INBOX072 - Grunt (Nuts Planet NP-i003) | Coloured Dust

Wednesday, May 24, 2017

INBOX072 - Grunt (Nuts Planet NP-i003)
I'll show you another bust - "GRUNT" (NP-i003). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is from "it bust", sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie "GRUNT" (NP-i003). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie pochodzi od "it bust", wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

The "GRUNT" is one of the three bust available so far under "it bust" brand.
Popiersie "GRUNT" jest jednym z trzech wydanych do tej pory popiersi pod marką "it bust".


Photo from www.nutsplanet.com
Bust as always in the case of NutsPlanet is packed perfectly. All "it bust" kits are packed in metal box. On the box we find the boxart, painted by Myeoag-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowane jest perfekcyjnie. Wszystkie modele "it bust" są zapakowane w metalowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeoag-Ha Hwang.

Grunt (Nuts Planet NP-i003)


Inxide the box first surprise. In the kit we will find a card describing exactly what colors from the Vallejo palette were used to paint the bust to the box art. A great addition, especially for beginner painters.

W środku pierwsza niespodzianka. W zestawie znajdziemy kartę opisującą dokładnie jakie kolory z palety Vallejo zostały użyte do pomalowania popiersia do box art'u. Świetny dodatek, szczególnie dla początkujących malarzy.

Grunt (Nuts Planet NP-i003)

Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.


Grunt (Nuts Planet NP-i003)

The second surprise is decal. Brilliant addition in its simplicity.
Druga niespodzianka to kalkomanie. Genialny w swej prostocie dodatek. 

Grunt (Nuts Planet NP-i003)

There are 4 options for cigarette packs, a play card, bottle inscriptions, and a inscriptions for strap.
Do wyboru mamy 4 opcje paczek papierosów, kartę do gry, małe napisy na butelkę i pasek.


Photo from www.nutsplanet.com


Inside metal box we will find 8 parts (including decal) protected by sponge.
W środku metalowego pudełka znajdziemy 8 części (wliczając kalkomanie) zabezpieczonych gąbką.


Small details are packed in a separate plastic bag.
Małe detale są zapakowane w osobny woreczek foliowy.


Face as usual in the Nuts Planet busts is made perfect.
Twarz jak zwykle w przypadku popiersi Nuts Planet wykonana jest perfekcyjnie.

Grunt (Nuts Planet NP-i003)
Grunt (Nuts Planet NP-i003)

Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.


As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easy mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.


Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details.  Bust doesn't require a lot of work to prepare them for painting. The included decals and card with Vallejo paints color schema are a great addition. For all these reasons, it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts. I would recommend :)

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania. Dołączone kalkomanie i karty ze schematem kolorystycznym farb Vallejo to świetny dodatek. Z tych wszystkich powodów jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami. Polecam :)PACKAGING: 5/5 (should be 6!)
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak