Adding details to modern ruined urban scenic base. | Coloured Dust

Friday, July 29, 2016

Adding details to modern ruined urban scenic base.


In this article I'll show you how I finished work on the scenic base of my latest project "REVOLUTION". It will be another set of ideas when you creating the scenery in a climate of destroyed, urban environment. There is nothing revolutionary and on super high level but it can be useful for you.

W tym artykule, pokaże Wam jak zakończyłem pracę nad podstawką sceniczną z mojej ostatniej pracy "REVOLUTION". Będzie to kolejny zbiór pomysłów do wykorzystania przy tworzeniu scenerii w klimacie zniszczonego, miejskiego środowiska. Nie jest to nic rewolucyjnego i na super wysokim poziomie ale może będzie dla Was przydatne.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toBefore we begin, please read article, when I described how this scenic base was created:
Zanim zaczniemy, zapoznajcie się z poradnikiem, w którym opisałem jak powstała ta podstawka sceniczna:

I've not placed painted figures yet. This will make it difficult to work on the base. In addition, figures may be accidentally damaged. I've finished work on this base before I've painted miniatures.

Nie przyklejałem jeszcze pomalowanych figurek. Utrudniało by to pracę nad podstawką. Dodatkowo figurki mogły by ulec przypadkowemu uszkodzeniu. Pracę nad tą scenką zakończyłem na takim etapie zanim pomalowałem figurki.The most time I spent to think how to "decorate" concrete wall. I was going to place the printed posters. Finally, I decided to paint simple graffiti and lettering. The idea for the stencil was found by searching images on Google. I printed the stencil in an appropriate scale and I cut it.

Najwięcej czasu spedziłem nad wymyśleniem tego jak "udekorować" betonową ścianę. Miałem zamiar umieścić tam wydrukowane plakaty. Ostatecznie zdecydowałem się na proste graffiti i napis. Pomysł na szablon znalazłem przeszukując zdjęcia w Google. Wydrukowałem szablon w pomniejszeniu i wyciąłem go.


Graffiti I painted using the airbrush with nozzle 0.15mm. I've secured base, to not accidentally paint and damage other elements.

Graffiti pomalowałem uzywając aerografu z dyszą 0,15mm. Zabezpieczyłem podstawkę chusteczką, aby przypadkowo nie zabrudzić innych elementów.I added a handwritten inscription. I painted it using a brush.
Dodałem odręczny napis. Namalowałem go przy użyciu pędzla.I added a delicate streaks of white paint. I'm not fully satisfied...
Dodałem delikatne zacieki białej farby. Nie jestem z niego w pełni zadowolony, ale taki już pozostanie.


Now it's time to dirty figures. Many of you have written that they are too clean. I agree with you :) to their tainted, I used two dry pigments from Vallejo. Color 37104 Light Sienna will be the main pigment, which I'll apply later on the base. Pay attention mainly on shoes, bags and pants.

Teraz przyszedł czas na pobrudzenie figurek. Wielu z Was pisało, iż są one za czyste. Zgadzam się z tym :) do ich pobrudzenia użyłem dwóch suchych pigmentów firmy Vallejo. Kolor 73104 Light Sienna będzie głównym pigmentem, jaki zastosuje później na podstawce. Zwróćcie uwagę głównie na buty, torby i spodnie figurek.
Too little dirt? Opinions are always divided on this topic. As I said earlier in response to your comments, I don't want to obscure the hard work I put in painting miniatures by dirt. These are not chimney sweeps.

Zbyt mało brudu? Opinie zawsze są podzielone w tym temacie. Jak już pisałem wcześniej w odpowiedzi na komentarze, nie chce zasłaniać brudem ciężkiej pracy jaką włożyłem w pomalowanie figurek. To nie są kominiarze. 


I started preparing small details. I planed to put them on the base. The first was a paper box. However, I gave up this idea. Maybe I'll use the box in the another project :)

Zacząłem wykonywać drobne detale. Miałem w planie umieścić je na podstawce. Pierwszym było papierowe pudełko. Ostatecznie jednak, zrezygnowałem z tego pomysłu. Pudełko wykorzystam może w przyszłości do innego projektu :)More details - newspapers. I printed them and then dirty using washes and crumpled them. To base I've glued them using a universal polymer glue. Some of the newspapers will be covered with pigments. Some papers I'll add at the end after pigment dry.

Kolejne detale to gazety. Wydrukowałem je, a następnie przybrudziłem washami i pogniotłem. Do podstawki przykleiłem je używając uniwersalnego kleju polimerowego. Część gazet będzie przysypana pigmentami. Kilka gazet dodam jednak na końcu po wyschnięciu pigmentów.


I used the old thin steel cable (naturally rusted) and various wires. Their pieces glued to the base using a small amount of Super Glue. Here "C/A Applicator" tool can be useful.

Użyłem również starej, cienkiej linki stalowej (naturalnie zardzewiałej) i różnych drucików. Ich kawałki przykleiłem do podstawki używając niewielkiej ilości kleju typu Super Glue. Przydatne może byc tutaj narzędzie typu "C/A Applicator".


This is how the base looks in this moment.. I showed this picture to few friends painters. All of them suggested to add more debris and garbages. I agreed.

Tak wyglądała podstawka na tym etapie. Pokazałem to zdjęcie kilku znajomym malarzom. Wszyscy sugerowali, iż potrzeba więcej gruzu i śmieci. Zdecydowanie się z tym zgodziłem.Scenic bases - be creative!
It's all around us ...


The entire surface of the base I've showered small amount of ordinary sand and small stones visible in the picture:
Całą powierzchnię podstawki zasypałem więc niewielką ilością zwykłego piasku oraz drobnych kamyczków widocznych na zdjęciu:


I added crushed glass.
Dodałem również pokruszone szkło.


All these elements glued to the base using the "Sand & Gravel Glue".
Wszystkie te elementy przykleiłem do podstawki używając "Sand & Gravel Glue".After the glue dries, I've additionally showered base using several colors of Vallejo dry pigments - 73104 Light Sienna, 73105 Natural Sienna, 73102 Light Yellow Ochre. The first layer of pigments I fix using Cleanser Ipa. The next and last layer was not fixed.

Po wyschnięciu kleju podstawkę zasypałem dodatkowo kilkoma kolorami suchych pigmentów Vallejo - 73104 Light Sienna, 73105 Natural Sienna, 73102 Light Yellow Ochre. Pierwszą warstwę pigmentów utrwaliłem Cleanser Ipa. Kolejnej i zarazem ostatniej warstwy nie utrwalałem,


Photo taken in daylight.
Picture taken in fluorescent light.

In the set of figures were magazines and spent shell casings. I've painted them and varnished.
W zestawie z figurkami znajdowały się magazynki i łuski po pociskach. Pomalowałem je i polakierowałem.


The spent shell casings and magazines I've glued using a small amount of Super Glue.
Łuski po nabojach i magazynki przykleiłem uzywająć niewielkiej ilości kleju typu Super Glue.At the end I made a standard label for base. Long time I wondered about the title of this little diorama.
Na końcu wykonałem standardową plakietke na podstawce. Długo zastanawiałem sie nad tytułem tej scenki.

And that's the end of the project on which I spent much more time than planned. I don't regret, because diorama looks great in my cabinet. Thank you for following my adventures with these project, support and ideas :)

I to koniec projektu, nad którym spędziłem znacznie więcej czasu niż planowałem. Nie żałuję, bowiem dioramka prezentuje się świetnie w mojej gablocie. Dziękuję Wam za śledzenie mojej przygody z tym projektem, wsparcie i pomysły :)


Have fun painting,
ARBAL