How to paint Warmaster? - Night Goblins | Coloured Dust

Sunday, July 30, 2023

How to paint Warmaster? - Night Goblins


Hello all, Michal has been gracious enough to invite me onto his blog for a Warmaster painting tutorial. This is my first time writing a how to tutorial or taking pictures of my progress for each step, so there is certainly some things I can improve on. My current project is an Orcs and Goblins force to be used with the Warmaster Revolution ruleset. I was fortunate enough to acquire two large lots of original GW castings. These sculpts are a joy to paint! The detail and charm they possess is superb, and I have an affinity for pewter models. Nevertheless the techniques shown would translate well to resin printed 3D STL models.

Witam wszystkich, Michał był na tyle uprzejmy, że zaprosił mnie na swojego bloga w celu napisania poradnika malarskiego modeli do gry Warmaster. Po raz pierwszy piszę samouczek oraz robię zdjęcia moich postępów na każdym etapie, więc z pewnością jest kilka rzeczy, które mogę poprawić. Mój obecny projekt to armia Orków i Goblinów (O&G) do użycia z zasadami Warmaster Revolution. Miałem szczęście zdobyć dwie duże partie oryginalnych odlewów GW. Malowanie tych rzeźb to czysta przyjemność! Detale i urok, jakie posiadają, są wspaniałe, a ja mam słabość do modeli z cyny. Niemniej jednak pokazane techniki dobrze przełożą się na drukowane modele 3D STL z żywicy.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
This is a guest post by Harrison from US.
To jest gościnny post napisany przez Harrisona z US. Przetłumaczyłem go dla Was na język polski.

I use a mixture of a zenithal prime, Army Painter's 1.0 speedpaints, traditional layering, and Vellejo Metal Color true metallics to achieve a result that I am proud of. The quantity of steps can be tedious and are thought unnecessary by some people when painting at 10mm, but I have always preferred to make the most of the sculpt I am working on.

Zastosowałem kombinację podkładu Zenithal, farb Army Painter Speedpaint 1.0, tradycyjnego nakładania warstw i metalików Vellejo Metal Color, aby osiągnąć wynik, z którego jestem dumny. Liczba kroków może być nużąca i przez niektórych uważana za zbędną podczas malowania w skali 10 mm, ale zawsze wolałem jak najlepiej wykorzystać rzeźbę, nad którą pracuję.


I find that mounting each strip on some sort of handle to be ideal. One could purchase the manufactured painting handles, but I repurpose tongue depressors and tall empty spice jars from my kitchen for my handles.

Uważam, że zamocowanie każdej listwy na jakimś uchwycie jest idealne. Można użyć gotowych uchwytów do malowania, ale osobiście na uchwyty wykorzystuje drewniane patyczki i wysokie puste słoiki na przyprawy z mojej kuchni.


Deciding which strips will be the front rank will help cutting some corners with the detail work later on. Once the strips have been cleaned of flash and moldlines and superglued to the paint handle, I primed them black with a cheap spray can of matte black primer.

Podjęcie decyzji, które paski będą pierwszymi rzędami, pomoże w późniejszych pracach nad szczegółami. Gdy paski zostały oczyszczone z linii podziału formy oraz przyklejone superglu do uchwytu, zagruntowałem je na czarno tanim, matowym, czarnym podkładem w sprayu.


I spray Badger Stynylrez white primer from above through an airbrush so that only the shadows remain pure black. This effect can be replicated with careful application of white spray can primer. Then I lightly drybrush in a downward motion Vallejo Model Color Ivory. 

Użyłem białego podkładu Bdger Stynylrez od góry za pomocą aerografu, tak aby tylko cienie pozostały czysto czarne. Efekt ten można powtórzyć, ostrożnie nakładając biały podkład w sprayu. Następnie delikatnie maluję suchym pędzlem ruchem w dół Vallejo Model Color Ivory.


Non of Army Painters 1.0 addition of SpeedPaints have a hue that quite fits my preference for goblin skin. I have mixed my own recipe of 3:1 Zealot Yellow and Ork Skin, which gives a sallow complexion reminiscent of Oldhammer models.

Żaden z kolorów Army Painter SpeedPaints 1.0 nie ma odcienia, który całkiem pasuje do moich preferencji dla goblińskiej skóry. Zmieszałem moją własną recepturę 3:1 Zealot Yellow i Ork Skin, co daje ziemistą cerę przypominającą modele w stylu Oldhammera.


