Painting small historical diorama (SBS) | Coloured Dust

Wednesday, February 25, 2015

Painting small historical diorama (SBS)

Today I will show you more than 50 photos of the process of creating a small historical dioramas - Provincial Commander with Servant I added a minimal amount of comments. If you have any questions, leave it in the comments. Enjoy watching.

Dzisiaj przedstawię wam ponad 50 zdjęć z procesu tworzenia małej historycznej dioramy - Provincial Commander with Servant. Dodałem minimalną ilość komentarzy. Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarzach. Miłego oglądania.
At the beginning of all I've prepared the diorama elements for painting. Figures are metal and resin diorama components. It took me one evening.

Na początku przygotowałem wszystkie elementy dioramy do malowania. Figurki są metalowe, a elementy dioramy żywiczne. zajęło mi to jeden wieczór.
The next step was to select a suitable pedestal. I checked the appearance of several, different pedestals. I decided to choose a flat, circular pedestal from Secret Weapon.

Kolejnym krokiem było wybranie odpowiedniej podstawki. Sprawdziłem wygląd z kilkoma, różnymi piedestałami. Zdecydowałem się na płaski, okrągły piedestał od Secret Weapon.All next evening I've assembled all the elements together.
Przez kolejny wieczór sklejałem wszystkie elementy w całość.


Figures fixed separately on the wooden blocks. This will simplify the painting.
Figurki zamocowałem osobno na drewnianych klockach. Ułatwi to malowanie.


On the parts of diorama base I decided to add some extra stone floor. I have used the Milliput.
Na części dioramki postanowiłem dorobić kamienne podłoże. Użyłem masy Milliput.


The rest of the ground floor filled using the Vallejo Dark Earth 26.218. I've added a few small stones.
Pozostałą cześć podłoża uzupełniłem masą Vallejo Dark Earth 26.218. Dodałem kilka drobnych kamyczków.


Ready diorama base.
Gotowa podstawka dioramy.


I put the Vallejo Surface Primer  using an airbrush. I used three colors of primer. It will save me a lot of work.
Nałożyłem podkład Vallejo Surface Primer przy użyciu aerografu. Użyłem trzech kolorów podkładu. Zaoszczędzi mi to dużo pracy.


I started painting from base. For this purpose, I used a few shades of gray Vallejo Model Air paints and Vallejo Game Air. To diversify and add shades I used Vallejo Model Wash directly from airbrush.

Malowanie rozpocząłem od podstawki. W tym celu użyłem kilku odcieni szarości farb Vallejo Model Air i Vallejo Game Air. Do urozmaicenia i dodania odcieni użyłem Vallejo Model Wash bezpośrednio z aerografu.


Sand was painted using AMMO oil effects. Using brush I've also added a black wash over the entire surface. I focused on the major depressions. Stones was highlighted using simplest technique "drybrush". Painted tile on the base color.

Efektami olejnymi AMMO pomalowałem piasek. Używając pędzle dodałem również czarny wash na całej powierzchni. Skupiłem się na największych zagłębieniach. Rozjaśniłem kamienie najprostszą techniką "drybrush". Pomalowałem dachówkę na bazowy kolor.


I found a reference photo of tiles. I did it on holiday in Spain.
Znalazłem zdjęcie referencyjne dachówki. Zrobiłem je na wakacjach w Hiszpanii.


Highlighted the base color of the tiles and added shadows. Well differentiated shades of individual tiles.
Rozjaśniłem bazowy kolor dachówki i dodałem cienie. Zróżnicowałem również odcienie poszczególnych dachówek.


I decided to test the effects of Weathering from Modelmates. I have to admit that it very, very positively surprised me. Can be diluted with water. After quick drying, effect is very realistic. I'll try to pay more attention to them in later projects. I can honestly recommend you this product.

Postanowiłem przetestować efekty do weatheringu firmy Modelmates. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyły. Rozcieńcza się je wodą. Po szybkim wyschnięciu, stworzony efekt jest bardzo realistyczny. Postaram się im poświęcić więcej uwagi przy następnych projektach. Mogę je już Wam jednak szczerze polecić.


