MrBLACK PUBLICATIONS | Coloured Dust

Tuesday, July 5, 2016

MrBLACK PUBLICATIONS


In the past (123), in the pages of my blog, I've tried to present you printed publications related to our hobby. I don't know if I convince you to read and purchases of these publications. Today, however, I wanted to present you the "Mr Black Publications".

W przeszłości (1, 2, 3), na łamach mojego bloga, starałem się Wam zaprezentować drukowane wydawnictwa związane z naszym hobby. Nie wiem czy udało mi się nakłonić Was do lektury i zakupy tych wydawnictw. Dzisiaj chciał bym jednak zaprezentować Wam wydawnictwo "Mr Black Publications".

Mr Black Publications is a company that published  (and still publishing) a series of Hobby Modelling books.
Mr Black Publications jest firmą, która opublikowała (i nadal publikuje) serię książek o modelarstwie i figurkach.


Scale Model Handbook is the series of books covering most of the modelling aspects like figures, armour, aircraft, dioramas, vignettes, etc. Every book have dedicated to one modelling field (Armour Modelling, Figure Modelling etc.) and include a unique collection of work that is aimed at all levels of modellers. Award winning models, Step by Step themes, Techniques, History, Original illustrations, Color tone recipes, Sculpting Tips, Scratch Built Themes, Brushwork Tricks, Groundwork Techniques and much more, all submitted by well know artists, compile this mosaic of inspiration.

Scale Model Handbook jest serią książek obejmujących większość aspektów modelarstwa takich  jak figurki, pancerka, samoloty, dioramy, winiety itp. Każda książka została poświęcone jednej dziedzinie modelarstwa (Armour Modelling, Figure Modelling itp) i zawierają unikalną kolekcję prac, która jest skierowana do modelarzy na wszystkich poziomach. Nagrodzone modele, poradniki krok po kroku, techniki, historia, oryginalne ilustracje, lista użytych kolorów, porady rzeźbiarskie, "scratch builds", triki malowania pędzlem, techniki tworzenia podstawek scenicznych i wiele więcej, a wszystko napisane przez dobrze znanych artystów, skompilowane w potężną paczkę inspiracji.
In this moment there are three series available:
W tej chwili dostępne są trzy serie:FIGURE MODELLING

In this moment there is 17 Scale Model Handbook Series available about figures (Figure Modelling). In this books that has taken months in preparation per book, they gather representative samples as well different forms of work. Here you will find the painting of commercial pieces using acrylics, oils or enamels, sculpting, conversions, work on ground presentation and scenery, historical texts, indeed, many different aspects of figure modelling have been covered.

W tej chwili dostępnych jest 17 książek  Scale Model Handbook o figurkach (Figure Modelling). W tych książkach, których przygotowanie zajęło wiele miesięcy, zebrane są reprezentatywne próbki różnego rodzaju prac. Znajdziemy tutaj dostepne na rynku figurki pomalowane z wykorzystaniem farb akrylowych, olejnych oraz emalii, rzeźbienie, konwersje, prezentacje tworzenia podstawek scenicznych, generalnie wiele różnych aspektów modelarstwa figurkowego.

WWII SPECIAL

This is the first book in the series entirely dedicated to creations inspired by those events that took place between the years 1939-1945 known to Western histories as “The Second World War”. Even though wartime themes are numerous herein, and feature an extended variety of models and figures, especially in 1:35 scale.

Jest to pierwsza książka z serii w całości poświęcona twórczości inspirowanej tymi wydarzeniami, które miały miejsce w latach 1939-1945 czyli  II Wojny Światowej. Znajdziemy tu liczne wojenne motywy z duża ilością modeli i figurek, zwłaszcza w skali 1:35.

DIORAMA MODELLING

Diorama Modelling series of Scale Model Handbooks are 2 books in this moment. Those books have an extended format to cover a great variety of military modelling themes and various types of dioramas.

W serii Diorama Modelling dostępne sa w tej chwili 2 książki. Książki te mają rozszerzony format. Obejmują wiele różnych tematów zarówno wojskowych jak i dioram róznego typu..This 100-page books offers lots of interesting and prototype material to meet the interests of all readers. Different approaches, techniques and step-by-step instructions are covered in more than 400 photographs and associated texts to inspire you, towards making your own creations.

Te 100-stronicowe książki oferują wiele ciekawego i unikalnego materiału, aby zaspokoić zainteresowanie wszystkich czytelników. Różne podejścia do tematów, techniki i instrukcje krok po kroku, obejmują ponad 400 zdjęć i tekst  z nimi związany aby inspirować do samodzielnej pracy.
Ordered books reached me after about a week. Packaged were very safe.I was afraid of it or survive intact journey from Greece. On the pictures below you can see how books were packed.

Zamówione książki dotarły do mnie po około tygodniu. Zapakowane były bardzo bezpiecznie. Obawiałem się o to czy przetrwają podróż z Grecji nieuszkodzone. Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć jak książki były zapakowane.


Books, in the cardboard, were also wrapped in a soft foil.
Książki, w środku kartonu, były dodatkowo owinięte w mieką folię.


Inside, I found a nice greeting from the publisher :)
W środku znalazłem miłe pozdrowienia od wydawcy :)


In addition, along with the books I found a colorful flyer for other publications and bookmarks.
Dodatkowo, wraz z książkami znalazłem kolorowe ulotki o pozostałych wydawnictwach i zakładki.

MrBLACK PUBLICATIONS

So I started to read, which I continued on my one week holiday. I must admit that I've not read so good guides related to our hobby yet. Soon I'll present a more detailed reviews of individual books.

Zabrałem się więc do lektury, która kontynuowałem na moim tygodniowym urlopie. Muszę przyznać, że dawno nie czytałem tak dobrych poradników związanych z naszym hobby. Wkrótce przedstawię Wam  bardziej szczegółowe recenzje poszczególnych książek.

MrBLACK PUBLICATIONS


Please visit Mr Black Publications and become familiar with the available publications.
Zajrzyjcie na stronę Mr Black Publications i zapoznajcie się z dostępnymi publikacjami.


Have fun painting,
ARBAL