INBOX059 - Don Quixote (Nuts Planet NP-B024) | Coloured Dust

Tuesday, July 26, 2016

INBOX059 - Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)


Today I'll show you another bust from Nuts Planet - "Don Quixote (NP-B024). The bust is manufactured in 1:9 scale and molded in a high quality resin. The character Don Quixote was sculpted by the famous artist Romain Van den Bogaert.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie od Nuts Planet - "Don Quixote (NP-B024) Popiersie jest wykonane w skali 1:9 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Postać Don Kichota została wyrzeźbiona przez znnego artyste Romain Van den Bogaert.

Photo from www.nutsplanet.com
Painted by Myeong-Ha Hwang

Clip from 202 documentary movie “Lost in La Mancha".

Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeong-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Myeong-Ha Hwang.

Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)
Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)

Inside we will find 8 parts protected by sponge. These figures are flying to my home in Poland directly from Korea. Always come to me completely undamaged.

W środku znajdziemy 8 części zabezpieczonych gąbką. Figurki te leca do mojego domu w Polsce bezpośrednio z Koreii. Zawsze docierają do mnie całkowicie nieuszkodzone.

Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)

Bust is made in 1:9 scale with high quality resin. Place for attaching the head. It is done in this way that the head is always fasten in the correct position.

Popiersie wykonane jest w skali 1:9 z wysokiej jakości żywicy. Miejsce na przymocowanie głowy. Zrobione jest ono tak, że głowę zawsze przymocujemy w prawidłowej pozycji.

Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)

Details are very clear and accurate. On the surface of the armor we can find a lot of damage, scratches and dents.

Detale są bardzo wyraźne i dokładne. Na powierzchni zbroi znajdziemy wiele zniszczeń, zadrapań i wgnieceń.

Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)

Na lewym ramienuiu znajdziemy nadlewkę, którą trzeba usunąć,
On the left shoulder find a glyph that must be removed,The face of Don Quixote is cheerful and full of humor (or maybe insanity?).
Twarz Don Quixote jest wesoła i pełna humor (a może obłedu?).

Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)
Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)
Don Quixote (Nuts Planet NP-B024)Mustache consist of two elements that we need to gluse in the right places.
Wąsy składają się z dwóch elementów, które musimy przykleić w odpowiednich miejscach.


As always in a Nuts Planet kit, you will find the element that allows you to mount a bust in the pedestal.
Jak zawsze w zestawie od Nuts Planet, znajdziemy element pozwalający na zamontowanie popiersia w piedestale.


A lance is made of 2 parts.
Kopia jest zrobiona z 2 części.


"Don Quixote" is another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. This time we have something more. Unique atmosphere as Don Quixote and humor visible in the sculpture.

"Don Quixote" to kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Tym razem mamy cos więcej. Niepowtarzalny klimat postaci Don Kichota i humor widoczny w rzeźbie.PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 20/20


Have fun painting,
ARBAL