poszczególnymi hełmami. Jak sami widzicie, jakość odlewu jest bardzo dobra. Nie mamy tu zbyt wiele elementów, które musimy poprawić. Powierzchnie są bardzo gładkie.


And it looks like a bust is ready to paint. I chose this helmet option.
A tak wygląda popiersie gotowe do malowania. Wybrałem właśnie taką opcję.


Now I will show you their differences, between 1:10 and 1:12 scale. Bust from H&V is much smaller. I think that this scale may be interested in a few of you.

Teraz zobrazuję Wam róznicę pomiędzy skalą 1:10 a 1:12. Popiersie od H&V jest znacznie mniejsze. Myślę, że ta skala możę zainteresować kilkoro z Was.Have fun painting,
ARBAL