Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck | Coloured Dust

Saturday, July 18, 2015

Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck

In the following review, I will present you in a well-known in modelers world airbrush company Harder&Steenbeck  - INFINITY. I'm not going to go into a detailed construction of the airbrush. The main construction of the nozzle and the method of it's installation I've already described in the previous reviews of H&S airbrushes.

W poniższej recenzji, zaprezentuję wam dobrze znany w kręgu modelarzy aerograf firmy Harder&Steenbeck - INFINITY. Nie będę wnikał w szczegółową budowę aerografu. Kwestia budowy dyszy i sposobu jej montażu opisywałem już w poprzednich recenzjach aerografów H&S.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toIf you have not had the opportunity to read my previous reviews of Harder&Steenbeck airbrushes then I suggest you first read them:

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać moich poprzednich recenzji aerografów firmy Harder&Steenbeck to proponuję najpierw się z nimi zapoznać:If you are just starting the adventure with airbrush you can find all necessary information here:
Jeśli dopiero rozpoczynacie przygodę z aerografem to wszelkie potrzebne informacje zebrałem tutaj:

AIRBRUSH - FAQ (English Version)Infinity CR Plus is my third Harder&Steenbeck airbrush. Bith Evolution models I've used nearly 2.5 years. Infinity from about 6 months. This allows me to share with you experiences with the use of all three models. As in the previous review I will focus also on the differences between those airbrushes.

Infinity CR plus to już mój trzeci aerograf firmy Harder&Steenbeck jaki posiadam. Oba modele Evolution używałem blisko 2,5 roku. Infinity od około 6 miesięcy. Dzięki temu mogę się z Wami podzielić wrażeniami z użytkowania wszystkich trzech modeli.  Tak jak w poprzedniej recenzji skupię się również na różnicach między tymi aerografami.


Having three airbrushes from H&S has a big advantage. I can freely exchange between the individual components (FPC valve, needles, nozzles, ink reservoirs ...) if necessary.

Posiadanie trzech aerografów od H&S ma dużą zaletę. Mogę dowolnie wymieniać między nimi poszczególne podzespoły (zawór fPc, igły, dysze, zbiorniczki na farbę...) jeśli zajdzie taka potrzeba.


Infinity also is packed in a practical plastic box. Here's how they look after first opening.
Infinity, również zapakowany jest w praktyczne plastikowe pudełko. Oto jak się prezentuje po pierwszym otwarciu.

Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck


On the photo is visible set 2in1 with nozzle  0.15mm and 0.4mm and two containers for paint.
Na zdjęciu widoczny jest zestaw 2in1 z dyszą 0,15mm i 0,4mm oraz dwoma zbiornikami na farbę.

Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck

Inside there is also, as always, a very comprehensive manual. It describes in details additional functions that Infinity have. Novice users will find there also useful tips on how to use and clean airbrush. A few tips on how to proceed in time with airbrush problems can also come in handy.

W środku znajdziemy również jak zawsze, bardzo obszerną instrukcję obsługi. Szczegółowo opisuje ona dodatkowe funkcje jakie posiada Infinity. Początkujący użytkownik znajdzie tam także przydatne wskazówki jak używać i czyści aerograf. Kilka porad jak postępować w czasie problemów z aerografem także może się przydać.


Infinity has obviously Teflon seal. They are very durable and resistant to aggressive solvents.
Infinity posiada oczywiście teflonowe uszczelki. Są one bardzo wytrzymałe i odporne na silne rozpuszczalniki.

Evolution ALplus vs Infinity CRplus.

Evolution ALplus vs Infinity CRplus.

Infinity has additional system to control amount of paint supplied to the nozzle called "Quick Fix". We set the lock, which is responsible for how far the needle is ejected from the nozzle. This solution is very clever and constructed differently from cheap Chinese airbrushes.

Infinity posiada regulację ilości dostarczanej do dyszy farby nazwaną "Quick Fix". Możemy ustawić blokadę, odpowiedzialną za to jak daleko wysuniemy igłę z dyszy. Rozwiązanie to jest bardzo sprytne i skonstruowane zupełnie inaczej niż w tanich chińskich aerografach.


To unscrew the rear part of the airbrush we need to use a special "tool". It is a completely different solution than the Evolution series

Aby odkręcić tylną część aerografu musimy użyć specjalnego "przyrządu". Jest to całkowicie inne rozwiązanie niż w serii Evolution.


Additional adjustment also allows to adjust the sensitivity of the lever.
Dodatkowe pokrętło pozwala również regulować czułość dźwigni.


In the set we will also find "Distance Cap" lets you write airbrush on paper. Handy little gadget  for modelers.
W zestawie znajdziemy również "Distance Cap" umożliwiający pisanie aerografem po kartce papieru. Gadżet mało przydatny modelarzom.


Airbrush is perfectly balanced. Very comfortable in the hand. It is of course heavier than Evolution AL plus but it's a matter of personal tastes and habits.

Aerograf jest idealnie wyważony. Bardzo dobrze leży w dłoni. Jest oczywiście cięższy niż Evolution AL plus ale to już kwestia osobistych upodobań i przyzwyczajeń.

Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck
Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck
Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck

The airbrush is covered by a triple layer of copper, nickel and chromium layer with a high gloss. The only elements that can be damaged in this construction is a needle and nozzle.

Aerograf pokryty jest potrójną warstwą miedzi, warstwą niklu oraz chromu o wysokim połysku. Jedyne elementy jakie możemy uszkodzić w tej konstrukcji to igła i dysza.


When painting Infinity works great. Aalready familiar from Evolution the nozzle assembly system without screwing is 100% perfect solution. Of course, the use of 0.15mm nozzle requires a bit of experience. For starters I suggest strongly to choose 0.2mm nozzle. Infinity airbrush is worth the price, so if you are considering to buy it you will not be disappointed.

W pracy Infinity sprawdza się wyśmienicie. Znany już z Evolution system montażu dyszy bez przykręcania jest w 100% idealnym rozwiązaniem. Oczywiście używanie dyszy 0,15mm wymaga nieco doświadczenia. Na początek proponuję zdecydowanie dyszę 0,2mm. Arograf Infinity wart jest swojej ceny, więc jeśli rozważasz jego zakup to nie będziesz zawiedziony.

Airbrush "INFINITY CR plus" - Harder&Steenbeck
INFINITTY CR plus with fPC.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak