Airbrush Station - Hobby Zone (HZ-as1) | Coloured Dust

Sunday, April 10, 2016

Airbrush Station - Hobby Zone (HZ-as1)


Today I'll show you a review of a new product from Hobby Zone - Airbrush Station. For the release of this product I've been waiting for several months. I put my small contribution to the creation of working with the company Hobby Zone. I also saw he creation first prototype version. Below I'll present you my fair and completely impartial opinion to this product.

Dzisiaj zaprezentuję Wam recenzję nowego produktu firmy Hobby Zone - Airbrush Station. Na wydanie tego produktu czekałem już od kilkunastu miesięcy. Włożyłem swój niewielki wkład w jego powstanie współpracując z firmą Hobby Zone. Byłem również świadkiem powstawanie pierwszej prototypowej wersji. Poniżej zaprezentuje Wam jednak uczciwą i całkowicie bezstronną opinię to tym produkcie.

On the market you will find many products like Airbrush Station. In the majority they have built exhaust. This is a fan and a channel which allows the fumes fly away from the workplace, eg. via window. The Hobby Zone product is intended to only protect our place of work against dirt. For this reason, he does not have the exhaust function.

Na rynku znajdziecie wiele produktów podobnych do Airbrush Station. W większości posiadają one wbudowany wyciąg. Jest to wentylator i kanał, który odprowadza opary z miejsca pracy np. za okno. Produkt firmy Hobby Zone z założenia ma tylko chronić nasze miejsce pracy przed zabrudzeniami. Z tego powodu nie posiada on funkcji wyciągu.Airbrush Station (HZ-as1)
Airbrush stand minimizes the risk of overspray from airbrush or spray paint in the working area. It consists of drawer, turntable, airbrush holder and place for clip holders.

Main features:
- Turntable of 25 cm in diameter that allows you to turn the painting object 360 degrees.
- Drawer for accessories, airbrush etc.
- Airbrush holder which can be used both for right and left hand
- 3mm holes for clip holders for painted parts x 12 pcs.
- Dimension of the work area: 37,7x27x24,2cm
- Possibility of demounting the working area after panting sesion.

Dimensions: 40,3x28x29cmStacja Lakiernicza (HZ-as1)
Stacja Lakiernicza zmniejsza ryzyko zabrudzeń obszaru w którym korzysta się z aerografu lub farb w sprayu. Stacja Posiada szufladę, obrotowe koło, uchwyty na aerograf i klipsy.

Główne cechy produktu:
- Obrotowe koło o średnicy 25 cm do obracania modelu o 360 stopni.
- Szuflada na akcesoria, aerograf itp.
- Uchwyt na aerograf z możliwością przystosowania do lewej ręki.
- Otwory 3 mm na klipsy do malowania  x 12 szt.
- Wymiary obszaru roboczego: 37,7 cm x 27 cm x 24,2 cm
- Możliwość złożenia obszaru roboczego po skończonej pracy.

Wymiary: 40,3 cm x 28 cm x 29 cm

PACKAGE
PAKOWANIE


As always with Hobby Zone we get very securely packed product. Carton was wrapped in bubble foil.
Jak zawsze w przypadku Hobby Zone otrzymujemy bardzo bezpiecznie zapakowany produkt. Karton był owinięty folia bąbelkową.


In the middle of a nice surprise. Stickers with the Hobby Zone logo and pencil with the company's print :)
W środku miła niespodzianka. Naklejki z logo Hobby Zone i ołówek z firmowym nadrukiem :)


After unpacking the foil we find a cardboard box sealed with duct tape. The following pictures shows the state of the package after removing the foil. As you can see a whole came to me completely undamaged.

Po rozpakowaniu folii znajdziemy kartonowe pudełko zaklejone szeroką taśmą samoprzylepną. Na poniższych zdjęciach widoczny jest stan opakowania po zdjęciu foli. Jak widzicie całość dotarła do mnie całkowicie nieuszkodzona.


After opening the carton you can find all the parts once again wrapped in bubble foil. It's for additionall protection.

