INBOX048 - Gaius Julius Caesar (Nuts Planet NP-B016) | Coloured Dust

Sunday, July 12, 2015

INBOX048 - Gaius Julius Caesar (Nuts Planet NP-B016)


Today I'll show you another bust from Nuts Planet - Gaius Julius Caesar (Nuts Planet NP-B016). I planned not to bore you with next bust and for next project to choose a figure but I couldn't. Just their every next model is so amazing that I have to paint it ...

Dzisiaj pokażę Wam kolejne popiersie od Nuts Planet - Gaius Julius Caesar (Nuts Planet NP-B016). Planowałem Was już nie zanudzać popiersiami i na kolejny projekt wybrać jakąś figurkę ale nie mogłem. Po prostu każdy ich kolejny model jest tak niesamowity, że muszę go pomalować...


Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. The model as always is packed in a nice cardboard box.
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy. Model jak zawsze zapakowany jest w ładne, kartonowe pudełko.


Inside the box, all parts are secured by sponge.
W środku pudełka, części zabezpieczone są gąbką.


The model consists of only two parts. It's so easy to asemble :)
Model składa się z tylko dwóch części. Jest więc dziecinnie proste do złożenia :)As usual, we are dealing with incredible details.
Jak zwykle mamy do czynienia z niesamowitymi detalami.On the back of the bust, we must correct one place. This is place where the resin was fed into the casting mold. It's not a big problem to remove.

Z tyłu popiersia musimy usunąć dwie nadlewki. Są to miejsca, którymi żywica była doprowadzana do formy odlewniczej. Nie stanowi to jednak większego problemu.


The second element is the head of the bust. It's sculpted phenomenal. There is nothing to describe just see the pictures below.

Drugim elementem popiersia jest głowa. Jest wyrzeźbiona fenomenalnie. Nie ma tu co opisywać po prostu zobaczcie poniższe zdjęcia.


Place for attaching the head. It is done in this way that the head is always fasten in the correct position.
Miejsce na przymocowanie głowy. Zrobione jest ono tak, że głowę zawsze przymocujemy w prawidłowej pozycji.


This is the assembled bust.
Tak wygląda złożone popiersie.


As always in a Nuts Planet kit, you will find the element that allows you to mount a bust in the pedestal.
Jak zawsze w zestawie od Nuts Planet, znajdziemy element pozwalający na zamontowanie popiersia w piedestale.


In conclusion, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. I highly recommend, and personally start painting :)

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Szczerze polecam, a osobiście zabrałem się już za malowanie :)
Have fun painting,
ARBAL