To revive the diorama I decided to add the Army Painter tufts of grass's. The choice was difficult.
Aby ożywić dioramkę postanowiłem dodać kępki trawy firmy Army Painter. Wybór był trudny.


I also added some dried leaves. To stick them I used AMMO "Sand & Gravel Glue".
Dodałem również kilka wyschniętych liści. Do przyklejenia użyłem AMMO "Sand & Gravel Glue".


At the end I added a few shades of Vallejo pigments. I fixed only pigments on the sand, using Secret Weapon  Pigment Fixer.

Na samym końcu dodałem kilka odcieni pigmentów Vallejo. Utrwaliłem jedynie pigmenty na piasku, używająć Secret Weapon  Pigment Fixer.


I fixed pedestal surface with black paint and varnish it. The whole process of painting base took me about 4 hours.
Poprawiłem powierzchnię piedestału czarną farbą i polakierowałem ją. Cały proces pomalowania "martwej natury" zajęło mi około 4 godzin.


Now was time for painted figurines. For the reminder, let me add that they are made in 54mm scale. Pre-shading and lightening the largest surface (clothes) I made with airbrush. As always started from - Blacklining. 

Teraz należało pomalować figurki. Dla przypomnienia dodam, że są one wykonane w skali 54mm. Wstępne cieniowanie i rozjaśnienie największych powierzchni (ubrania) wykonałem aerografem. Jak zawsze rozpocząłem od - Blacklining. 


For some colors, I've painted two figures in parallel.
Przy niektórych kolorach, malowałem obie figurki równolegle.


All crosses are "free hands".
Wszystkie krzyże namalowałem odręcznie.


I've deepened shadows using dry pigments. 
Cienie szat pogłebiłem suchymi pigmentami.
Robes was weathered using dry pigments.
Przybrudzenie szat wykonałem pigmentami.


The first figure is ready. Working time is approximately 8 hours.
Pierwsza figurka skończona. Czas pracy to około 8 godzin.


Time for the second figure. It contains a lot of leather elements.
Czas na drugą figurkę. Zawiera ona sporo skórzanych elementów.


The colors of the shield are in contrast with the browns on the figurines and grays on the base.
Kolory tarczy mają kontrastować z brązami figurki oraz z szarościami podstawki.


Next details. All leather items such as belts or books covers have painted the relevant material textures.
Kolejne detale. Wszystkie skórzane elementy jak paski czy okładki ksiąg mają namalowane odpowiednie faktury materiału.


Do not forget about the less visible elements. Below you can see the back side of the shield.
Nie zapominamy o mniej widocznych elementach. Poniżej widać tylną stronę tarczy.


Now I focused on the shields. Painted a damages. Weathered by pigments. To paint this figurine I needed about 12 hours.

Teraz skupiłem się na tarczach. Domalowałem zniszczenia. Przybrudziłem je pigmentami. Na pomalowanie tej figurki potrzebowałem około 12 godzin.


I've secured figures using Vallejo varnishes. Fixed them on the base. Figures are heavy (metal) so I used pins.
Figurki zabezpieczyłem lakierami Vallejo. Zamocowałem je na podstawce. Figurki są ciężkie (metalowe) więc zastosowałem piny.


Time for other diorama details.
Czas na pozostałe detale dioramy.


This is how the whole diorama looks.
Tak prezentuje się całość.


I have to add detail such as a bird on the roof, the bones on the ground and the chain. I gave up this idea.
Myślałem jeszcze o dodaniu takich detali jak ptak na dachu, kości na ziemi oraz łańcuch. Ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu.The final element was made a label and stick them on a pedestal.
Ostatnim elementem było zrobienie i naklejenie na piedestał plakietki.
Just a handwritten signature and the end of the project...
Jeszcze tylko odręczny podpis i koniec...
In my gallery you will find more detailed photos of the diorama. I hope that my "step by step" with the process of creating this project will be useful for you :)

W mojej galerii znajdziecie więcej dokładnych zdjęć całej dioramy. Mam nadzieję, że moja relacja "krok po kroku" z procesu powstawania tego projektu będzie dla Was przydatna.

Have fun painting,
ARBAL