How to make a modern ruined urban scenic base? | Coloured Dust

Friday, June 10, 2016

How to make a modern ruined urban scenic base?
From several weeks I'm working on a small diorama. Diorama will be done using two figures in 90mm from Nuts Planet. The whole has to be placed in a climate of modern destroyed urban environment. In this tutorial I'll show you the process of creating the scenic base. I think the most interesting topic will be the way I made concrete elements.

Od kilku tygodni pracuję nad niewielką dioramą. Dioramka będzie wykonana z użyciem dwóch figurek w skali 90mm od Nuts Planet. Całość ma byc umieszczona w klimacie nowoczesnego zniszczonego miejskiego środowiska. W tym tutorialu pokażę Wam proces tworzenia podstawki scenicznej. Myślę, że najciekawszym tematem będzie sposób w jaki wykonałem betonowe elementy.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toMiniatures used for this project:
At the beginning I have lot of thought on how to make the base. I decided to use cheaper black picture frame.

Na początku dużo myślałem nad tym jak wykonać podstawkę. Zdecydowałem się na wykorzystanie taniej, czarnej ramki do zdjęć.
I've used unnecessary element from the old, bigger photo frame. 
Uzyłem niepotrzebnych elmentów ze starej, większej ramki do zdjęć.I've secured photo frame against dirt using wide masking tape.
Ramkę zabezpieczyłem przed zabrudzeniem, szeroką taśmą malarską.


I put figures on the stand, to have an idea of the scale of the entire composition.
Postawiłem figurki na podstawce, aby mieć wyobrażenie o skali całej kompozycji.Now I'll show you how I made concrete elements on the scenic base. I've wrote an extensive article about this in Figure Painter Magazine issue 6.

Teraz pokażę Wam jak wykonałem betonowe elementy na podstawce scenicznej. Napisałem obszerny artykuł na ten temat w magazynie Figure Painter Magazine issue 6
Cut the wire. It will further serve as material for the reinforcement of concrete.
Docinamy drut, z którego zrobimy zbrojenie.


Prepare the plaster mixture. Best if not too watery.
Przygotowujemy gips. Najlepiej, żeby nie był zbyt rzadki.Pour the liquid plaster out into a rectangle form. I used old plastic figurine package and it worked well. Make reinforcement of your future concrete out of the wires cut earlier.

Wylewamy gips do formy (np. starego plastikowego blistra po figurkach). Z przygotowanych drutów ułożymy zbrojenie.Let us leave the plaster molds to dry.
Pozostawmy gips w formach, aż wyschnie.Take the dried plaster out from the form.
Zaschnięty gips wyciągamy z formy.I put plaster elements on the base to illustrate the compositions themselves.
Umieściłem gipsowe elementy na podstawce aby zobrazować sobie kompozycje.Now, to make the reinforcement visible, break the almost ready concrete imitation. In my case it already started to rust naturally!

Teraz, możemy np.: połamać naszą imitację betonu. Ja chciałem, aby zbrojenie było widoczne. Jak widzicie zbrojenie w naturalny sposób zaczęło rdzewieć!


To strengthen the cosntruction I soaked it with "Gravel&Sand Fixer". You can also used PVA glue for this purpose.

Postanowiłem wzmocnić całą konstrukcję, Nasączyłem ją "Gravel&Sand Fixer". Można tez zastosować rozwodniony klej typu wikol.


I've put on primer on the base. To do this quickly, I used black and white spray primers. The whole base I've first painted black. After drying black primer I've used white primer vertically from above.

Nałożyłem podkład na podstawkę. Aby wykonać to szybko, wykorzystałem czarny i biały podkład w sprayu. Całość pomalowałem na czarno. Po wyschnięciu czarnego podkładu wykonałem kilka psiknięć biała farbą pionowo z góry.


Once again I checked the whole composition.
Kolejny raz sprawdziłem całą kompozycję.


The next steps are made using only the airbrush.
Nastepne kroki zostały wykonane z użyciem tylko aerografu.

Now is the time for highlights and enhance the contrast.
Teraz przyszedł czas na rozjaśnienia i zwiększenie kontrastu.

Here's how stand at this stage look in natural light.
O to jak wygląda podstawka na tym etapie pracy w naturalnym świetle.


Now it's time for weathering. I've used rust effects from Modelmates. Apply using brush directly from the jar. Those are water soluble.

Teraz przyszedł czas na weathering. Użyłem efektów rdzy od Modelmates. Zastosowałem jes bezpośrednio z buteleczek. Są rozcieńczalne wodą.
Finally, I added a few shades of Pan Pastels and dry pigments.
Ostatecznie dodałem kilka odcieni Pan Pasteli i suchych pigmentów.


I've used Pan Pastels also for additional highlights.
Użyłem Pan Pasteli również do dodatkowych rozjaśnień.


So it is how scenic base finaly looks.
Tak prezentuje się ostatecznie podstawka.
This of course is not the end. Now I focus on painting figures. After placing the figures on the base, I will add a lot of details. Garbage, posters, more pigments, etc. Will present you all of this in the next article. All comments and ideas are welcome. Leave them in the comments section:)

To oczywiście nie koniec. Teraz skupiam się na pomalowaniu figurek. Po umieszczeniu figurek na podstawce, dodam sporo detali. Śmieci, plakaty, więcej pigmentów itp. Zaprezentuje Wam to wszystko w następnym artykule. Wszelkie uwagi i pomysły mile widziane. Pozostawcie je w komentarzach :)UPDATE 20.07.2016
And the second part of this tutorial is online! Please take a look:
Druga część tego poradnika jest już online! Proszę zerknijcie:

Have fun painting,
ARBAL