I did not want their cloaks to be pure black, so I mixed another recipe up that is more interesting. All the cloth gets a 1:1 mix of Hive Dweller purple and Grim Black. Both the skin and cloth recipes were made in large enough quantity to do several regiments. I store these mixtures in empty dropper bottles.

Nie chciałem, żeby ich peleryny były czysto czarne, więc pomieszałem kolejne kolory. Cała tkanina jest mieszanką 1:1 fioletu Hive Dweller i Grim Black. Zarówno receptury skóry, jak i tkanin zostały wykonane w ilości wystarczającej na wykonanie kilku regimentów. Przechowuję te mieszanki w pustych buteleczkach z zakraplaczem.


Each of my regiments for my Orcs & Goblins army have a specific accent color to help identify them during gameplay. This time I picked The Blood Red Speedpaint. When using SpeedPaints I sometimes find it necessary to edge highlight certain regions (like rims of shields) with Ivory to achieve the vibrancy I want.

Każdy z moich odziałów w mojej armii O&G ma określony akcent kolorystyczny, który pomaga zidentyfikować je podczas gry. Tym razem wybrałem The Blood Red Speedpaint. Używając SpeedPaints czasami uważam, że konieczne jest podkreślenie krawędzi niektórych obszarów (takich jak krawędzie tarcz) za pomocą kolory Ivory, aby uzyskać żądaną intensywność.


The GW Night Goblins have these lovely squigs on some of the strips that I want to stand out. I pick a contrasting color to the regiment specific hue, in this case Orc Skin. I slightly thin the paint with water before application. Their shoes get Hardened Leather. Due to overspill from the cloth I tend to have to touch up some areas with Vallejo Model Color Ivory for the SpeedPaints to work correctly.

GW Night Goblins mają te urocze squigs, na niektórych paskach, które chcę wyróżnić. Wybieram kolor kontrastujący z odcieniem charakterystycznym dla całego oddziału, w tym przypadku Orc Skin. Przed nałożeniem lekko rozcieńczam farbę wodą. Ich buty otrzymują kolor Hardened Leather. Ze względu na nadmierne rozlanie materiału, niektóre obszary muszę retuszować Vallejo Model Color Ivory, aby farby SpeedPaints działały poprawnie.


The orc in this command strip got suitable browns on his loincloth and jerkin, watered down Dark Wood and a few coats of Pallid Bone respectively.

Ork w tym pasku dowodzenia otrzymał odpowiednie brązy na przepasce na biodrach i kaftanie, odpowiednio rozwodniony kolor Dark Wood i kilka warstw Pallid Bone.


The SpeedPaints are put back on the shelf and my regular acrylics come out now. The spear shafts, bows, scabbards and quivers get Vallejo Game Color (VGC) Beasty Brown, while the straps, belts and arrow fletchings get VGC Khaki.

SpeedPaints są odłożone z powrotem na półkę i moje zwykłe akryle wychodzą teraz do gry. Trzonki włóczni, łuki, pochwy i kołczany otrzymują Vallejo Game Color (VGC) Beasty Brown, a paski i lotki strzał VGC Khaki.


The bones, squig teeth and the teeth on the the front rank of goblins get Vallejo Model Color (VMC) Ivory.
Kości, squigowe zęby i zęby goblinów w pierwszym szeregu otrzymują Vallejo Model Color (VMC) Ivory.


All of the areas painting with regular acrylics get washed with Games Workshop Agrex Earthshade. I focus  on the recesses and where different  materials meet, such as the areas on weapon hafts where the goblins hold them. The base of the strip gets painted VMC Flat Brown.

Wszystkie obszary pomalowane zwykłymi akrylami są pokrywane za pomocą GW Agrex Earthshade. Skupiam się na zakamarkach i miejscach styku różnych materiałów, takich jak obszary na rękojeściach broni, w których trzymają je gobliny. Podstawa paska zostaje pomalowana VMC Flat Brown.


The quivers and pouches get edge highlighted with VGC Beasty Brown. The belts, fletchings and straps get highlights of VGC Khaki. At this point only the back rank gets more detail on their belts, straps and fletchings in the form of spot highlights of VMC Ivory. The bone of the standard gets VMC  Ivory highlights then a VMC White spot highlight to make it pop more.

