Krydrufi - All-In-One Modular Art Box | Coloured Dust

Sunday, February 25, 2024

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box


Today I will show you a very interesting product from Krydrufi - All-In-One Modular Art Box. This project was fully funded through Kickstarter. A cool, inventive and universal gadget for all hobbyists. Particularly useful when you have little space in the workshop.

Dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawy produkt od Krydrufi - All-In-One Modular Art Box. Projekt ten został całkowicie sfinansowany poprzez Kickstarter. Fajny, pomysłowy i uniwersalny gadżet dla wszystkich hobbystów. Szczególnie przydatny gdy macie mało miejsca w warsztacie.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toAbout this item from manufacturer:
  • Save Your Money – This paint station includes everything needed for art and miniature painting. Features detachable paint brush cleaner rinse cup, paint brush holders, silicone cleaning insert, wet palette with lid, palette paper and paint storage.
  • Save Your Space – Our all-in-one art supplies box features vertically stackable modules with our 'building modules' design concept. It not only keeps your desk tidy and compact but also organizes all your hobby and painting supplies!
  • Save Your Time – Skip prep and cleanup hassle.You can swiftly detach each module to access various tools and set up your painting workspace in minutes. And after your artistic session, quick storage allows for an effortless tidy-up.
  • Customize Your Art Box – With our 'Fully Detachable Modular' design. Now you can DIY your craft & miniature painting station! Mix and match different modules to satisfy your needs, tailored to your diverse artistic interests and hobbies.
  • Paint Anywhere, Anytime – Our product isn't just portable, it's designed with a handy carry handle. Easily take it to your studio, competitions, outdoors, on the streets, or anywhere you wish to paint. Freedom to create wherever you go!


O tym produkcie od producenta:
  • Oszczędzaj pieniądze – to stanowisko do malowania zawiera wszystko, co potrzebne do malarstwa artystycznego i miniatur. Zawiera zdejmowany pojemnik do płukania pędzli, uchwyty na pędzle, silikonową wkładkę czyszczącą, mokrą paletę z pokrywką, papier do mokrej palety i schowek na farbę.
  • Oszczędzaj miejsce – nasze uniwersalne pudełko z artykułami artystycznymi zawiera moduły, które można ustawiać pionowo, zgodnie z naszą koncepcją projektowania modułowego. Nie tylko utrzymuje porządek i kompaktowość na biurku, ale także porządkuje wszystkie Twoje przybory malarskie!
  • Oszczędzaj czas – pomiń kłopoty związane z przygotowaniami i sprzątaniem. Możesz szybko odłączyć każdy moduł, aby uzyskać dostęp do różnych narzędzi i skonfigurować przestrzeń roboczą do malowania w ciągu kilku minut. A po sesji artystycznej szybkie przechowywanie pozwala na łatwe uporządkowanie.
  • Dostosuj swoje pudełko – dzięki naszej „w pełni odłączanej konstrukcji modułowej”. Teraz możesz zindywidualizować swoje pudełko! Mieszaj i dopasowuj różne moduły, aby zaspokoić swoje potrzeby, dostosowane do Twoich różnorodnych zainteresowań artystycznych i hobby.
  • Maluj w dowolnym miejscu i czasie — nasz produkt jest nie tylko przenośny, ale ma także poręczny uchwyt do przenoszenia. Z łatwością zabierz go do studia, na imprezę malarską, na zewnątrz, na ulicę lub gdziekolwiek chcesz malować. Swoboda tworzenia, gdziekolwiek jesteś!PACKAGING
OPAKOWANIE

The product is packed in a nice box. It arrived safely and without any damage directly from China. I must admit that the graphic design was prepared very professionally.

Produkt jest zapakowany w ładne pudełko. Dotarł do mnie bezpiecznie bez żadnych uszkodzeń bezpośrednio z Chin. Muszę przyznać, że szata graficzna przygotowana została bardzo profesjonalnie. 

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box

There is a description of all the elements on the back of the box.
Na tylnej ściance pudełka znajduje się opis wszystkich elementów.


An example of use is shown on the side wall.
Na bocznej ściance przedstawiono przykład użycia.

SET
ZESTAW

After taking it out of the box, you will find the entire set inside and a separate box with the elements of the wet palette. As you can see, this product is intended to be a portable kit for hobby work. Water containers, tools, brush holders, scrap containers, wet and dry palettes. Everything snaps together to take up little space and is easy to carry.

