INBOX052 - Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models) | Coloured Dust

Wednesday, November 18, 2015

INBOX052 - Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models)

Today I'll show you figurine "Leona Lobo" in 54mm scale from Kabuki Models. This is another figure from the series "Big Sisters". I think the resemblance to characters from the movie Alien is here expedient :)

Dzisiaj zaprezentuję Wam figurke "Leona Lobo" w skali 54mm od Kabuki Models. To kolejna figurka z serii "Big Sisters". Myślę, że podobieństwo do postaci z filmu Alien jest tutaj celowe :)


The figurine is made in resin that closely resembles plastic.
Figurka wykonana jest z żywicy bardzo przypominającej plastik.

Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models)

Inside you will find also the plastic base and scenic base element.
W zestawie znajdziemy plastikową podstawkę oraz element sceniczny.


In the model we can find a few places that require small corrections. But this should not cause a big problem.
W modelu znajdziemy kilka miejsc wymagających drobnej korekty. Nie powinno to jednak sprawić dużego problemu.


The miniature is build from three parts.
Figurka składa się z trzech części.


Details in the scale of 54mm are very nice.
Detale jak na skalę 54mm są bardzo ładne.
And this is how it looks after assembly.
A tak prezentuje się sama figurka po sklejeniu.

Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models)
Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models)

The entire model with the base. Certainly I will use a bigger pedestal and modifies the whole scenic base.
Cały model wraz z podstawką. Z pewnością wykorzystam większy piedestał i zmodyfiukję podstawkę sceniczną.

Leona Lobo (PU5412 Kabuki Models)

And how do you like this miniature from Kabuki Models?
A jak Wam podoba się figurka od Kabuki Models?


Have fun painting,
ARBAL