"HUMANOID" (part 1 - assembling) | Coloured Dust

Wednesday, November 25, 2015

"HUMANOID" (part 1 - assembling)

Another "SBS" for you. This time will be huge, because the project itself is huge. Mini diorama in 90mm scale from Nuts Planet - "HUMANOID. I hope I will have energy until the end :) I am also counting on your comments and ideas, which I hope will help me to improve this project.

Kolejny "SBS" dla Was. Tym razem będzie ogromny, bo i sam projekt jest ogromny. Mini diorama w skali 90mm od Nuts Planet - "HUMANOID". Mam nadzieję, że dotrwam do końca :) Liczę również na wasze komentarze i pomysły, które mam nadzieję pomogą mi ulepszyć ten projekt.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toThe first part may be boring for you. But I want that this "SBS" from start to finish to beat all the work. For the beginning we will look inside the box with the model and prepare it for painting.

Pierwsza część może okazać się dla Was nudna. Chcę jednak by ten "SBS" od początku do końca pokazał całą pracę. Na początek zajrzymy do środka pudełka z modelem i przygotujemy go do malowania. 

HUMANOID - Nuts Planet

"Humanoid" is a model in 90mm scale. The box is really big and stuffed to the brim by parts. It is larger than the standard boxes with models from Nuts Planet.

"HUMANOID" to model w skali 90mm. Pudełko jest naprawdę spore i wypchane po brzegi częściami. Jest większe niż standardowe pudełka z modelami od Nuts Planet.


Inside we will find a kind of instructions and a list of all the elements.
W środku znajdziemy coś w rodzaju instrukcji i spisu wszystkich elementów.

HUMANOID - Nuts Planet
HUMANOID - Nuts Planet

HUMANOID - Nuts Planet

At the beginning I have lot of thought on how to make the base. I decided to use cheaper black picture frame.
Na początku dużo myślałem nad tym jak wykonać podstawkę. Zdecydowałem się na wykorzystanie taniej, czarnej ramki do zdjęć.


I've used unnecessary element of the photo frame. I pasted them to the edges of the frame. Frame secured against dirt using wide masking tape.

Z niepotrzebnego elementu umożliwiającego postawienie podstawki wyciąłem kilka elementów. Wkleiłem je pod krawędzie ramki. Ramkę zabezpieczyłem przed zabrudzeniem, szeroką taśmą malarską.


This is the scenic base, which is included in the kit. Is cast with the resin and does not require any additional processing.

Tak wygląda podstawka sceniczna, którą znajdziemy w zestawie. Odlana jest z żywicy i nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki.


Earlier I matched the position of the element on the photo frame. I glued itusing  Super Glue.
Wcześniej dopasowałem położenie elementu w ramce. Przykleiłem go klejem typu Super Glue.


I started adding additional elements to scenic base. I used a lot of  parts collected by me on last years. Mainly, bits from the Kromlech company.

Rozpocząłem dodawanie elementów do podstawki scenicznej. Wykorzystałem wiele zbieranych przez lata części. Głównie jednak bitsy od firmy Kromlech.

Empty space filled using Vallejo 26213 Pumice Grey tesxtue. Additional elements simply shoved into a mass without glue.

Pustą przestrzeń wypełniłem masą Vallejo Grey Pumice 26.213. Dodatkowe elementy po prostu wcisnąłem w masę bez użycia kleju. 


Vallejo - Textures of Sand, Earth & Stone


I left the base to dry for the next day. The layer of Vallejo tesxture was really thick.
Zostawiłem podstawkę do wyschnięcia na cały kolejny dzień. Warstwa masy Vallejo była naprawdę gruba.


I focused on the next elements of the model. I started from a huge robot hand. It's the main element of the whole diorama.

Skupiłem się na  kolejnych elementach modelu. Rozpocząłem od ogromnej dłoni robota. Stanowi ona główny element całej dioramy.

HUMANOID - Nuts Planet
HUMANOID - Nuts Planet

I've placed a hand on the base to see how it looks...
Umieściłem sklejoną dłoń na podstawce by sprawdzić jak prezentuje się całość...

HUMANOID - Nuts Planet

Next I've assembled the model of the dog.
Następnie skleiłem model psa.


Pin with plastic cord.
HUMANOID - Nuts Planet

I also prepared a elements of two robots. These robots will lie crushed under a big hand.
Przygotowałem również elementy dwóch robotów. Roboty te będą leżały przygniecione pod wielką dłonią.


At the end I assembled the 90mm robot figure. A large number of parts caused the whole preparation took me a lot of time.

Na sam koniec zostawiłem figurkę 90mm robota. Duża ilość części spowodowała, że przygotowanie całości zajęło mi trochę czasu.


All parts I've joined by metal pins and Super Glue.
Wszystkie części połączyłem za pomocą metalowych pinów i kleju typu Super Glue.


HUMANOID - Nuts Planet

Everything is ready for painting. Some elements are mounted on cork from wine. This will help me to paint them.
Wszystko gotowe do malowania. Część elementów zamocowałem na korkach po winie. Ułatwi mi to ich pomalowanie.


After drying and hardening of the Vallejo textureI;ve put on primer on the base. To do this quickly, I used black and white spray primers. I have not used those primers for almost 3 years! In this case it will be much faster than using the airbrush.

Po wyschnięciu i utwardzeniu się masy Vallejo nałożyłem podkład na podstawkę. Aby wykonać to szybko, wykorzystałem czarny i biały podkład w sprayu. Nie używałem tych podkładów od prawie 3 lat! W tym przypadku będzie to znacznie szybsze niż użycie aerografu.The whole base I've first painted black. After drying black primer I've used white primer vertically from above.
Całość pomalowałem na czarno. Po wyschnięciu czarnego podkładu wykonałem kilka psiknięć biała farbą pionowo z góry.


The next part of SBS will focuse on painting scenic base. All comments and ideas are welcome. Leave them in the comments section:)

W następnej części skupie się na pomalowaniu podstawki. Wszelkie uwagi i pomysły mile widziane. Pozostawcie je w komentarzach :) 


Have fun painting,
ARBAL