Po wyjęciu z pudełka, znajdziemy w środku złożony cały zestaw oraz osobne pudełko z elementami mokrej palety. Jak widzicie w założeniu produkt ten to przenośny zestaw do hobbystycznej pracy. Pojemniki na wodę, narzędzia, uchwyty do pędzli, pojemniki na "szpargały", mokra i sucha paleta. Wszystko spinające się w całość aby zajmowało mało miejsca i było łatwe do przenoszenia.

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box
WET PALETTE
MOKRA PALETA

One of the elements of the set is a wet palette. For this purpose, we use one of the lower containers. Depending on which set you buy, you will find a different number of inserts for this palette inside. I found 2 special sponges with a thickness of 5 mm. They are tightly packed and moist. I also found two sets of 10 pieces of special papers.

Jednym z elementów zestawu jest mokra paleta. Do tego celu wykorzystujemy jeden z dolnych pojemników. W zależności jaki zestaw zakupicie w środku znajdziecie różną ilość wkładów do tej palety. U mnie znalazłem 2 specjalne gąbki o grubości 5mm. Są one szczelnie zapakowane i wilgotne. Znalazłem również dwa zestawy po 10 sztuk specjalnych papierów.
Please note that the paper is single-sided. Please use it appropriately.
Zwróćcie uwagę, że papier jest jednostronny. Należy używać go w odpowiedni sposób.
TIGHT CONTAINERS
SZCZELNE POJEMNIKI

The set includes 4 tight, flat containers. They are closed with special clips. These clips are very strong. They look like they are going to break, but they don't. Once closed, everything holds very securely. They certainly won't open uncontrollably.

Zestawie znajdziemy 4 szczelne, płaskie pojemniki. Są one zamykane na specjalne klipsy. Klipsy te są bardzo mocne. Sprawiają wrażenie jak by miały pęknąć ale tak nie jest. Po zamknięciu wszystko trzyma się bardzo pewnie. Na pewno nie otworzą się w niekontrolowany sposób.They can be combined with each other and with the main container for water and tools.
Da się je łączyć między sobą oraz z głównym pojemnikiem na wodę i narzędzia.

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box

There are two types of containers.
Są dwa rodzaje pojemników.


A container with compartments can be used as a binder for small items, etc. According to the manufacturer, it can also be a container for acrylic or oil paints. Once closed, it is completely tight. The paints inside do not mix and do not dry. I haven't tested how long they will last, but you can find several tests of this type online and it works!

Pojemnik z przegródkami może służyć jako segregator na drobne elementy itp. W założeniu producenta może to być również pojemnik na farby akrylowe czy olejne. Po zamknięciu  jest on całkowicie szczelny. Farby w środku nie mieszają się i nie wysychają. Jak długo wytrzymają nie testowałem ale w sieci można znaleźć kilka tego typu testów i to działa!


The other two containers have no compartments and are also completely tight when closed. We can use them as a tight, wet palette or as containers for tools or brushes.

Pozostałe dwa pojemniki nie mają przegródek i również są całkowicie szczelne po zamknięciu. Możemy je wykorzystać jako szczelną, mokra palete lub jako pojemniki na narzędzia czy pędzle.

USER MANUAL
INSTRUKCJA

Generally, the set does not include an instruction manual. Some information can be found on the box as I showed earlier. Inside there is a cardboard with the most important notes.

Generalnie w zestawie nie ma instrukcji obsługi. Pewne informacje znajdziemy na pudełku jak pokazałem wcześniej. W środku znajduje się kartonik z najważniejszymi uwagami.


WATER CONTAINERS
POJEMNIKI NA WODĘ

The largest part of the set are water containers. Of course, they can be used for other purposes, e.g. for brushes or tools.

Największą część zestawu stanowią pojemniki na wodę. Oczywiście można je wykorzystać w innym celu np. na pędzle czy narzędzia. 


Small containers can be placed inside a large container with a carrying handle. Or use separately. The manufacturer suggests having dirty water for pre-cleaning in one container and clean water for rinsing in the other. As you can see, we have many possibilities and quite a large capacity to use.

Małe pojemniki można umieścić w środku dużego pojemnika z uchwytem do przenoszenia. Lub używać osobno. Producent proponuje  w jednym pojemniku mieć brudną wodę do czyszczenia wstępnego, a w drugim czystą do opłukania. Jak widzicie mamy tu wiele możliwości i dość dużą pojemność do wykorzystania.


Each of the two small containers has a silicone insert at the bottom. Its purpose is to facilitate cleaning of the bristles and prevent them from being damaged. If you immerse your brushes in water that deep, it will probably work.