Kołczany i ładownice mają krawędzie podkreślone VGC Beasty Brown. Paski i lotki są podkreślone kolorem VGC Khaki. W tym momencie tylko tylnie rzędy otrzymują więcej szczegółów na swoich paskach w postaci punktowych akcentów VMC Ivory. Kości standardowo otrzymuje rozjaśnienie VMC Ivory, a następnie rozjaśnienie punktowe VMC White, aby były bardziej widoczne.The teeth of each squig and the front ranks of goblins get very careful highlights of VMC Ivory. It is helpful to have a high quality sable brush and a steady hand for the detail work, especially the teeth. I then varnish the whole unit with my airbrush, first with Gloss then Ultra Matte Varnish from AK Interactive. The double layer is due to painting pewter models wich can easily chip when handling. I then paint all the metallics with a series Vallejo Metal Colors, followed by hand brushing on gloss varnish. The result is a rich, lustrous finish that retains the shine of real metal. Unfortunately this is not conveyed in my pictures.

Zęby każdego squiga i przednie szeregi goblinów otrzymują bardzo staranne rozjaśnienie VMC Ivory. Przydatny jest wysokiej jakości pędzel i pewna ręka do pracy z detalami, zwłaszcza zębami. Następnie całość lakieruję aerografem, najpierw błyszczącym, a następnie Ultra Matte Varnish od AK Interactive. Podwójna warstwa wynika z malowania metalowych modeli, które mogą łatwo odpryskiwać podczas przenoszenia. Następnie maluję wszystkie metaliki serią Vallejo Metal Colours, a póżniej pokrywam je ręcznie błyszczącym lakierem. Rezultatem jest bogate, lśniące wykończenie, które zachowuje połysk prawdziwego metalu. Niestety na moich zdjęciach tego nie widać.


I glue the back strip onto the base, and spread Vallejo Ground Texture paste infront of it. While the paste is wet, I press the front strip into place using super glue. This fills the gab between the strips. Then I  cover the rest of the base with the texture, sticking small rocks hear and there.

Przyklejam tylny pasek do podstawki, a przed nim rozprowadzam pastę Vallejo Ground Texture. Gdy pasta jest mokra, dociskam przedni pasek na miejsce wraz z Superglue. To wypełnia lukę między paskami. Następnie pokrywam resztę podstawy teksturą, przyklejając małe kamyczki tu i tam.


After the texture paste dries, I paint the ground VMC Flat Brown. When painting the gap between the strips, I am extra careful. A trick to fix mistakes is to have a clean, stiff brush and a separate container of clean water which if used promptly can be used to scrub of any overspill of the VGC Flat Brown onto the models. 

Po wyschnięciu pasty maluję podstawkę farbką VMC Flat Brown. Podczas malowania szczeliny między paskami jestem bardzo ostrożny. Sposobem na naprawienie błędów jest posiadanie czystego sztywnego pędzla i oddzielnego pojemnika z czystą wodą, który, jeśli zostanie szybko użyty, może usunąć nadmiar VGC Flat Brown na modelach.


The rocks are base coated VGC Cold Grey. Highlighted VGC Stonewall Grey, and spot highlighted with a lightened mix of Ivory and Stonewall Grey.

Kamyczki są pokryte bazą VGC Cold Grey. Rozjaśnione VGC Stonewall Grey i dodatkowo rozświetlone punktowo rozjaśnioną mieszanką Ivory i Stonewall Grey.


I glue on Gale Force 9 fine "Summer" flock with white glue, sealing it in with watered down glue. Be sure to add a few drops of flow improver to break the surface tension. I finish the foliage off with a variety of 2mm and 5mm tufts from Gamer Grass. Finally I black rim the bases as I like the clean look it accomplishes. 

Białym rozwodnionym klejem typu Wikol przyklejam trawkę elektrostatyczną Gale Force 9 fine „Summer”. Roślinność wykańczam różnymi kępkami 2 mm i 5 mm od Gamer Grass. Na koniec maluję podstawy na czarno, ponieważ podoba mi się czysty wygląd, jaki zapewnia ten kolor.


Although my process can be arduous at points, the completed aesthetic always makes me smile :)
Chociaż mój proces może być momentami żmudny, ukończona praca zawsze sprawia, że się uśmiecham :)


Below you can see what picking a cohesive base scheme with regiment specific accent color to help differentiate each unit looks like.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda wybór spójnego schematu podstawowego z charakterystycznym dla oddziału kolorem akcentującym, który pomoże odróżnić każdą jednostkę w czasie gry.


Thank you Michal for having me on your blog and sharing some tips and ideas to help me improve my tutorial making process for next time!

Dziękuję Michale, że gościsz mnie na swoim blogu i dzielisz się wskazówkami i pomysłami, które pomogą mi ulepszyć proces tworzenia tutoriali następnym razem!Harrison