Po otwarciu kartonu znajdziemy wszystkie części zapakowane dodatkowo w folię bąbelkową. Stanowi do kolejne zabezpieczenie.


Even my 13 month-old daughter has a problem to break the foil :)
Nawet moja 13 miesięczna córka miała problem aby rozerwać folię :)


All the elements that we will assembly "Airbrush Station" are additionally secured with paper adhesive tape. This prevents movement of parts during transport.

Wszystkie elementy, z których złożymy "Airbrush Station" sa dodatkowo zabezpieczone papierową taśmą samoprzylepna. Zapobiega to poruszaniu się części podczas transportu.


The only one metal part in the package is also taped to not lost.
Jedyny metalowy element jest również przyklejony taśmą aby się nie zgubił.


As you can see the product is really solidly packed. Probability of damage during transport is minimized by the manufacturer.

Jak widzicie produkt jest naprawdę solidnie zapakowany. Prawdopodobieństwo zniszczenia w trakcie transportu zostało zminimalizowane przez producenta.

INSTRUCTION
INSTRUKCJA


Installation instruction is two sides of A4. The manual is written in Polish and English. Assembly with the instruction is not a problem and is really simple.

Instrukcja montażu to dwie strony kartki A4. Instrukcja jest napisana w języku polskim i angielskim. Montaż z godnie z instrukcją nie stanowi problemu i jest naprawdę prosty.

ASSEMBLY
MONTAŻ


In the set you will find a few items that we have to cut with a sharp knife from a larger plate. We do not have to cut the whole elements, and only cut in several places. This provides greater security of small parts during transport.

W zestawie znajdziemy kilka elementów, które musimy wyciąć ostrym nożykiem z większej płyty. Nie musimy wycinać całych elementów, a jedynie naciąć w kilku miejscach. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo drobnych elementów w czasie transportu.

After a few minutes, all the parts are ready for assembly.
Po kilku minutach wszystkie części sa gotowe do montażu.


To assembly Airbrush Station we will need wood glue (PVA). All corners connections should be strengthened with masking tape until glue will dry. Excess glue can be removed with a wet cloth or tissue.

Do złożenia Airbrush Station potrzebny będzie klej do drewna (wikol). Wszystkie narożne połączenia warto wzmocnić taśmą malarską na czas schnięcia. Nadmiar kleju możemy usunąć mokrą ściereczką lub chusteczką.


When glue will dry the Airbrush Station is ready for use. Please note that not all components require glue.
Po wyschnięciu kleju, Airbrush Station jest gotowe do użycia. Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy wymagają sklejenia.

Turntable of 25 cm in diameter that allows you to turn the painting object 360 degrees.
AIRBRUSH HOLDER
UCHWYT NA AEROGRAF


On the side wall can be mounted the airbrush holder. Only one wall is provided with holes for mounting the holder. However, the walls are designed so that they can be freely installed on the right or left side. Thus, the holder can be useful for a right-handed or left-handed person.

Na boczną ściankę możemy zamontować uchwyt na aerograf. Tylko jedna ścianka posiada otwory umożliwiające zamontowanie uchwytu. Ścianki są jednak tak zaprojektowane, że możemy je zamontować dowolnie z prawej lub lewej strony. W ten sposób uchwyt może być użyteczny dla praworęcznej lub leworęcznej osoby.

H&S Evolution ALplus

In this holder fit all airbrushes that I have.
W uchwycie tym mieszczą się wszystkie aerografy jakie posiadam.

H&S Infinity CRplus


I have concerns about whether the holder will not fall out after several of his disassembly. It will likely require glue.

Mam obawy, czy ten uchwyt nie będzie wypadał po kilku jego demontażach. Prawdopodobnie będzie on wymagał przyklejenia. 
DRAWERSZUFLADA


Airbrush station have a small drawer. We can use it to store airbrush or other accessories.
Airbrush station posiada niewielką szufladę. Możemy w niej przechowywać aerograf lub inne akcesoria.

H&S Infinity and H&S Evolution oxes in Airbrush Station drawer.
Airbrush Station drawer.
WORKING AREA
OBSZAR ROBOCZY


The dimensions of the working area is 37.7 cm x 27 cm x 24.2 cm. It's really a lot of space to operate with both hands.

Wymiary obszaru roboczego to 37,7 cm x 27 cm x 24,2 cm.  To naprawdę sporo miejsca aby operować obiema rękoma.


Airbrush Station also has a rotating wheel with a diameter of 25 cm to rotate the model 360 degrees. The wheel can be useful for modelers. Personally I will not use it. If you don't want, we do not have it installed.

Airbrush Station posiada również obrotowe koło o średnicy 25 cm do obracania modelu o 360 stopni. Koło może być użyteczne dla modelarzy. Ja osobiście nie będę go używał. Jeśli nie chcemy, nie musimy go montować.

Turntable of 25 cm in diameter that allows you to turn the painting object 360 degrees.

The workspace have also 12 holes with a diameter of 3mm for the painting clips. In the pictures below, I for example, put brushes.

W obszarze roboczym znajduje się również 12 otworów o średnicy 3mm na klipsy do malowania. Na zdjęciach poniżej przykładowo umieściłem pędzle. 

3mm holes for clip holders for painted parts x 12 pcs.ERGONOMICS
ERGONOMIA


As I have written sooner, the workspace is large enough to comfortably worked on it with both hands. In addition the station front corners are rounded. This allows hands comfortably holding the edges. The height at which the working area is, also is suitable for comfortable operation.

Jak już pisałem wcześniej, obszar roboczy jest na tyle duży by wygodnie się na nim pracowało dwiema rękoma. Dodatkowo przednie rogi stacji są mocniej zaokrąglone. Dzięki temu wygodnie trzyma się ręce na krawędziach. Wysokość na jakiej znajduje się obszar roboczy również jest odpowiednia do wygodnej pracy.


DEMOUNTING
SKŁADANIE


Airbrush Station has the ability to demounting after work. If you do not have too much space on your desk, you can remove the three walls. The whole operation takes a few seconds. As a result, the station can be hide eg. on the wardrobe :) Remember that during the first assembly do not glue the walls to the working area!

Airbrush Station posiada możliwość złożenia po skończonej pracy. Jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca na biurku, możemy zdemontować trzy ścianki. Cała operacja trwa kilka sekund. Dzięki temu stację możemy schować np. na szafie :) Pamiętajcie, aby w czasie pierwszego montażu nie przykleić tych ścianek do obszaru roboczego! 

SUMMARY
PODSUMOWANIE


Airbrush Station from the Hobby Zone company is a very useful gadget for all who use airbrush. If you do not have the funds or you are unable to install similar stations with the exhaust, the Hobby Zone product is a great alternative. Protect your desk against dirt. The drawer can accommodate all the gadgets useful during operation with airbrush. Other additional functions are useful and will make working with the airbrush easier. All this for the affordable price. Airbrush Station is really recommendable product.

Airbrush Station od firmy Hobby Zone to bardzo przydatny gadżet dla wszystkich używających aerograf. Jeśli nie masz funduszy lub nie masz możliwości zamontowania podobnej stacji z wyciągiem, to produkt Hobby Zone jest świetną alternatywą. Zabezpieczy Twoje biurko przed zabrudzeniem. Szuflada pomieści wszystkie gadżety przydatne w czasie pracy. Pozostałe dodatkowe funckje ułatwią i umilą pracę z aerografem. Do tego wszystkiego przystępna cena. Airbrush Station to naprawdę godny polecenia produkt.Such was my old desk at work with the airbrush. I cover them using cartons to protect against dirt from airbrush.
Tak wyglądało moje stare biurko przy pracy z aerografem. Przykrywałem je kartonami w celu ochrony przed zabrudzeniem.And it is how looks now, when I use Airbrush Station.
A tak wygląda teraz, kiedy używam Airbrush Station.
Have fun painting,
ARBAL