W każdym z dwóch małych pojemników znajduje się silikonowa wkładka na dnie. Ma ona ułatwiać czyszczenie włosia i zapobiegać jego zniszczeniu. Jeśli tak głęboko zanurzacie swoje pędzle w wodzie to zapewne się to sprawdzi.
TOOLS AND BRUSH HOLDERS
UCHWYTY NA NARZĘDZIA I PĘDZLE

The set includes two types of rubber holders for brushes or tools. With and without drainer. The rubber used is flexible enough to accommodate tools of various thicknesses.

W zestawie znajdziemy dwa rodzaje gumowych uchwytów na pędzle lub narzędzia. Z ociekaczem i bez. Zastosowana guma jest na tyle elastyczna, że możemy umieszczać w nich narzędzia różnej grubości.


These holders can be placed on the edges of containers. Outside or inside.
Uchwyty te można umieszczać na krawędziach pojemników. Na zewnątrz lub w środku.
OTHER USE
INNE ZASTOSOWANIE

The entire "system" is incredibly customizable and offers many possibilities. All in all, that's what charmed me the most about this solution. Everyone will find some use for themselves here. This is not a product only for figurine painters but for hobbyists in various fields.

Cały "system" jest niesamowicie konfigurowalny i daje wiele możliwości. W sumie to urzekło mnie najbardziej w tym rozwiązaniu. Każdy znajdzie tu jakieś zastosowanie dla siebie. To nie jest produkt tylko dla malarzy figurek ale dla hobbystów różnych dziedzin.

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box

One example of placing and using containers on my desk.
Jeden z przykładów ustawienia i wykorzystania pojemników na moim biurku.


Below is an example of using rubber grips on the edges of a container from a completely different manufacturer. This example again shows how many options and possibilities we have.

Poniżej przykład wykorzystania gumowych uchwytów na krawędziach pojemnika zupełnie innego producenta. Ten przykład ponownie pokazuje jak wiele opcji i możliwości mamy.
MOBILITY
MOBILNOŚĆ

Once assembled, the whole thing can be easily moved around the workshop or further if you want. It is a compact design that will not open unexpectedly. Another huge advantage is the small amount of space the set takes up on the desk. I think this could be a great thing for many people with a small desk.

Po złożeniu, całość można łatwo przenosić w obrębie warsztatu lub dalej jeśli chcecie. Jest to zwarta konstrukcja, która nie otworzy się niespodziewanie. Ogromną zaleta jest również mała ilość miejsca, jaką zajmuje zestaw na biurku. Myślę, że dla wielu osób z małym biurkiem to może być super sprawa.

Krydrufi - All-In-One Modular Art BoxSUMMARY
PODSUMOWANIE

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box is a very interesting idea. The quality of workmanship is very good. In my opinion, this is nothing groundbreaking, but it is a great basis for further development for creators. I know that they have very good contact with users on the FB group and elsewhere. They listen to comments, ideas and plan the development of this "platform". The Krydrufi crew behaves very professionally and strongly supports customers, reacting immediately to every problem. I follow the FB group and I must admit that it bodes well. They should definitely develop additional modules and give the customer the opportunity to choose them before purchasing. A textured drybrush palette or other types of compartments in boxes are ideas I threw in quickly. There are many development opportunities here.

Krydrufi - All-In-One Modular Art Box to bardzo ciekawy pomysł. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Moim zdaniem nie jest to nic przełomowego ale jest to świetna baza do dalszego rozwoju dla twórców. Wiem, że mają oni bardzo dobry kontakt z użytkownikami na grupie FB i nie tylko. Słuchają uwag,  pomysłów i planują rozwój tej "platformy". Załoga Krydrufi zachowuje się bardzo profesjonalnie i mocno wspiera klientów reagując natychmiastowo na każdy problem. Obserwuje grupę FB i muszę przyznać, że dobrze to wróży. Zdecydowanie należy opracować dodatkowe moduły i dać możliwość wyboru ich klientowi  przed zakupem. Paleta z teksturami do drybrush czy innego rodzaju przegródki w pudełkach to pomysły wrzucone prze zemnie na szybko. Jest tu wiele możliwości rozwoju. WHERE TO BUY?
GDZIE KUPIĆ?

At the moment you can buy Krydrufi - All-In-One Modular Art Box in these places:
Na tą chwilę Krydrufi - All-In-One Modular Art Box możecie kupić w tych miejscach:

BR,
Michał "ARBAL" Walczak