Wham Bam - Slap Mat | Coloured Dust

Wednesday, July 26, 2023

Wham Bam - Slap Mat


In the rapidly evolving world of 3D printing and miniature painting, enthusiasts are constantly on the lookout for new products that enhance their creative processes. One such is the Wham Bam Slap Mat.

W szybko rozwijającym się świecie druku 3D i malarstwa figurkowego, nieustannie poszukujemy nowych produktów, które usprawnią nam pracę. Jednym z takich produktów jest Wham Bam Slap Mat.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

What is the Slap Mat?

From Wham Bam website:
"Stop working with resin on cardboard and paper towels, throwing away a toxic gooey mess after every clean-up or resin transfer. Use Slap Mat to protect your work surface, spill and splash all you like and when you are done, take it outside. The resin will harden, and with a simple flex, it pops right off to be safely and easily disposed of. Use under each of your printers as a catch-all."

Ze strony Wham Bam:
„Przestań pracować z żywicą na kartonowych podkładkach i ręcznikach papierowych, wyrzucając toksyczne, lepkie odpadki po każdym czyszczeniu lub przelewaniu żywicy. Użyj maty Slap Mat, aby chronić swoją powierzchnię roboczą, rozlewaj i chlapnij, co chcesz, a kiedy skończysz, wynieś ją na zewnątrz. Żywica stwardnieje, a po prostym zgięciu od razu odskoczy, aby można ją było bezpiecznie i łatwo usunąć. Użyj pod każdą drukarką jako powierzchnię wyłapującą wszystkie brudy."
What's in the box

Like all products from Wham Bam, this one is also packed very well. Let's see what it looks like.
Jak wszystkie produkty od Wham Bam, ten również jest bardzo solidnie zapkowany. Zerknijmy jak to wygląda.There are two dimensions available, I have a smallest one:
Dostępne są dwa wymiary, ja mam najmniejszy:
Original Slap Mat - 240 mm x 500 mm (9.5 in x 19.7 in)
Mega Slap Mat - 345 mm x 700 mm (13.6 in x 25.5 in)

Below in the picture you can see the dimensions of the Slap Mat 500x240mm. It's a really big work surface.
Poniżej na zdjęciu możecie sobie zobrazować wymiary Slap Mat 500x240mm. To naprawdę spora powierzchnia robocza.


The Slap Mat also works great as a general craft mat, protecting your work surface from gluing, body putty, or painting even resisting melted solder and the tip of most soldering irons for up to 3 minutes, so use them under electronics. 

Slap Mat świetnie sprawdza się również jako mata robocza, chroniąc powierzchnię przed klejeniem, szpachlowaniem lub malowaniem. Jest nawet odporna na stopiony lut i końcówkę większości lutownic do 3 minut (zgodnie z deklaracja producenta), więc teoretycznie można używać jej również do pracy z elektroniką.
Conclusion

For 3D printing enthusiasts and miniature painters, the Wham Bam Slap Mat is a good product. With its heat-resistant surface, non-stick properties, and versatile workspace, it simplifies the intricate processes of 3D printing. It is worth protecting your place next to the printer with this or a similar silicone mat.

Dla entuzjastów druku 3D i modelarzy Wham Bam Slap Mat  jest ciekawym produktem. Dzięki odpornej na ciepło powierzchni, właściwościom nieprzywierającym i wszechstronnej przestrzeni roboczej upraszcza proces czysczenia wydruków 3D. Warto zabezpieczyć swoje miejsce pracy przy drukarce tą lub podobną mata silikonową.Disclaimer: This blog post is not sponsored by Wham Bam or any affiliated entities. It is an independent review of the Wham Bam Slap Mat based on its features and benefits in the context of 3D printing and miniature painting.

Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak