INBOX058 - FALLSCHIRMJAGER (Nuts Planet NP-B009) | Coloured Dust

Thursday, July 14, 2016

INBOX058 - FALLSCHIRMJAGER (Nuts Planet NP-B009)

I'll show you another bust from Nuts Planet - "FALLSCHIRMJAGER (NP-B009). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie od Nuts Planet - "FALLSCHIRMJAGER (NP-B009) Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy.

FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)
Photo from www.nutsplanet.com
Painted by Myeong-Ha Hwang

Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeong-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Myeong-Ha Hwang.

FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)
FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)

Inside we will find 22 parts protected by sponge. These figures are flying to my home in Poland directly from Korea. Always come to me completely undamaged.

W środku znajdziemy 22 części zabezpieczone gąbką. Figurki te leca do mojego domu w Polsce bezpośrednio z Koreii. Zawsze docierają do mnie całkowicie nieuszkodzone.


FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)

Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.


Place for attaching the head. It is done in this way that the head is always fasten in the correct position.
Miejsce na przymocowanie głowy. Zrobione jest ono tak, że głowę zawsze przymocujemy w prawidłowej pozycji.The set comes to the true cord. The same cord was used for the parachute creation. This string must be placed between a parachute and hand.

W zestawie znajdziemy prawdziwy sznurek. Ten sam sznurek został użyty przy stworzeniu spadochronu. Sznurek ten musimy umieścić pomiędzy spadachronem, a ręką.


We need to assemble the machine gun. It's exactly the same like in German DAK bust. Assembled machine gun should be glued to the bust at the end of painting.

Karabin musimy zmontować z kilku części. Jest dokładnie taki sam jak w popiersiu German DAK. Sklejony karabin powinniśmy przykleić do popiersia na samym końcu po jego pomalowaniu.

As always in a Nuts Planet kit, you will find the element that allows you to mount a bust in the pedestal.
Jak zawsze w zestawie od Nuts Planet, znajdziemy element pozwalający na zamontowanie popiersia w piedestale.Details are very clear and accurate.
Detale są bardzo wyraźne i dokładne.FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)
FALLSCHIRMJAGER (Nuts PLanet NP-B009)In conclusion, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. I highly recommend. But remember this really big bust that require a lot of work. This is not a model for beginners.

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Szczerze polecam. Ale pamiętajcie to naprawde duże popiersie wymagające bardzo dużo pracy. To nie jest model dla początkujących.
PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
ARBAL