From the workshop... #26 | Coloured Dust

Monday, May 15, 2017

From the workshop... #26


Almost 9 months have passed since the previous entry from the "From the workshop..." series. In recent weeks I have returned to hobby with a lot of energy and this is why I've wrote 26 article :)

Prawie 9 miesięcy minęło od poprzedniego wpisu z cyklu "From the workshop...". W ostatnich tygodniach powróciłem do hobby z większą energia i z tego powodu postanowiłem popełnić wpis numer 26 :)

Spring is here so it's good time to do clean up in the workshop. From time to time I run the ultrasonic cleaner and thoroughly clean the airbrushes. This time I also greased the selected parts with silicone oil.

Wiosna w pełni więc czas na porządki w warsztacie. Co jakiś czas uruchamiam myjkę ultradźwiękową i gruntownie czyszczę aerografy. Tym razem testowo nasmarowałem również wybrane części olejem silikonowym.On a walk I came across the great root of a cut tree. Thanks to that, I have now a supply of natural roots to my bases for the next few years :)

Na spacerze natknąłem się na wielki korzeń wyciętego drzewa. Dzięki temu mam teraz zapas naturalnych korzeni do podstawek scenicznych na kolejne kilka lat :)


At the beginning of this year I decided to finish all unfinished projects. One of them is 54mm Viking from Andrea Miniatures. He stood on the shelf prepared to paint almost 3 years ... I remember that I was scared when thinking about painting this figurine. Now I painted him on a couple of evenings and I'm very happy with the effect. I hope you like it too. Unfortunately I do not have all the photos from painting process so I do not know if I'll decide to publish an incomplete SBS.

Na początku tego roku postanowiłem dokończyć wszystkie niezakończone projekty. Jednym z nich jest Viking w skali 54mm od Andrea Miniatures. Stał na półce przygotowany do malowania prawie 3 lata... Pamiętam, że strasznie bałem się tej figurki. Teraz pomalowałem ją w kilka wieczorów i jestem bardzo zadowolony z efektu. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Niestety nie mam wszystkich zdjęć z jej procesu malowania więc nie wiem czy zdecyduje się na publikację niepełnego SBS.


And now most important. I've always liked scenic bases with lots of water. Remember one of my first guides How to make a base with water effect? I did almost everything but I never used resin to make scenic base. This was due to many reasons. However, I read a lot of guides on how to make this kind of base. I bought a epoxy resin and tried it...

I teraz najważniejsze. Od zawsze podobały mi się podstawki sceniczne z dużą ilością wody. Pamiętacie jeden z moich pierwszych poradników How to make a base with water effect? Robiłem wszystko tylko nigdy nie użyłem żywicy do wykonania takiej podstawki. Wynikało to z wielu powodów. Przeczytałem jednak mnóstwo poradników jak wykonać taką podstawkę. Zakupiłem sprawdzoną przez innych malarzy żywicę i spróbowałem...


... you can see the effect below. I have additionally used Vallejo Water Effects - Transparent Water and Extra Heavy Gel to create the water splashes. It was a big challenge and it is the first base of this type I have done. I am very happy with the effect. I only need to paint the rider :)

...efekt możecie zobaczyć poniżej. Do wykonania wzburzonej wody wykorzystałem dodatkowo efekty Vallejo: Water Effects - Transparent Water and Extra Heavy Gel. Było to duże wyzwanie i jest to pierwsza podstawka tego typu jaką wykonałem. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Pozostało jedynie pomalować jeźdźca :)


On the wave of joy, I started in parallel another project. As you probably know I'll also use resin to create a base :)

Na fali radości zabrałem się równolegle za kolejny projekt. Jak zapewne się domyślacie również użyję żywicy do stworzenia podstawki :)
Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak